Anasayfa > Fen Edebiyat > 19 Mayıs Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

19 Mayıs Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Fen Edebiyat 26-09-2012 - 16:05

19 Mayıs Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

 T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


[KONTENJANLAR ve BAŞVURU ŞARTLARI]
Yüksek Öğretim Kurumunun bir örneği ana sayfasında da (www.yok.gov.tr) yer alan 13 Eylül 2012 tarih ve 4049 sayılı kararıyla, 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere, Ondokuz Mayıs Üniversitesine, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamında mezun durumda bulunan öğrenciler için, 300 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Söz konusu kararda ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda belirlenen kontenjanın alanlara göre dağılımı ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
A. BAŞVURUYLA İLGİLİ ESAS VE KOŞULLAR
1. Pedagojik Formasyon Sertifika programı için tahsis edilen 300 kişilik kontenjanın % 40’ı (120) Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlar olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği,Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik öğretmenliği”ne kaynak gösterilen program mezunlarına ayrılmıştır.
2. Kontenjanın % 60’ı (180) ise yukarıda bahsi geçen alanlar ile birlikte, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı ekinde yer alan ve öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen tüm program mezunlarına ayrılmıştır.
3. 13.09.2012 tarih ve 4049 sayılı Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, toplam kontenjanın % 50′si OMÜ’den, % 50′si de diğer yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilere ayrılmıştır.
4. Başvurular, 26 Eylül 2012 (Çarşamba) ile 08 Ekim 2012 (Pazartesi) tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Dekanlığı Formasyon Eğitimi Birimine şahsen, posta veya kargo ile yapılacaktır. Posta veya kargoyla yapılan başvurularda, gerekli evrakın en geç, başvuru için belirlenen son gün olan 08 Ekim 2012 (Pazartesi) günü mesai bitimine (17.00) kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Daha sonraki başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Postadaki gecikmelerden dolayı veya başka herhangi bir sebeple, başvuru süresi içinde Eğitim Fakültesi Dekanlığına ulaşmayan başvurular yanında eksik evrakla yapılan başvurular da kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için adayların bu hususa azami dikkat etmeleri gerekmektedir.
6. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının ücreti 2.050,00 TL olup, iki taksit halinde (1.000,00+1.050,00) tahsil edilecektir. Birinci taksit, kesin kayıt sırasında; ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında (Mart 2013) tahsil edilecektir.
7. Bir alana ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar, başvuru sayısı ile orantılı olarak, en çok başvuru yapılan alanlara aktarılacaktır.
B. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Eksik/hatalı belge bulunmayan ve süresi içerisinde Eğitim Fakültesi Dekanlığına ulaştığı tespit edilen başvurular, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda sınıflandırılıp değerlendirmeye alınacaktır.
2. Adaylardan üniversitelere 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerin not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir.
3. Üniversitelere 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış adaylarda bu şart (2.madde) aranmayacaktır.
4. Adaylar, mezuniyet not ortalamalarına göre (100’lük sistem) sıralanacaktır. İlgili mevzuat gereği, 4’lük sisteme göre düzenlenmiş not ortalamalarının dikkate alınması, bu tür notların tarafımızca 100’lük not sistemine dönüştürülmesi veya bu amaçla YÖK’ün dönüşüm tablosunun dikkate alınması; kesinlikle mümkün değildir. Dolayısıyla adayların mağdur olmamaları için mezuniyet ortalamalarının dekanlığımıza teslim edecekleri diplomalarında veya traskriptlerinde 100’lük not sistemine göre mutlaka yazılı olmasınadikkat etmeleri son derece önemlidir.
5. Puan eşitliği halinde, sıralama yapılırken adayların mezuniyet tarihleri dikkate alınacak ve sıralama, yeni mezunlara öncelik verilerek yapılacaktır. Buna rağmen eşitlik ortaya çıkması durumunda ise adayların doğum tarihleri dikkate alınacak ve sıralama, yaşı küçük olan mezunlara öncelik verilerek yapılacaktır.
6. Başvurular, her bir alan için ayrı ayrı olmak üzere, en yüksek adayın mezuniyet notundan başlanarak sıralanacak, asıl ve yedek listeler halinde www.omu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Yedek aday sayısı, asıl aday sayısı kadar olacaktır.
7. Değerlendirme sonrasında asıl listede olduğu halde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine kayıt yaptıracakların belirlenmesinde yedek listedeki sıralama dikkate alınacak ve bu adaylar da www.omu.edu.tr adresinden liste halinde ilan edilecektir.
8. Programa asıl listeden kayıt hakkı kazananların kesin kayıt işlemleri, 15 Ekim 2012 (Pazartesi) ile 22 Ekim 2012 (Pazartesi) tarihleri arasında, adayların bizzat katılımlarıyla, gerçekleştirilecektir.

ÖN KAYITTA GEREKLİ BELGELER
Ön Kayıt Başvuru Tarihleri: 26 Eylül 2012 (Çarşamba)-08 Ekim 2012 (Pazartesi)
1. Dilekçe (örneği aşağıda).
2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği.
3. Mezun olunan üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript). (Bu belgede veya diplomada, 100’lük sisteme göre düzenlenmiş ortalama mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde başvuru kabul edilmeyecektir.)
4. Formasyon eğitimi başvuru ücreti dekontu (50 TL).
Hesap Bilgileri
Banka/Şube: T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi
Hesap adı: Eğitim Fakültesi’nin döner sermaye hesabı
Hesap no: 1479-9712395-5064
IBAN: TR71000 100 1479 0971 2395 5064

 Başvurudan vazgeçilmesi, evrak eksikliği veya postadaki gecikme gibi herhangi bir sebepten dolayı başvurunun kabul edilmemesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması gibi hallerde başvuru ücreti iade edilmeyecektir.
 Yukarıdaki belgeler tam ve eksiksiz olarak, süresi içinde 08 Ekim 2012 (Pazartesi) günü mesai bitimine (17.00) kadar, dekanlığımıza ulaştırılmadığı takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖN KAYIT İÇİN BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ/GÖNDERİLECEĞİ ADRES
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FORMASYON EĞİTİMİ SEKRETERLİĞİ
KURUPELİT YERLEŞKESİ-SAMSUN
Tel: 0 362 312 19 19-5300/5834

KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER
Kesin Kayıt Tarihleri: 15 Ekim 2012 (Pazartesi)-22 Ekim 2012 (Pazartesi)
Kesin kayıt için ön kayıtta teslim alınan belgelere ilave olarak aşağıdaki belgelerin de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
3. Öğrenim ücretinin 1.taksidinin (1.000,00 TL) ödendiğine dair dekont.

Hesap Bilgileri
Banka/Şube: T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi
Hesap adı: Eğitim Fakültesi’nin döner sermaye hesabı
Hesap no: 1479-9712395-5064
IBAN: TR71000 100 1479 0971 2395 5064

 Kesin kayıt yapıldıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, öğrenim ücreti iade edilmeyecektir.

NOTLAR
 Dersler, Eğitim Fakültesinin Kurupelit Yerleşkesindeki “B Blok“ta, hafta sonları (Cumartesi-Pazar) yapılacaktır.
 Ara sınavlar (vizeler), 5 veya 6. hafta, dersin sorumlu öğretim üyesince belirlenecek gün ve saatte yapılacaktır. Sınav tarihleri, ilgili öğretim üyesi tarafından sınavlardan en az iki 2 hafta önce öğrencilere duyurulacaktır.
 Zorunlu hallerde sınav takviminde yapılacak değişiklikler, www.omu.edu.tr adresinden duyurulacaktır

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız:http://www.omu.edu.tr/UserFiles/E%C4%9Fitim%20Fak%C3%BCltesi%202012-2013%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Pedagojik%20Formasyon%20E%C4%9Fitimine%20Ait%20Duyuru-1.pdf

Okunma Sayısı: 15749

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU