Ziraat Bankası Önlisans Mezunu 1000 Banko Görevlisi Alacak

Ziraat Bankası Önlisans Mezunu 1000 Banko Görevlisi Alacak

Ziraat Bankası 1000 adet Önlisans mezunu Banko Görevlisi almak için ilan verdi.

   16115 11.07.2014

 

2014 BANKO GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI 

Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 1.000 Banko Görevlisi istihdam 

edilecektir. 

Görev Tanımı: Müşterilerimizin bankoda gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemlerini yürütmek, 

Bankamız ürünlerinin tanıtımına yardımcı olmak. 

Banko Görevlisi unvanlı personel en az 1 yıl şube bankolarımızda Banko Asistanı görev pozisyonunda 

çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya 

operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir. 

Banka Hazırlık DVD Seti için Tıklayınız

 

Genel Hususlar 

• Banko Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam 

edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, 

(Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma 

yapılacaktır.) 

• Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir, 

• Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev 

alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir, 

• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, 

başka bir İl’e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir. 

Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna 

göre yapmaları gerekmektedir, 

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır, 

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, 

Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, 

Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir, 

• Adayın başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir, 

• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile 

değiştirebilecektir, 

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir, 

• Banko Görevlisi sınavına başvuran adaylar Servis Görevlisi işe alım sınavına başvuramaz. 

 

Adaylarda Aranan Şartlar 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2. Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, 

3. 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak, 

4. Üniversitelerin veya yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin herhangi birinden 

mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında 

öğrenci belgesi /diploma kontrolü yapılacaktır.) 

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak, 

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis 

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,   

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas 

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi 

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı 

bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama 

öncesinde istenecektir.) 

9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da 

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak. 

 

Başvuru Süreci 

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir. 

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması 

Banko Görevlisi unvanı için 11 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, 

sınav maliyeti olarak 50 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin 

tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu 

Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır.) Sınav ücreti 14 Temmuz – 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında 

T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Banko Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC 

Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla 

yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların 

bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. 

 

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir. 

 

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması 

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 14 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 10 Ağustos 2014 Pazar 

saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu 

Üniversitesi’nin  http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru 

için “Banko Görevlisi Sınavı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın 

son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı 

bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar: 

• Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir, 

• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul 

edilmeyecektir, 

• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır, 

• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul 

etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan 

sorumlu olur, 

• Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava 

alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir. 

 

Sınav Süreci 

Sınav Daveti 

• Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir. 

• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 29 Eylül 2014 

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet 

adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. 

• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir. 

 

Yazılı Sınav 

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00’ da başlayacak 

olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. 

• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik 

belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir. 

• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. 

• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle 

yasaktır. 

 Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır. 

• Sınav Süresi: 120 dakika 

• Soru Sayısı :100 adet 


Sınav Konuları: 

Genel Yetenek : 50 soru 

 Genel Kültür : 50 soru 

 

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti 

• Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme adayların 

tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek 

için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 

60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir. 

• Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan 

adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. 

• Sınav Sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden 

açıklanacaktır. 

• Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır. 

• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet 

sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. 

 

Mülakat ve Nihai Değerlendirme 

• Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi 

gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır. 

• Mülakatta 60`ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil 

edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır. 

• Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik 

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır. 

• Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve 

ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan 

edilecektir.  

 

BANKO GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER 

(İLE BAĞLI İLÇELER DAHİLDİR) 

 

SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL 

ADANA 

ADANA 

İSTANBUL AVRUPA 

İSTANBUL AVRUPA 

HATAY EDİRNE 

MERSİN KIRKLARELİ 

OSMANİYE TEKİRDAĞ 

ANKARA 

ANKARA 

İZMİR 

İZMİR 

ÇANKIRI MANİSA 

KIRIKKALE UŞAK 

ANTALYA 

ANTALYA 

KAYSERİ 

KAYSERİ 

BURDUR KIRŞEHİR 

ISPARTA NEVŞEHİR 

BURSA 

BALIKESİR YOZGAT 

BURSA 

KOCAELİ 

BOLU 

ÇANAKKALE KOCAELİ 

YALOVA SAKARYA 

DENİZLİ 

AYDIN DÜZCE 

DENİZLİ 

KONYA 

KONYA 

MUĞLA NİĞDE 

DİYARBAKIR 

DİYARBAKIR AKSARAY 

MARDİN KARAMAN 

SİİRT 

SAMSUN 

AMASYA 

BATMAN ÇORUM 

ŞIRNAK ORDU 

ELAZIĞ 

BİNGÖL SAMSUN 

ELAZIĞ SİNOP 

MALATYA 

SİVAS 

ERZİNCAN 

TUNCELİ SİVAS 

ERZURUM 

ERZURUM TOKAT 

KARS 

TRABZON 

ARTVİN 

BAYBURT GİRESUN 

ARDAHAN GÜMÜŞHANE 

IĞDIR RİZE 

ESKİŞEHİR 

AFYON TRABZON 

BİLECİK 

VAN 

AĞRI 

ESKİŞEHİR BİTLİS 

KÜTAHYA HAKKARİ 

GAZİANTEP 

ADIYAMAN MUŞ 

GAZİANTEP VAN 

KAHRAMANMARAŞ 

ZONGULDAK 

KASTAMONU 

ŞANLIURFA ZONGULDAK 

KİLİS BARTIN 

İSTANBUL 

ANADOLU İSTANBUL ANADOLU KARABÜK 

Sosyal Medyada KpssRehber