Anasayfa > TSK Personel Alım > Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Bayan Astsubay Alımı

Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Bayan Astsubay Alımı

TSK Personel Alım 11-02-2012 - 02:35

2012 Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Bayan Astsubay başvuruları başlamıştır. Başvuru klavuzu haberdedir. BAŞVURULAR 13 ŞUBAT - 12 MART 2012 TARİHLERİ ARASINDA ADAY TARAFINDAN YALNIZ İNTERNET ORTAMINDA YAPILACAKTIR.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

 

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012

(LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3- 4' TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN / OLACAK ADAYLAR BAŞVURAMAZ)

BAŞVURULAR 13 ŞUBAT - 12 MART 2012 TARİHLERİ ARASINDA ADAY TARAFINDAN YALNIZ İNTERNET ORTAMINDA YAPILACAKTIR.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

1. GENEL BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Astsubay(Bayan) ihtiyacını karşılamak amacıyla bayan personel alınacaktır.

2012 yılında önlisans ve lisans mezunu adaylardan Jandarma sınıfında (80) ve Bando sınıfında (1) olmak üzere toplam (81) sözleşmeli bayan astsubay temin edilecektir.

Bando sınıfına sadece Üniversitelerin Devlet Konservatuarı ya da Sahne Sanatları Fakültelerinin Viyolonsel Bölümünden mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.

Adayların TABLO-3 ve TABLO-4'TE belirtilen önlisans/lisans programlarından mezun ya da ön sözleşme imzalayacağı tarihe kadar mezun olabilecek durumda bulunması zorunludur.

TABLO-3 ve TABLO-4'te yer almayan önlisan/lisans programlarından mezun olan / olacak adaylar başvuruda bulunamazlar.

c. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü öğrenim alanının TABLO-4'te olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adayların lisans öğrenim alanları TABLO-4'te bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir.

2. TANIMLAR

a. Sözleşme

Jandarma Genel Komutanlığı birlik, karargâh kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli astsubay adaylarından askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren ve taraflarca imzalanmış olan yazılı bir belgedir.

b. Ön Sözleşme

Jandarma Genel Komutanlığı birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli astsubay adayları arasında; askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile astsubaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c. Sözleşmeli Astsubay Aday Adayı

Sözleşmeli astsubay adayı olmak için başvuruda bulunmuş, ancak kendileri ile henüz ön sözleşme yapılmamış olanlardır.

ç. Sözleşmeli Astsubay Adayı

Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak, askeri eğitime alınanlardır.

ç. Sözleşmeli Astsubay

Kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay naspedilen astsb.çvş.,kd.çvş., üçvş., kd.üçvş. rütbelerine haiz astsubaylardır.

d. Askeri Eğitim

Sözleşmeli astsubay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıt'alar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini ifade eder.

3. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARA SAĞLANAN HAKLAR

a. Özlük Hakları

(1) Sözleşmeli astsubayların rütbe bekleme süreleri muvazzaf astsubaylar ile aynıdır. Sözleşmeli astsubaylara, daha önceden yapmış oldukları lisansüstü eğitim, doktora ve doçentlik ile ilgili kıdem verilmez, sözleşmeli astsubaylar erken terfi hükümlerinden yararlanamazlar. Bununla beraber muvazzaf astsubaylığa geçiş yapan sözleşmeli astsubaylar tüm bu haklardan muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

(2) Sözleşmeli astsubaylar hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Sözleşmeli astsubayların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında, TSK Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Sözleşmeli astsubayların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(5) Sözleşmeli astsubaylar, emsali muvazzaf astsubaylar ile aynı sosyal haklara sahiptir. Yıllık izin (30 gün planlı, 15 gün mazeret), özel durumlar için mazeret izni, yurtdışı izni ve sıhhi izinlerden muvazzaf astsubaylar gibi yararlanırlar.

b. Sosyal Haklar

(1) Puan durumuna göre askeri lojmanlardan istifade etme,

(2) Kendisi ve aile fertlerinin askeri sosyal tesislerden yararlanması,

(3) Askeri servis araçlarından istifade etme,

(4) Fakültede geçen öğrencilik süresini borçlanarak hizmetten saydırma, fiili çalışma süresine, belli süre yıpranma payı ilave edilmesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olma hakkı,

(5) Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına iştirak ve yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkânıdır.

c. Mali Haklar

(1) Sözleşmeli astsubay adayları; kursa alınmalarını müteakip, ön sözleşmenin yapıldığı adaylık süresince aylığa hak kazanırlar. Ön sözleşme dönemindeki askeri eğitim süresince iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşme imzalanmasını müteakip, 926 Sayılı TSK Personel Kanununda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(2) Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenler 2629 Sayılı Kanun esaslarından faydalanırlar.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Kurumu İle İlişkileri:

(a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilir ve bu Kanunların muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(b) 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanununa göre kurumun daimi üyesidir ve bu kurumun imkânlarından yararlanırlar. (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut edinme, emeklilikte birikmiş ikramiyeden yararlanma vb.)

(4) Sözleşmeli astsubaylardan 18'inci fiili hizmet yılını tamamlayanlardan aşağıdaki koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler:

(a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha üstünde

olmak.

(b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yılını tamamlamış olmak.

Bunlara müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı için kademe ilerlemesi, yukarıdaki şartları taşımaları halinde ise her üç yılda bir derece ilerlemesi yaptırılır.

ç. Görev Yerleri

Sözleşmeli astsubaylar, mezun oldukları alan/bölümlerle ilgili görevlerde istihdam edilmeyerek (bando sınıfı hariç), temin edildikleri jandarma sınıfının gerektirdiği görevleri yerine getirecek şekilde görevlendirilirler. Atamalarında muvazzaf astsubaylar gibi "TSK Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" esasları uygulanır.

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve BAYAN olmak,

(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,

(4) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(5) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlâk veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(6) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,

(7) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(8) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile halen görev yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, halen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,

(9) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

(10) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında "Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi, Sözleşmeli Subay / Astsubay Kısmı 06835 Beytepe / ANKARA" adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

b. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için TABLO-3'te belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programlarından veya TABLO-4'te belirtilen önlisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Şubat 2013 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli bayan astsubaylığa başvuruları kabul edilmez.

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak,

(3) Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,

(4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı İle İlgili Koşullar:

(1) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmamak, (Bir üst yaştan gün almamış olan, 13 Şubat 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 26 yaşından büyük olmamak. (Bir üst yaştan gün almamış olan, 13 Şubat 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinin 0 312 464 51 08 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları halinde, bu adayların durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirileceklerdir. (Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.)

(3) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, en az 164 cm. boyunda olmak ve TABLO-6'da belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış

olduğu sınıf ile ilgili ".................. sınıfında sözleşmeli astsubay olur" kararlı sağlık kurulu raporu

almak.

d. Diğer Koşullar:

TSK'da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden "sözleşmeli astsubay olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak (TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt'a veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.

5. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başvuruların başlaması : 13 Şubat 2012

Başvuruların sona ermesi : 12 Mart 2012

6. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar 13 Şubat - 12 Mart 2012 tarihleri arasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir.Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir. Adayların internetten başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar başvurular başladığında Sözleşmeli Astsubay(Bayan) duyuruları bölümünde "Başvuruların internetten nasıl yapılacağı" başlığı altında yayımlanacaktır.

b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir.

c. Halen TSK'da (bayan sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlar, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

Bu adaylar seçme sınavlarının ikinci aşaması olan Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testinde başarılı olmaları durumunda, örneği TABLO-7'de bulunan Nitelik Belgesini görev yaptıkları kıt'a komutanlıklarındaki sicil amirlerine talepte bulunarak, doldurmaları sağlanacak ve hazırlanan belgeyi kapalı mühürlü zarf içerisinde mülâkat sınavına gelirken kendileri elden getireceklerdir.

7. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Sözleşmeli astsubay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri durdurularak, iptal edilecektir.

8. BAŞVURU SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

a. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında, başvurusu kabul edilen adaylar, başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alabileceklerdir. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

b. Başvurusu kabul edilerek aday kaydı yapılanların, isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 20 Nisan 2012 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

9. UYGULANACAK SINAVLAR

Sınavlar üç aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşama Yazılı Sınavı, İkinci aşama Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerini, Üçüncü aşama ise Mülâkat Sınavını kapsamaktadır.

a. Yazılı Sınav:

(1) Yazılı sınav 13 Mayıs 2012 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 20 Nisan 2012 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Aday başvuru sayısına bağlı olarak, J.Gn.K.lığı gerek gördüğünde Ankara dışında ayrıca başka merkezlerde de yazılı sınav yapabilecektir.

(3) Yazılı sınavda sözleşmeli astsubay adaylarına, aşağıda belirtilen konulardan ve toplam 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan Genel Kültür Testi uygulanacaktır.

(a) Türkçe ve Sözel Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

(b) Matematik ve Sayısal Yetenek (Üniversite ÖSS/YGS Soruları)

(c) İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

1 .Türk Devlet Hayatı, 2.Fikir Hayatı 3.Ekonomik Hayatı 4.İlke ve İnkılâplar

(ç) T.C. Anayasası

(ç) Tarih

(d) Milli Coğrafya

(e) Güncel Olaylar(Yıl içerisinde meydana gelen siyasi, sosyal,ekonomik

gelişmeler)

(f) Dünya Siyasi Tarihi (ğ) Türkiye Siyasi Tarihi

(g) Osmanlı Siyasi Tarihi

(4) Yazılı sınav sonuçları 22 Mayıs 2012 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilân edilecektir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavlarına çağrılacak, başarısız olan adaylar ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.

b. Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri:

Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) 27 Mayıs 2012 tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe / ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adayların hangi komisyonda ve saatte sınava gireceği vb. diğer açıklayıcı bilgiler, yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(1) Ön Sağlık Muayenesi;

(a) Yazılı sınavda başarılı olarak, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine davet edilen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları tespit edilecek. Boy-kilo koşullarını taşımayan adaylar, başarısız sayılacak ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine alınmayacaktır.

(b) Ön sağlık muayenesinde adayların, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(2) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri;

(a) Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine gelirken getirecekleri belge ve malzemeler:

(I) Sınav giriş belgesi, www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak olan yazılı sınav sonuçlarına ait internet sayfası çıktısı

(II) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanının aslı,

(III) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı,

(IV) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi için eşofman / spor şortu ve spor

ayakkabısı.

(b) Adaylara uygulanacak Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi konuları ve baraj değerleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen FKDT barajlarını geçen adaylar mülâkata katılmaya hak kazanırlar. Jandarma sınıfı için Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde adaylara aşağıdaki baraj değerlerinin üzerinde başarı gösterenlere ilave puanlar verilecektir. Jandarma sınıfı ile ilgili FKDT puan tablosu, www.jandarma.tsk.tr Sözleşmeli Astsubay(Bayan) duyuruları bölümünde yayımlanmıştır.

FİZİKİ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTİ BARAJLARI

YA Ş GRUBU Ş INAV (Bayan) MEK İ K (Bayan) 3000 M.KO Ş U (Bayan)
1 'İNCİ GRUP 17-25 YAŞ 5 5 23 dk.
2'NCİ GRUP 26 YAŞ 4 4 24 dk

(c) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb. bulunan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendilerine ayrı bir sınav tarihi tahsis edilmeyecektir.

(ç) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

c. Mülâkat Sınavı ve Mülâkata Gelirken Getirilecek Belgeler;

(1) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adaylar, 28 Mayıs-01 Haziran 2012 tarihleri arasında Korgeneral Naci TINAZ Jandarma Kışlası Anıttepe - Ankara adresinde yapılacak olan mülâkat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacaktır. Adayların hangi tarihte mülâkata gireceği sınavın Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(2) Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerinde başarılı olan adayların, mülâkat sınavına gelirken yarım kapak karton dosya içinde (cepli föy, plastik dosya vb. içine kesinlikle konulmayacak), şekilde aşağıdaki sıraya göre takarak getirecekleri belgeler;

(a) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası işlenmiş nüfus cüzdanı aslı (yanında bulunduracaktır.)

(b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için amirleri tarafından tanzim edilmiş ve ağzı kapatılmış kapalı zarf içinde bir adet nitelik belgesi. (Örneği TABLO-7'dedir)

(c) Vesikalık 6 adet renkli fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışında 4,5 cm. x 6 cm. ebadında olacak ve bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.

(ç) Varsa, son iki yıl içinde girilmiş Kamu Personel Dil Sınavı (KPDS) (en az 70 puan) ve TOEFL (en az TOEFL-IBT için 84, TOEFL-CBT için 221 TOEFL-PBT için 561) sınavı sonuç belgesi asılları veya noter onaylı sureti.

(ç) Varsa, lisansüstü eğitimini tamamladığına ilişkin belge asılları veya noter onaylı

sureti.

Lisans mezunu adaylardan lisansüstü eğitimine devam eden adayların 25 Mayıs 2012 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

(d) Mezun olduğu / olacağı önlisans / lisans programına ait diploma veya mezuniyet belgesinin / öğrenim durum belgesinin aslı veya noter / fakülte dekanlığı / okul müdürlüğünce onaylı birer örneği. Yıpranma ihtimaline karşı aslını getirmek yerine, onaylı örneklerinin getirilmesi tercih edilebilir. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler diplomalarının denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onayladığına ilişkin denklik belgesi ekleyeceklerdir.

(e) İlköğretim / ortaokul ve lise diplomaları ya da bu okullardan alınacak öğrenim durum belgelerinin aslı veya noter / okul müdürlüklerince onaylı birer örneği,

(f) Dört adet Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(ğ) Birer adet fotoğraflı anne, baba (vefat edenler hariç, bu durumda Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenecektir) ve evli ise eşine ait nüfus cüzdan fotokopisi,

(g) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu Bu belge örneği yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına göre doldurarak aday tarafından imzalanmış olarak getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı-soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.

(ı) Siyah tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı.

(3) Mülâkat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülâkat Komisyonunca değerlendirilecektir.

(4) Mülâkat değerlendirmesi 50 tam not üzerinden yapılacak, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Yetersiz bulunan adaylar sağlık kurulu raporu için sevk edilmeyecektir.

10. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Mülâkat sonuçları 02 Temmuz 2012 tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adayların sınav sonuçları ayrıca adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

11. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ

Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adaylar; J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığınca 2012 yılı

Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili " .............................. sınıfında

sözleşmeli astsubay olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere, tam teşekküllü Asker Hastanesine sevk edileceklerdir

12. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ

Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında 2012 yılı Ağustos - Aralık ayları arasında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturmaları yaptırılacaktır.

13. ÖN SÖZLEŞME YAPILMASI İŞLEMLERİ

a. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve " ................... sınıfında sözleşmeli astsubay

olur" kararlı sağlık raporu alan asıl adaylara, eğitim-öğretim döneminin başlangıcından önce ön sözleşme yapılmak üzere adayların adreslerine davet yazısı muhtemelen Şubat 2013 tarihinde gönderilecektir.

b. Asıl adaylardan kontenjanın tamamlanamaması durumunda, yedek adaylar başarı sırasına göre ön sözleşme yapılmak üzere davet edilecektir.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, ön sözleşmeye davet edilip, sözleşmeyi imzalayacağı tarihe kadar(muhtemelen Şubat 2013) okudukları fakülte/yüksek okuldan mezun olmayan veya diplomasında yazılı önlisans / lisans program adı, başvuru kılavuzunun TABLO-3 veya TABLO-4'ünde belirtilen programlarla birebir aynı olmayan, herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri adaylık süresince iptal edilecek ve kendileri ile ön sözleşme imzalanmayacaktır.

14. SÖZLEŞME SÜRELERİ

a. Sözleşmeli olarak alınacak personel ile ilk sözleşmeler üç yıl süreli olarak yapılır. Müteakip sözleşmelerin ise rütbe bekleme süreleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmasına özen gösterilir.

b. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile J.Gn.K.lığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre J.Gn.K.lığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.

15. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sözleşmeli astsubay adayları muhtemelen Nisan-Ağustos 2013 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığında "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" (ATASAK)'ne alınacaktır. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay adayları ile ilk üç yıllık sözleşme imzalanacak, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Astsubay Çavuş olarak naspedilecekler. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

b. Eğitimi başarı ile bitirerek 30 Ağustos 2013 tarihinde Astsubay Çavuş naspedilen ve kendileri ile sözleşme yapılan astsubaylardan; Jandarma sınıfında olanlar Jandarma Okullar Komutanlığı emrine, bando sınıfında olan ise J.Bando Komutanlığı emrine atanmayı müteakip, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek kurs süresi içerisinde Mesleki Oryantasyon Eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kıt'a komutanlıkları emrine atandırılacaklardır.

16. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a. Sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle sürenin bitiminden önce feshedilebilir.

(1) Askeri eğitim esnasında, yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar

verilmek.

(2) Yetkili sağlık kurullarınca askeri eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

(3) Sözleşmeli astsubay adayı olma şartlarının herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

(4) Askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.

b. Sözleşmeli astsubayların sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle, sözleşmesinin bitiminden önce fesih edilebilir.

(1) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sınıf Okulları / Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak,

(2) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak,

(3) Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak,

(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, âmir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmak.

(5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askeri mahkemeler tarafından bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.

(6) Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkûmiyet hükmü üzerine, son olarak verilen oda veya göz hapsi cezası da dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde, toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkûm olmak.

(7) Yasadışı faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

(8) Sözleşmeli astsubay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

(9) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.

(10) Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli astsubay olarak göreve devamı mümkün olmamak.

(11) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

(12) Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.

17. GÖREVDE BAŞARISIZ OLMA VE KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALLERİ İLE BUNLARA YAPILACAK İŞLEMLER

Görevde başarısız olanlar ile kendilerinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesiyle anlaşılan sözleşmeli astsubayların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın TSK'dan ilişikleri kesilir.

18. MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA GEÇME

Muvazzaf astsubaylığa geçme şartları;

a. 4-12'nci fiili hizmet yılları içinde olmak.

b. Muvazzaf astsubaylığa geçmek isteğini belirten dilekçe ile ilk âmirine başvurmak.

c. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak.

ç. Muvazzaf astsubaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak.

ç. J.Gn.K.lığınca yapılacak sınavda başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek.

Bu şekilde muvazzaf astsubaylığa geçirilenler, astsubay naspedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

19. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testleri ile Mülâkat sınavlarına ait tarihler aşağıya çıkarılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

 

Başvuruların başlaması Başvuruların sona ermesi Yazılı sınav

Ön Sağlık Muayene ve Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT)

Mülâkat Sınavı

Sağlık raporu alma süreci

Güvenlik soruşturması süreci

Ön sözleşme imzalanacağı tarih

13 Şubat 2012

12 Mart 2012

13 Mayıs 2012

27 Mayıs 2012

28 Mayıs-01 Haziran 2012 Temmuz-Ağustos 2012 Ağustos - Aralık 2012 Şubat 2013 (Muhtemel)

 

 

b. Kılavuzun tamamını okumadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Adayların; sözleşmeli astsubay başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numarası:

Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Sözleşmeli Subay / Astsubay Kısmı 06835 Beytepe / ANKARA'dır.

Tel.:0 312 464 51 08 (Mesai saatleri içinde) (08.00 - 17.30 arası)

20. JANDARMA EĞİTİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Hacı Bayram Cami-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin güzergâhı; Dışkapı, Etlik kavşağı, İskitler, Ankara Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarıdır.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye, Tulumtaş, Taşpınar istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir. Sağlık raporu işlemleri için Beytepe Asker Hastanesine geleceklerin, 191 numaralı otobüse binmeleri gerekmektedir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların kışlaya alınmaları mümkün değildir.

 

Okunma Sayısı: 23227

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU