Anasayfa > Fen Edebiyat > Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Fen Edebiyat 28-09-2012 - 09:14

Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖGRETMENLİK (PEDAGOJİK FORMASYON) SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13.09.2012 tarihli toplantısında, mezun öğrenciler için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi’ne 350 kişilik Öğretmenlik Sertifikası Programı kontenjanı verilmiştir. Bu kontenjanın % 50’si Ankara Üniversitesi mezunlarına, kalan % 50’si ise diğer üniversite mezunlarına ayrılmıştır.
Ayrıca, verilen kontenjanın % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlara, % 60’ı ise Talim ve Terbiye Kurulu’nun 80 sayılı kararında yer alan alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmıştır. Bu program, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Öğretmenlik Sertifikası Programına aşağıda belirtilen bölüm ya da programlardan mezun olanlar belirtilen kontenjanlar dâhilinde kabul edilecektir.

MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM - KONTENJAN (Ankara Üniversitesi Mezunları - Diğer Üniversite Mezunları - TOPLAM)
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarı; Koro 5 5 10
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 5 5 10
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3 6
Çin Dili ve Edebiyatı (Sinoloji) 3 3 6
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3 6
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3 6
İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3 6
Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü 2 2 4
Rus Dili ve Edebiyatı 3 3 6
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3 6
Coğrafya Bölümü 10 10 20
Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) 5 5 10
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
Psikoloji Bölümü 2 2 4
Sanat Tarihi Bölümü 3 3 6
Tarih Bölümü 15 15 30
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 15 15 30
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 3 3 6
Matematik Bölümü 14 14 28
Biyoloji Bölümü 13 13 26
Fizik Bölümü 5 5 10
Kimya Bölümü 10 10 20
İlahiyat Fakültesi 24 24 48
Gazetecilik 5 5 10
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 2 4
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü 4 4 8
Çocuk Gelişimi Bölümü 2 2 4
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2 2 4
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 2 2 4
Beslenme ve Diyetetik 2 2 4
Ev Ekonomisi Yüksekokulu 4 4 8
TOPLAM 175 175 350

2. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Öğretmenlik Sertifikası Programına yalnızca mezun öğrenciler başvuru yapabilecektir.

3. Öğretmenlik Sertifikası Programına ön kayıtlar çevrimiçi olarak yapılacak olup, elden ya da posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Öğretmenlik Sertifikası Programına başvuracak adayların genel not ortalamalarının 100 üzerinden 65 ya da 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
5. Adaylar beyan ettikleri bilgileri kesin kayıt sırasında belgelendirmek zorundadır. Beyan edilen bilgileri belgelendirmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ÖN KAYIT
1 Ekim 2012 tarihinde başlayacak olup, 03 Ekim 2012 saat 17.00 itibariyle ön kayıt sistemi kapatılacaktır. Öğretmenlik Sertifikası Programına ön kayıtlarhttp://basvuru.ankarauniebf.info/index.php/survey/index/sid/723771/lang/tr adresinden yapılacaktır. Adayların 50 TL (Elli Türk Lirası) ön kayıt ücretini yatıracakları hesap numarası aşağıda belirtilmiştir.
T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi- Eğitim Bilimleri Fakültesi Hesabı
7064082-5001 (IBAN NO TR600001001282070640825001)
Dekontun açıklama bölümünde;
• Adı – Soyadı
• TC Kimlik Numarası
• Öğretmenlik Sertifikası Programı ön kayıt ücreti olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
NOT: Ön kayıt ücreti hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM
1. Tüm başvurular mezun olunan bölümlere göre sınıflandırılacaktır.
2. Her bölüm kendi içinde not ortalamasına göre sıralanacaktır.
3. Kontenjanın tamamı kadar yedek liste belirlenecektir.
4. İlan edilen yedek liste ile kontenjanın tamamlanamaması durumunda adayların alanına bakılmaksızın en yüksek ortalamaya sahip olandan başlanarak kontenjan doluncaya kadar öğrenci kabulü yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi 05 Ekim 2012 tarihinde www.education.ankara.edu.tr adresinde duyurular bölümünde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
1. Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı örneği (her ikisi de mutlaka getirilecektir.)
2. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (4’lük sisteme göre hazırlanmış not ortalamalarının 100’ lük sisteme göre dönüştürülmesi ve başvurunun bu belge ile yapılması gerekmektedir. Bu işlem adayın mezun olduğu üniversite tarafından yapılması gerektiğinden üniversitemizce herhangi bir not dönüştürme işlemi yapılmayacaktır.)3. Nüfus cüzdanı aslı, T.C. kimlik numarası yazılı resmi belge (ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı) (kayıt sırasında beyan edilecektir)
4. 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (her birinin arkasına ad-soyad ve T.C. kimlik numarası yazılmış olacaktır.)
5. Kesin kayıt ücreti (1. Taksit) banka dekontunun aslı

Adayların 800 TL (Sekizyüz Türk Lirası) kesin kayıt ücretini yatıracakları hesap numarası aşağıda belirtilmiştir.
T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi- Eğitim Bilimleri Fakültesi Hesabı
7064082-5001 (IBAN NO TR600001001282070640825001)
Dekontun açıklama bölümünde;
• Adı – Soyadı
• TC Kimlik Numarası
• Öğretmenlik Sertifikası Programı kesin kayıt ücreti (1. Taksit) olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

NOT:
1. Kayıtlar mesai saatleri içinde alınacaktır.
2. Yapılan ödemeler hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.
3. Kayıt sırasında teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.

KAYIT TAKVİMİ
Ön Kayıt 1-3 Ekim 2012
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilanı 5 Ekim 2012
Kesin Kayıt 8-9 Ekim 2012 saat 17.30’a kadar
Yedek liste ilanı 10 Ekim 2012
Yedek kayıt 11-12 Ekim 2012 saat 17.30’a kadar

PROGRAM ÜCRETİ VE ÖDEME TAKVİMİ
Program ücreti 2.000 TL (İkibin Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda verilen ödeme takvimine göre yapılacaktır.

ÖDEME TAKVİMİ
1.Taksit 800 TL (Kesin kayıt sırasında)
2.Taksit 600 TL (14-18 Ocak 2013 arasında)
3.Taksit 600 TL (18-22 Mart 2013 arasında)

ÖGRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
1. Öğretmenlik Sertifikası Programının yürütülmesinde ‘Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ ile ‘Ankara Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Uygulama Yönergesi’ esas alınacaktır.
2. Program 2 yarıyıl olarak uygulanır. En fazla 4 yarıyıl ya da 2 yılda programı tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.
3. Program, 10 ders ve toplam 26 krediden oluşmaktadır. Programda yer alan dersler, haftalık saatleri ve kredileri Tablo 1’de verilmiştir. Bu dersler belirtilen sıra ile verilir. Öğretmenlik Uygulaması Dersi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergesi’nde belirtilen esas ve
yöntemlere göre yapılır.
Tablo 1. Öğretmenlik Sertifikası Programında yer alan dersler, haftalık saatleri ve kredileri
DersinKodu - Dersin Adı – Zorunlu/Seçmeli – Kuramsal Uygulama Kredi
1. Eğitim Bilimine Giriş Z 2 0 2
2. Gelişim Psikolojisi Z 2 0 2
3. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Z 2 0 2
4.Program Geliştirme ve Öğretim Z 2 0 2
5. Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2
6. Sınıf Yönetimi Z 2 0 2
7. Öğretim Teknolojileri ve Materyal TasarımıZ 2 2 3
8. Özel Öğretim Yöntemleri Z 3 2 4
9. Rehberlik Z 2 0 2
10. Öğretmenlik Uygulaması Z 2 6 5
GENEL TOPLAM 21 10 26
4. Dersler Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde yapılacaktır. İkinci dönem verilecek Öğretmenlik Uygulaması dersi Ankara’nın merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında hafta içi mesai saatleri içerisinde bir gün olarak gerçekleştirilecektir.
5. Dersler aşağıda verilen akademik takvime göre yapılacaktır.

AKADEMİK TAKVİM
2012-2013 Güz Dönemi
Derslere başlama tarihi 15 Ekim 2012
Derslerin bitiş tarihi 25 Ocak 2013
Dönem sonu sınavları 28 Ocak- 1 Şubat 2013
2012-2013 Bahar Dönemi
Derslere başlama tarihi 18 Şubat 2013
Derslerin bitiş tarihi 24 Mayıs 2013
Dönem sonu sınavları 27-31 Mayıs 2013

Dikkat: Yukarıdaki açıklamaların tamamını okumadan ön kayıt sayfasına geçmemeniz önemle rica olunur!
ÖN KAYIT SAYFASINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ
http://basvuru.ankarauniebf.info/index.php/survey/index/sid/723771/lang/tr

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız:http://www.education.ankara.edu.tr/UserFiles/File/duyurular/ebfogrsertifikasi.pdf

Okunma Sayısı: 21830

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU