Anasayfa > Fen Edebiyat > Karadeniz Teknik Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Fen Edebiyat 24-09-2012 - 11:50

Karadeniz Teknik Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ 

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI
 Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerinden, özellikle Fen ve Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar için 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Takvimi doğrultusunda Döner Sermaye Projesi olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılacak Alanlar ve Kontenjanları:

 Kontenjan 200 kişi ile sınırlıdır. Kontenjanın alanlara göre dağılımı aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.
 Toplam Kontenjanın % 50’si üniversitemiz mezunlarına ayrılmıştır.

Tablo 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılacak Alanlar ve Kontenjanları

ÖĞRETMENLİK ALANLARI* KONTENJAN
Matematik 30
Türk Dili ve Edebiyatı 30
Tarih 25
Sağlık 20
İngilizce 20
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği 15
Biyoloji 10
Fizik 10
Kimya 10
Okulöncesi 10
Müzik 10
Görsel Sanatlar/Resim 10
TOPLAM 200
*Bu öğretmenlik alanlarına hangi bölüm ve/veya programların kaynaklık teşkil ettiği Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye
Kurulu’nun 80 sayılı tebliğinden öğrenilebilir. Lütfen Tıklayınız.

 Bölüm ve/veya Programlara ayrılan kontenjanların dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar başvuru sayısı kontenjanın çok üzerinde gerçekleşen alanlara aktarılacaktır. Aynı şekilde Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunlarına veya diğer üniversite mezunlarına ayrılan kontenjanlardan herhangi birinin dolmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar aynı gruptaki diğer alan mezunları için kullanılacaktır. Kontenjanların aktarımından Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yürütme ve değerlendirme komisyonu yetkilidir.

Başvuru Koşulları:

 Programa sadece Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2009 Tarih ve 80 Sayılı kararı ile 12.07.2010 Tarih ve 74 Sayılı kararı ile öğretmen olarak atanacakları belirtilen programları gösteren “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge” de yayınlanan bölümlerden mezun olanlar başvurabilirler.
 Adayların mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. Ancak, adayların sıralamasında dörtlük sisteme göre verilen notları yüzlük sisteme dönüştürülerek kullanılacaktır. Bu nedenle, adayların 4’lük sistemdeki mezuniyet not ortalamalarını mezun oldukları üniversitede 100’lük sisteme dönüştürdükten sonra onaylanmış not belgeleriyle başvuru yapmaları gerekmektedir.
 İkinci Anadal yapan mezunlar da gerekli koşulları sağlamaları halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yapabilirler. Öğrencinin, Anadal lisans programı ile İkinci Anadal lisans programının, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarih ve 80 Sayılı Kararı ile 12.07.2010 Tarih ve 74 Sayılı kararı gereği, ilgili çizelgede yer alması hâlinde, iki programdan birini tercih etmesi gerekir.

Ön Kayıt: 
 Adaylar Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıtlarını 25.09-03.10.2012 tarihleri arasında Trabzon İli Akçaabat İlçesi Söğütlü beldesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Yerleşkesinde bulunan Fatih Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda, 08.30-16.30 saatlerinde yapılacaktır.

 Adaylar, başvurularını bizzat kendileri yapacak, noter ve kaletli, posta veya eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. İlan edilen süreler dışında yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
Ön Kayıtta İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi (TIKLAYINIZ)
2. Lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği
3. Not Dökümü (Transkript) belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (100’lük not sistemine dönüştürülmüş)
4. Adayın mezun olduğu lisans programına merkezi sınavla yerleştirildiği yılda aldığı ÖSYS sonuç belgesi

Ön Kayıt Sonuçlarının İlanı:
 Değerlendirme mezuniyet not ortalamasına (100’lük sisteme göre) göre en yüksekten başlayarak kontenjan dâhilinde sıralanacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde ÖSYS yerleştirme puanlarına bakılacaktır.
 Pedagojik Formasyon Eğitimi almaya hak kazanan asil ve yedek adaylar 05 Ekim 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi İnternet Sayfasında (www.ktu.edu.tr) yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak ve telefonla bilgi verilmeyecektir.
Kesin Kayıt:
 İlan edilen listelere göre asil listeden kazanan adayların kesin kayıtları 08-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosuna yapılacaktır.
 Kontenjan açık kaldığı takdirde, 15 Ekim 2012 tarihinde itibaren yedek ilanı yapılıp, 31 Ekim 2012 tarihine kadar her iki günde bir kesin kayıt yaptırmayan yedek aday sayısı kadar yedek adayın ilan edilen sıraya göre kesin kayıtları yapılacaktır. Yedek kayıtlar sonunda yine kontenjan açığı bulunursa 2 Kasım 2012 Cuma günü saat 09.30-16.00 saatleri arasında yedekler listesinden Yerleştirme Puanı sırasına göre İSİM ÇAĞIRMA YÖNTEMİYLE yedek yerleştirme yapılacaktır. Her bir yedek adayın ismi okunduktan sonra ismi okunan adaylar için iki dakika beklenilecektir. Adayların bu süre içerisinde hazır bulunmadığı anlaşılınca sıradaki diğer adayın ismi okunacaktır.
 İsim çağırma yöntemiyle yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan adaylara Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt yaptırmak için bir saat zaman verilecektir. Bu süre içerisinde kesin kaydını tamamlamayan adayların kesin kayıt haklarından vazgeçtikleri düşünülerek, yedek sıralamasındaki diğer adaylara kesin kayıt hakkı verilecektir. Yedek listeden aday kayıtlarına kontenjanlar doluncaya kadar devam edilir. İsim çağırma yöntemiyle yapılacak olan yedek aday yerleştirme işlemi sesli ve görüntülü olarak kayıt edilecektir.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:
1. Nüfus Cüzdanın onaylı fotokopisi
2. Eğitim Katkı Payı birinci taksitinin yatırıldığına dair banka makbuzunun aslı
3. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebadında (2 adet) vesikalık fotoğraf

Eğitim Katkı Payı:
 Başvurusu kabul edilerek kayıt hakkı kazanan adaylar KTÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yönergesi gereği Eğitime Katkı Payı olarak her dönem için 1 027 olmak üzere toplam 2 054 ödeme yapacaklardır. Eğitime katkı payı T.C. Ziraat Bankası’nın KTÜ Kanuni Yerleşkesindeki Üniversite Şubesi TR78000100122511825144–5003 IBAN Numaralı hesabına aşağıda belirtilen ödeme takvimine göre yatırılıp, alınan makbuzlar süresi içerisinde mutlaka Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. Taksitleri süresi içerisinde yatırmayanlara yasal gecikme faizi uygulanacaktır.
Tablo 2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Katkı Payı Ödeme Planı.
1 Kesin kayıt sırasında 527
2 19 Aralık 2012 tarihine kadar 500
3 08 Şubat 2013 tarihine kadar (Bahar Dönemi Ders kaydı haftası) 527
4 17 Nisan 2012 tarihine kadar 500
Toplam 2 054

Programın Yürütülmesi:
 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı bir Rektör Yardımcısı, Fatih Eğitim Fakültesi Dekan ve bir Dekan Yardımcısından oluşan bir Komisyon tarafından yürütülür.
 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı mezunlara 14 haftalık 2 yarıyıl olarak uygulanır.
 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı toplam 26 kredilik 10 dersten oluşmaktadır. Programda yer alan dersler, haftalık saatleri ve kredileri Tablo 3’te gösterilmiştir. Bu dersler belirtilen sıra ile verilir.

 Dersler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Takvimine uygun şekilde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında Fatih Eğitim Fakültesi’nde hafta sonunda yürütülecektir.
 Derslere 20 Ekim 2012 Cumartesi günü başlanacak ve ders programı http://www.fatih.ktu.edu.tr adresinde dersler başlamadan önce ilan edilecektir.
 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programında derslerin ve sınavların yürütülmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

İletişim:
Yazışma Adresi:
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Söğütlü, Akçaabat, TRABZON, 61080
Telefon:
+90 (462) 248 26 53
+90 (462) 377 72 32
+90 (462) 377 72 25
Faks: +90 (462) 248 73 44
E-posta: fedek@ktu.edu.tr

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız: http://www.fatih.ktu.edu.tr/pedfor/ilanmetni.pdf

Okunma Sayısı: 16910

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU