Anasayfa > 4B İlanları > Aksaray Ağaçören SYDV Personel Alım İlanı

Aksaray Ağaçören SYDV Personel Alım İlanı

sydv-45444.jpg
4B İlanları 10-09-2012 - 16:01

AĞAÇÖREN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN SÖZLÜ SINAV İLE 1 (BİR) SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İLE 1 (BİR) BÜRO ELEMANI ALINACAKTIR.
Başvuru: 10.09.2012 - 14.09.2012

Ağaçören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ile 1 adet Büro Elemanı unvanlı personel istihdam edilecektir.

I. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak.

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

10- Üniversitelerin 4 yıllık Lisans bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

11- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

12- Başvuracak adayların Aksaray İli sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur.

ÇAĞIRILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1-İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir).

2- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi.

5- Diploma fotokopisi.

6- Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi fotokopisi.

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel bir durumunun olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu. (Mülakatı kazandıktan sonra istenilecektir.)

8- Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmişi. (Özgeçmişinde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).

9- Adli Sicil Kaydı.

III- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER:

1- Başvuruda bulunacak adaylar http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ internet adresinden SYDV Personel alım ilanları 14.09.2012 Cuma gününe kadar başvuracaklardır. İnternetten başvuran adaylardan mülakat öncesi istenilen evrakların fotokopisini getirmeleri (Diplomanın noter onaylı fotokopisi alınacaktır.) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu tarihten sonra yapılan ya da eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuran adaylardan KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (6 kişi) sözlü sınava çağrılacaktır.

3- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17.09.2012 Pazartesi günü Kaymakamlık internet sitesinden (http://www.agacoren.gov.tr/) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0382 331 26 73 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Sözlü sınav, 24.09.2012 Pazartesi günü saat 10.30’da Ağaçören Kaymakamlığı Toplantı Salonu, Hükümet Konağı Kat: 3 adresinde, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.

5- Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Powerpoint vb. programlarını kullanabilme becerileri, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme kabiliyetleri, genel kültür, İngilizce bilme düzeyleri ile sınav komisyonu nezdinde bıraktıkları genel intiba dikkate alınacaktır.

6- Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50’ı ile sözlü sınav notunun %50’ı hesaba katılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden en az 75 (yetmişbeş) puan alınması gerekmektedir. İki puan türünün ortalamasından en yüksek puanı alan iki kişi işe alınacaktır. Sınav sonucunda alınan puana göre 1 inci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 5 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.

7- Sınav sonuçları Kaymakamlık internet sitesinden (http://www.agacoren.gov.tr/) duyurulacak; adaylar aranacak, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

8- Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin örneklerini, (Diplomanın noter onaylı) örneklerini ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

9- Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

10- Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, sınav komisyonu, personel alımını gerçekleştirmeme hakkına sahiptir.

11-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün sonra aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Okunma Sayısı: 1539

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU