Anasayfa > EKPSS > Özürlü Memur Sağlık Kurulu Raporu Nedir

Özürlü Memur Sağlık Kurulu Raporu Nedir

EKPSS 06-08-2011 - 18:21

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir? Ağır Özürlü Kime Denir? Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu Hangi Hastanelerden Alabilirim? Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? gibi soruların cevabı

ÖMSS veya Kura ile memur olarak atanmak isteyen engelli memur adayları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu almalıdır:

Engellilere yasalarca tanınmış hak ve pozitif ayrımcılıktan yararlanabilmek için engellilerin engelli olduklarını alacakları ‘Özürlü Sağlık Kurulu Raporları’ ile kayıt altına almış olmaları gerekmektedir. Özürlü Sağlık Kurulu Raporları hakkında birçok soru ve sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle elimizden geldiğince bu konudaki soru işaretlerini gidermek adına bu dosyayı hazırladık.
1. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir? %40 ve üzeri derecede engelli olduğu yapılan muayene ve tetkikler sonucu tespit edilenlere yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilen rapordur. ÖMSS ile atanmak isteyen adaylar bu raporu almalıdır.
2. Şuan Hangi Yönetmeliğe Göre Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Verilmektedir? 16/07/2006 Tarih ve 26230 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmektedir. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için
3. Ağır Özürlü Kime Denir? Özür durumuna göre, tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50’nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede ya da iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkasının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişilere denir.
4. Balthazard Formülü Nedir? Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklidir.
5. Hastanelerdeki Özürlü Sağlık Kurulunda Kimler Bulunur? İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kulak – Burun – Boğaz, Nöroloji ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları bulunur. Eğer değerlendirilecek vaka bu uzmanlık dalları dışında ise ilgili daldan bir uzman bu kurula dahil edilir.
6. Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu Hangi Hastanelerden Alabilirim? İlgili yönetmeliğin Ek:1 cetvelinde yer alan hastanelerden alabilirsiniz. Genel olarak devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri vermeye yetkilidir.
7. Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edebilir Miyim? Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna özürlü, velisi, vasisi ya da raporu isteyen kamu kurum ve kuruluşu tarafından itiraz edilebilir.
İlgililer bir dilekçe ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile bulunduğu ilin Sağlık Müdürlüğüne başvurur. Sağlık Müdürlüğü bu dilekçeye istinaden raporu alacak kişiyi özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın farklı bir hastaneye gönderir. Daha önce alınmış olan özürlü sağlık kurulu raporu ile verimiş olan yeni özürlü sağlık kurulu raporu kararları aynı ise rapor kesinleşir.


Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının farklı olması durumunda yönetmelikte belirtilen hakem hastanelerden kişinin ikamet ettiği yere en yakın olan hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi için yine Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin verdiği karar kesindir.
8. Birden Fazla Özür ve Hastalığı Olanlara Nasıl Bir İşlem Uygulanır? Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarından, en fazla kayba sebep olan hastalığın fonksiyon kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır.
9. Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının Geçerlilik Süresi Nedir? Her Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda raporun ‘sürekli’ ya da ‘süreli’ olduğu belirtilmiştir. Süreli olan rapor sahipleri rapor süreleri bittiğinde yeniden müracaat ederek rapor çıkartmaları gerekmektedir.
10. 16/07/2006’dan Önce Alınan Raporlar Geçersiz Mi? Daha önce alınmış olan raporlar geçerlidir. İlgili yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre: Kazanılmış haklar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,
b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.


(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
11. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? Rapor almak için başvuruda bulunurken dolduracağınız dilekçe ya da formda yer alan ehliyet, vergi indirimi, sakatlık maaşı’ v.s. her maddeyi işaretleyiniz aksi taktirde her hak için ayrı bir rapor almanız gerekecektir. Raporun veriliş amacına ‘Durum Bildirir Rapor’ yazdırın ki her yerde kullanabilesiniz. Raporunuzda ‘Çalışabilir’ ya da ‘Çalışamaz’ ibarelerinin işaretli olmasına dikkat ediniz. İstihdam edilmeniz sırasında bu alan sizin için önemli olacaktır.
12. Almış Olduğumuz Raporlar Başka Kurum ve Kuruluşlara Gönderilir Mi? Sizin kendi bireysel başvurunuzla almış olduğunuz rapor siz ve hastane arasında kalan bir özel belgedir. Hiçbir şahıs ya da kurum bu raporları isteme ya da alma hakkına sahip değildir.
13. Rapor Oranım Düşük Geldi, İtirazdan Da Netice Alamadım Ne Yapabilirim? Başka hastanelere giderek yeniden rapor almak için müracaat edebilirsiniz.
14. Rapor İçin Ücret Verecek Miyiz? Yayınlanan tebliğe göre verilmemesi lazım ancak hastaneler özürlü sağlık kurulu raporu olanlara ücretsiz yeni rapor veriyor ilk defa başvuranlara henüz özürlü oldukları belgelenemediği için ücret mukabilinde rapor veriliyor.  
Engelli Memura Yeni Haklar Özürlü memurlara kurum değiştirme hakkı Devlette memur olarak çalışan özürlüler, yeni sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla diğer kurumlarda da mesleklerine uygun kadrolara atanabilecek.

Devlet Personel Başkanı (DPB) Mehmet Tekinaslan, yaptığı açıklamada, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu kamuda özürlü personel istihdamının daha kolaylaştırıldığını söyledi.

Anayasada, devletin engellileri koruması ve toplum hayatına intibakları konusunda gerekli tedbirleri almasının öngörüldüğüne işaret eden Tekinaslan, bu çerçevede sadece özürlüler için kamu kurumları tarafından yılda 3 kez memur sınavı yapılması uygulamasının getirildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında da dolu kadrolarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

Devlet Personel Başkanlığının da özürlülerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunması, istihdama katılmaları, ekonomik bağımsızlığı bulunan bireyler haline gelmeleri ve bu yolla refah düzeylerinin artırılması konusunda çalışmalar yaptığını vurgulayan Tekinaslan, bunlar hakkında da şu bilgileri verdi:
İŞ DEĞİŞTİRME HAKKI Devlet Personel Başkanı Tekinaslan, özürlülerin kamuda istihdamı ve böylece toplumsal hayata katılmaları konusundaki son çalışmanın da Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikteki değişiklik olduğunu ifade etti.

Tekinaslan, Yönetmelik değişikliği ile uygulamaya konulan düzenlemeleri de şöyle sıraladı: ''- Halen devlet memuru olarak çalışmakta olan özürlülerin tekrar özürlü alım sınavında başarılı olmaları kaydıyla diğer kurumlarda mesleklerine uygun kadrolara atanabilmeleri yolunda kendilerine fırsat sağlanmıştır. Önceki uygulamada özürlülerin sadece yapılan sınav sonucunda ataması yapılıyordu ve tekrar özürlü alım sınavlarına girmesi mümkün değildi. Son değişiklik ile bu kısıtlama da kaldırılmıştır.

- Kurumlarca yapılan özürlü memur alımına ilişkin sınavların sonuçlarının, sınava giren adayların almış oldukları puanlar ile birlikte ilan edilmesi ve ilgililere yazılı olarak bildirilmesi yönünde değişiklik yapılarak, sınav sonuçlarının şeffaflığının sağlanması amaçlanmıştır.

- Özürlü personel alımına ilişkin duyuru giderlerinin azaltılması sağlanmıştır.

- Mevcut Yönetmelikte yer alan memurluğa alınma şartlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartlara paralel olarak değiştirilmesi ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi öngörülmüştür.

- İş talep formu ile istihdam edilen özürlü memurlara ilişkin bilgi formu güncellenmiş ve duyuru başvuru formu Yönetmeliğe eklenmiştir.''

Okunma Sayısı: 13511

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU