İlk Türk İslam Devletleri Testi

İlk Türk İslam Devletleri Testi

İlk Türk İslam Devletleri Testi

   27191 18.10.2018
 İlk Türk İslam Devletleri Testi

1.     1071'de Büyük Selçuklularla Bizans arasında yaşanan Malazgirt Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmıştır. Böylece Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?

A) Mengücekler B) Menteşeoğulları
C) Danışmentier D) Saltuklar
E) Artuklar

2. Malazgirt Muharebesinin ardından Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur.

Aşağıda bu beyliker ve kuruldukları merkezler verilmiştir. Bu seçeneklerden hangisinde eşleştirme yanlış olarak verilmiştir?

A) Mengücekler - Erzincan
B) Saltuklar - Erzurum
C) Danişmentler - Sivas
D) Çaka Beyliği - izmir
E) Artuklar - Bitlis

3. 1071 Malazgirt Savaşının ardından Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin bazı özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Anadolu'ya gelmeden önce Hristiyanlardı.
B) Büyük Selçuklular'a bağlı komutanlar tarafından kuruldu.
C) Anadolu'yu Türkleştirmede en önemli etken olmuşlardır.
D) Anadolu'yu Bizans, Gürcü, Ermeni saldırılarından korudular.
E) Önce Büyük Selçuklular'a ardından Anadolu Selçuklular'a bağlı olarak yaşadılar.

4. Anadolu Selçuklular'ı Anadolu'da Büyük Selçuklular'a bağlı olarak kurulmuştur.

Aşağıda belirtilen hükümdarlardan hangisi Anadolu Selçuklular'ın hükümdarlarından biri değildir?

A) Kutalmışoğlu Süleyman Şah
B) I. Kılıçarslan
C) Satuk Buğra Han
D) II. Kılıçarslan
E) Alaadin Keykubat

5. 1176 'da II. Kılıçarslan döneminde Bizans'la Miryokefalon Savaşı yapılmıştır. Bu savaşın neticesinde;
I. Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi.
II. Bizans savunmaya çekildi.

III. Haçlı Seferleri başladı.
IV. Bizans Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona erdi.

gibi gelişmelerden hangileri gerçekleşmiştir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III D) III ve IV E) Yalnız IV

6. Anadolu Selçukluları zamanında;

- Kervansaraylar yapılmıştır.
- Vergilerde indirim yapılmıştır.
- Tüccarların mallarına sınırlarımız dahilinde sigorta yapılmıştır.
- Antalya ve Sinop gibi önemli ticaret limanları fethedilmiştir.

gibi faaliyetlerin ortak amacını aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde açıklar?

A) imar faaliyetlerine önem vermişlerdir.
B) Vergiye ihtiyaçları yoktur.
C) Deniz kıyılarına önem veriyorlardı.
D) Ticarete önem veriyorlardı.
E) Sigortacılık gelişmiştir.

7. Alaadin Keykubat döneminde Anadolu'da Mo ğol tehlikesinden uzak kalabilmek amacıyla;

I. Moğollar da bağlılık bidirilmiştir.
II. Anadoludaki yıpranmış kaleler tamir edildi.

III. Bu kalelere askerler yerleştirildi.
IV. Haçlılarla işbirliği yapılmıştır.
V. Eyyubiler ve diğer Müslüman beyliklerle iç birliği yapıldı.

gibi faaliyetlerden hangileri yapılmamıştır

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız II D) Yalnız IV E) IV ve V

8. Aşağıda Anadolu Selçukluları nın hükümdarları ve dönemlerinin en önemli özellikleri belirtilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) I. Kılıçarslan: Moğollar yenilmiştir
B) Kutalmışoğlu Süleyman Şah: Anadolu Selçukluların kurucusu.
C) II. Kılıçarslan: Anadolu kesin Türk yurdu haline gelmiştir.
D) Alaadin Keykubat: En parlak dönemi yaşatmıştır.
E) II. Gıyaseddin Keyhüsrev: Anadolu Selçukluları yıkılış devrine girmiştir.

9. Anadolu Selçukluları 1230'da Harzemşahlar'la Yassıçemen Savaşını yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu savaşma ilgili değildir?
A) Harzemşahlar yıkılma sürecine girmiştir.
B) Anadolu Selçuklular'ı kurulma sürecine girmiştir.
C) Anadolu Selçuklukları, Moğollarla komşu olmuştur.
D) Harzemşahların Doğu Anadolu'ya göz dikmesi üzerine savaşmışlardır.
E) Harzemşahlar, Anadolu'ya Moğollar'ın önünden kaçarak gelmişlerdir.

10. 1243'te Anadolu Selçuklular'ı ile Moğollar arasında yaşanan Kösedağ Savaşı'nın ardından bazı gelişmeler yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden biri değildir?

A) Anadolu Selçuklu Devleti yıkılışa geçti.
B) Moğollar büyük bir darbe almıştır.
C) Moğollar Anadolu'yu istila ettiler.
D) Anadolu'da siyasi birlik bozuldu.
E) Selçuklu Sultanlarını Moğollar atamaya başladı.

11. XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Avrupalılar Hris-tiyan birliği oluşturarak Müslümanların üzerlerine saldırılar düzenlemişlerdir. Bunlara Haçlı Seferleri denmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri ile ilgili bir bilgi değildir?

A) Toplam 4 tane olmuştur.
B) 4'ü Anadolu üzerinden, 4'ü Mısır üzerinden olmuştur.
C) Haçlı Seferleri'nde ortak hedef Müslümanlardı.
D) Orta Çağ'da Meydana gelmiştir.
E) ilk 3 Haçlı seferine Anadolu Selçuklularıkarşı koymuştur.

12. - XI. ve XIII. yüzyıllar arasında yapılan Haçlı Seferleri'nin dini, ekonomik, siyasi gibi sebepleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin dini sebepleri arasında yer almaz?

A) Din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemesi
B) Kudüs'ü Müslümanlar'dan alma isteği
C) Müslümanların elinde bulunan ticaret yollarını ele geçirme isteği
D) Katoliklerin Ortodokslarla egemen olma isteği
E) Kluni tarikatının Avrupa'da Müslümanların aleyhine çalışmaları

13. Hristiyanların Ortaçağ'da Müslümanlar'ın üzerine düzenlendği ve Ortalama 200 yıl boyunca süren Haçlı Seferlerinin sebeplerini dini, ekonomik ve siyasal sebepler olarak ayırabiliriz.

Aşağıda belirtilen Haçlı Seferlerinin sebeplerinden hangisi 'Ekonomik Sebepler" arasında yer almaktadır?

A) Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteği
B) Kralların otoritelerini artırma isteği
C) Din adamlarının nüfuzlarını artırma isteği
D) Kluni tarikatının faaliyetleri
E) Avrupalılar'ın doğunun zenginliklerinden faydalanm isteği

14. Ortaçağ'da Avrupalı Hristiyanların Müslümanlara saldırmalarına Haçlı Seferleri denir. Bunlar toplam 8 tanedir. 4'ü Anadolu, 4'ü Mısır üzerinden düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi I. Haçlı Seferi ile İlgili değildir?

A) Urfa, Antakya, Kudüs Hristiyanların eline geçmiştir.
B) Buralarda Latin krallık kurulmuştur.
C) Böylece Feodalite doğuya taşınmıştır.
D) Avrupalı krallar başarılı olamadı.
E) Anadolu Selçuklular'ı başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşımıştır

15. Aşağıdakilerden hangisi II. Haçlı Seferi ile ilgili bir bilgi değildir?

A) İmadeddin Zengi'nin Urfa'yı Haçlılardan geri almaları üzerine düzenlendi.
B) Avrupalı krallar burada başarılı olmadı.
C) Anadolu Selçuklular'ı ilk başta bu sefere karşı koymuştur.
D) Anadolu Selçuklular'ı yenilgiye uğramıştır.
E) Anadolu Selçuklularına Danişmentler deyardım etmiştir.

16. Tarihi her olayın bir sebebi olduğu gibi bir de sonucu vardır.

Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferi'nin temel sebebini belirtir?

A) Bizans'ın yardım isteği
B) Selahattin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü Hristiyan-lardan geri alması
C) Haçlılar'ın İstanbul'a gelme isteği
D) Skolastik düşünceyi yayma isteği
E) Haçlılar'ın biraz daha fazla zengin olma isteği

17. Avrupalılar IV. Haçlı Seferini düzenlemek için İstanbul'a gelip Bizans'ın ordusuyla birleşip müslümanlara öylece saldırmayı hedefliyorlardı. Ancak Avrupalılar istanbul'un zenginliklerini ve güzelliklerini görünce istanbul'u yağmalamışlar ve buraya yerleşmişlerdir.

Yukarıdaki bilgiden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupalıların seferlerden bıktıkları
B) Haçlılarla, Bizans anlaşmışlardır.
C) Haçlılar'ın Savaştan çekindikleri
D) Haçlılar kendilerinde Anadolu Selçukluların yenebilecek gücü bulamadıkları
E) Haçlı seferlerinin asıl amacının ekonomi çıkar elde etme olduğu

18. I. Kilise ve Papaya olan güven azaldı.
II. Kutsal yerler Müslümanlarda kaldı.
III. Türklerin batıya doğru ilerleyişi durdu.
IV. Akdeniz limanları önem kazandı.
V. Barut, Pusula, kağıt, matbaa Avrupa'ya geçti.

Yukarıda Haçlı seferlerinin bazı sonuçları verilmiştir. Bunlardan hangileri siyasal sonuçları arasındadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) IV ve V
E) III, IV ve V

19. Orta Çağ'da Avrupa'da Kavimler Göçü'nün etkisiyle Merkezi krallıklar yıkılmış yerine Feodal Beyler (Dere Beyler) kurulmuştur. Böylece Fe-odolite rejimi kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu rejimin içindeki sosyal sınıfların içinde değildir?
A) Asiller
B) Hanedan üyeleri
C) Rahipler (Din Adamları)
D) Burjuvalar
E) Köylüler

20. Orta Çağ Avrupasına damgasını vurmuş düşünce sistemi "Skolastik Düşünce"dir.

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce sistemi ile ilgili değildir?

A) Krallar söz sahibidir.
B) Kavimler göçünün etkisiyle boşalan otorite eksikliğini derebeyleri ve din adamları doldurmuştur.
C) Din adamalarının kendi fikirlerinin haricinde çıkmaya çalışanlar hemen dışlanmaktaydılar.
D) Denebeyleri ve din adamları çıkar birliği yapmaktaydılar.
E) Bilim ve fenin önüne geçilip, engellemeye çalışıyordu.

 

                                                          Cevap Anahtarı
 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

B

 

E

 

A

 

C

 

C

 

D

 

D

 

A

 

B

 

B

 

A

 

C

 

E

 

D

 

D

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

B

 

E

 

C

 

B

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sosyal Medyada KpssRehber