Anasayfa > Sağlık Adayları > Hemşire, Ebe, ATT Lisans Tamamlama İmkanı

Hemşire, Ebe, ATT Lisans Tamamlama İmkanı

Sağlık Adayları 23-09-2011 - 04:25

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı, Önlisans Hemşirelerin Lisans Tamamlaması, Başvuru ve kayıtlarla ilgili işlemler, Üniversiteye Sınavsız Geçiş Yapılabilen Bölümler, Maaşlar ne Kadar Fark Eder?

Önlisans Hemşirelerin Lisans Tamamlaması

Sağlık çalışanlarının lisans tamamlama işi protokole bağlandı! Lisans Tamamlama ön müracaatları başladı

Anadolu Üniversitesinin bu yıl (2010) lisans tamamlama ile ilgili eğitime başlayamayacak olması dolayısıyla YÖK, lisans tamamlama eğitimi vermek için talepte bulunan üç ayrı üniversiteye onay verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, bu üniversitelerle protokolü imzaladı. 

Lisans tamamlama yapacak personele eğitimler uzaktan eğitim sistemiyle internet üzerinden verilecek. Ders notları da bu sistem üzerinden öğrencilere ulaştırılacak, ayrıca basılı olarak kitap gönderilmeyecek.

Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları 3+1 lisans tamamlama yapan öğrenciler 2 yıl içerisinde,

Ebe, Hemşire (Sadece Toplum Sağlığı Bölümü mezunu Sağlık Memurları) 2+2 lisans tamamlama yapacaklar ise 4 yıl içinde eğitimlerini tamamlayacaklardır.

 

BAKANLIK BASIN DUYURUSU
(09.06.2009)

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı

Bireylerin sağlık bakım gereksinimleri, teknoloji, ekonomi, kentleşme, endüstrileşme ve yaşam biçimleri gibi faktörlerin etkisi ile tüm toplumlar da günden güne değişmektedir. Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak biçimde kullanılmasına ve bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesine bağlıdır. Sağlık personelinin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Birliği normları esas alınarak hazırlanan “Ebelik ve Hemşirelik Eğitim Stratejileri Raporu”nda hemşirelik ve ebelik eğitiminin ortaöğretimden sonra ve üniversite girişe eşdeğer olması, eğitim programının üç yıldan az olmaması ve mezuniyetlerinde üniversite derecesine sahip olması gerektiği ilkeleri benimsenmiştir.

Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması önem arz etmektedir.

Ülkemizde sağlık işgücünün önemli bir bölümünü oluşturan önlisans mezunu yaklaşık 23 000 hemşire, 14 000 ebe, 1000 sağlık memuru bulunmaktadır.

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 21. yüzyılda sağlık hizmetlerinde etkililiği verimliliği artırmanın en kabul gören adımı sağlık alanında eğitim görmüş personelin aldığı eğitimin dünya standartlarına çıkarılmasıdır. Bu nedenle Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması çağın gerekliliğidir.

Sağlık Bakanlığı’nın ara insan gücünün önemli bölümünü oluşturan ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında ve Sağlık Meslek Liselerinde çalışan Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları üç yıllık eğitim almalarından dolayı statüleri ve özlük hakları bakımından birçok kayba uğramaktadırlar.

Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları kanunun öngördüğü çerçevede Sağlık Meslek Liselerinde yönetici ve öğretmen, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında tıbbi teknolog olarak istihdam edilmişlerdir. Günümüze kadar yaklaşık 5 800 kişi Sağlık Eğitim Enstitülerinden mezun olmuştur. Mezun olanlardan 3 500’ü Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen, 1 400’ü Sağlık Bakanlığı’nda tıbbi teknolog olarak görev yapmaktadır.

Yukarıda durumları belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımından örgün eğitim almaları mümkün değildir.

Bu nedenle Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında işbirliği yapılarak önlisans mezunu ebe, hemşire, sağlık memuru (2+2) ile Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır. Buna göre:

Üniversiteler ile Bakanlığımız arasında Protokol imzalanmıştır.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında başlanılacaktır.

Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans mezunları,

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları,

Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları başvurabileceklerdir.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programları uzaktan öğretim şeklinde uygulanacaktır.

GENELGE
2009/1

Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak biçimde kullanılmasına ve bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesine bağlıdır. Sağlık personelinin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire, sağlık memuru ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması önem arz etmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın ara insan gücünün önemli bölümünü oluşturan ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında ve sağlık meslek liselerinde çalışan sağlık eğitim enstitüsü mezunları üç yıllık eğitim almalarından dolayı statüleri ve özlük hakları bakımından birçok kayba uğramaktadırlar.
Yukarıda durumları belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımından örgün eğitim almaları mümkün değildir.
Bu nedenle Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında işbirliği yapılarak önlisans mezunu hemşire, sağlık memuru, ebe (2+2) ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır. Buna göre:
Ebelik Lisans Tamamlama Programı için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı için Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı için Malatya İnönü Üniversitesi ile
Protokol imzalanmıştır.
Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında başlanılacaktır.
Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans mezunları,
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları,
Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları başvurabileceklerdir.
Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programları uzaktan öğretim şeklinde uygulanacaktır.
Lisans tamamlama program süresi ebelik ve hemşirelik için 2 yıl olup, kayıt olunan tarihten itibaren en geç 4 yıl içerisinde;

Sağlık eğitimi için 1 yıl olup en geç 2 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Protokolün, yükümlülükleri düzenleyen 6. maddesi gereğince lisans tamamlama programlarına katılacaklar Bakanlığımızca tespit edilecektir.

Başvuru ve kayıtlarla ilgili işlemler

Lisans tamamlama programına katılmak isteyen adaylar kesin kayıt listelerinin oluşturulmasına esas olacak ön başvurularını, 05– 31 Ağustos 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.saglik.gov.tr internet adresine yapacaktır.

Yapılan ön başvurulara göre hazırlanan listeler, Bakanlığımızca 10.09.2009 tarihine kadar ilgili üniversitelere gönderilecektir.

Üniversiteler tarafından il sağlık müdürlüklerinde kesin kayıt işlemleri için büro açılacaktır.

Adayların programa kesin kayıt için yerine getirmesi gereken işlemler, istenen belgeler ve kayıt tarihleri belirlenerek ilgili Üniversite tarafından web sitelerinde duyurulacaktır.

Kendilerine kayıt hakkı tanınan adaylar, Üniversitelerin belirleyeceği tarihler arasında İlgili Üniversitenin web sitesi üzerinden başvuru yapacaklar ve aldıkları internet çıktısı ile birlikte bitirdikleri önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretiyle, çalıştığını gösteren görev belgesinin aslını ve kendilerinden istenen diğer evraklarla kesin kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İlan edilen kayıt tarihleri içerisinde istenen belgeleri veya açılan bürolarda kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların mazeretleri kabul edilmez ve kayıtları yapılmaz.

Adayların kesin kayıt için büroya verdikleri belgeler üniversite tarafından incelenir, belgeleri tam ve uygun olanların kaydı kesinleşir. Görev belgesinde veya diğer kayıt belgelerinde tereddüt yaşanması halinde Bakanlığın teyidi ile adayın kaydı kesinleştirilir veya iptal edilir.

2009-2010 öğretim yılı için başvuru yapamayan adaylar, 2010-2011 öğretim yılı için daha sonra duyurulacak kayıt takvimi içerisinde başvuru yapabilirler. Her iki öğretim yılı içerisinde belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Ebelik ve Hemşirelik Lisans Tamamlama Programlarının uygulamalı dersleri için yapılacak iş ve işlemler ayrıca bildirilecektir.

Sağlık müdürlüklerince il dâhilinde bulunan tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara konuyla ilgili gerekli duyuruların yapılmasını,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler Bakanlığımız (http://www.saglik.gov.tr) internet sayfasında yayımlanacaktır.

Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı Mezunları için Lisans Tamamlama programı düzenlenmiştir

1. Bakanlığımız ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında çalışanebelik bölümü önlisans programı mezunları ile sağlık meslek lisesinin ebelik bölümünü bitirdikten sonra sağlık teknikerliği önlisans programından mezun olanlar “Ebelik Lisans Tamamlama Programı (2+2)”na kayıt yaptırabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için http://uzem.omu.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

2. Bakanlığımız ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında çalışanhemşirelik/sağlık memurluğu bölümü önlisans programı mezunları ile sağlık meslek lisesinin hemşirelik/sağlık memurluğu bölümlerini bitirdikten sonra sağlık teknikerliği önlisans programından mezun olanlar “Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı (2+2)”na kayıt yaptırabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için http://atauzem.atauni.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz

 

 

 

ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ GEÇİŞ YAPILABİLEN BÖLÜMLER

Acil Yardım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ameliyathane Teknikerliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Elektronörofizyoloji

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama

İş ve Uğraşı Teknikerliği

Cerrahi Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açık Öğretim)

Acil Tıp teknikerliği 

 

Sağlık meslek lisesi mezunu olarak işe başlayan 4/B sözleşmeli personel, önlisans veya lisans programından mezun olduğu takdirde ücreti artar mı?

4/B sözleşmeli personel Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu unvan veya branşlarda çalıştırılmak üzere, bu unvan veya branşların gerektirdiği mesleki niteliklere haiz olanlar arasından merkezi sınav sonuçlarına göre (diş tabibi ve eczacılar kura ile) işe alınmaktadır. Bu personele ödenecek ücretler ise hizmet yılı, unvanı ve öğrenim durumları esas alınarak Maliye Bakanlığınca vize edilmiş bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda, istihdamlarına esas olan merkezi yerleştirme sınavının yapıldığı tarihten sonra öğrenim durumlarında değişiklik olanların, tamamladığı eğitiminin, işe alındığı pozisyon unvanıyla ilgili olması kaydıyla brüt ücretleri yeni öğrenim durumlarına göre belirlenebilmektedir.

Bu işlem gerçekleştirilirken, sözleşmeli personelin tamamlamış olduğu üst öğreniminin, atandığı pozisyon unvanıyla ilgili olması şartı aranmaktadır. (Lise mezunu hemşire olarak atananların, ön lisans veya lisans mezunu hemşire diplomasına sahip olması; lise mezunu Sağlık Memuru Laboratuar Teknisyeni olarak atananların, Laboratuar Teknikeri önlisans diplomasına sahip olması gibi)

Lise mezunu hemşire unvanıyla işe alınan sözleşmeli personelin, psikoloji lisans bölümünden mezun olması durumunda, tamamladığı üst öğrenim çalıştığı görev unvanıyla ilgili olmadığından ücretinin yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi mümkün olamamaktadır.

Okunma Sayısı: 21082

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU