Anasayfa > Kpss B Önlisans > Sözleşmeli - Kadrolu Personel Farkları Neler

Sözleşmeli - Kadrolu Personel Farkları Neler

Kpss B Önlisans 24-08-2011 - 01:48

Çalışma Koşuları, Yükselme Ve Terfi Konusu, Tayin Hakkı Güvence Açısından, Mali Haklar Açısından, Sosyal Haklar Açısından, Sözleşmeli İle Kadrolu Personel Arasındaki Farkların Tamamı:

GÜVENCE AÇISINDAN

Akıldaki en büyük kuşku; Devlet memurlarının sahip oldukları güvence sözleşmeli personel olarak çalışanlar için de söz konusu mudur? Bu soruya kısaca verilecek cevap hayır olacaktır.

Sözleşmeli personel, idareyle yapmış oldukları bir sözleşmeye göre çalıştırılmaktadır. Sözleşmede çalıştırılan kişilerin ücretleri, sosyal ve mali hakları belirtilmiştir. Sözleşmede yer alan hükümlere uyulması kaydıyla idare sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir. Bu nedenle sözleşmeli personelin sahip olduğu güvence sözleşmede yer alan hükümlere uyulduğu sürece çok zayıftır. Ama tabi ki durup dururken bir sözleşmeyi fesih etmek bu kadar kolay değildir. Hukuken idare yaptığı her türlü eyleme gerekçeli ve hukuka uygun olarak yapmak zorundadır.

MALİ HAKLAR AÇISINDAN

Sözleşmeli personelin ücret durumu memur olarak aynı unvanla çalışanlara yakındır. Bazı kurumlarda istihdamın dayanağı olan kanundan kaynaklanan farklılıklar vardır.

Örneğin Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Kanuna göre istihdam edilenlerin maaşları, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşme ile çalıştırılan sağlık personelinden daha yüksektir. Bu kategoride çalışanların genel olarak ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Hizmet yılı, unvan ve diğer niteliklerle bağlantılı olarak ücretler belirlenmektedir.

Şimdiye kadar memur ücretlerine gelen zam oranında sözleşmeli personel ücretleri de artırılmaktadır. Sağlık Bakanlığında çalışan sağlık elamanlarının ücretleri kendi içinde bile farklıdır. Döner sermaye ile 657 nin 4/B olan sözleşmelilerin ücretleri birbirinden farklıdır.

Sözleşmeli personelin emekliliğe ayrılmasında da çalıştığı her tam yıl için iş sonu tazminatı ödenir.

SOSYAL HAKLAR AÇISINDAN

Sözleşmeli personel SSK lı, memurlar ise emekli sandığına tabi olarak çalışmaktadır. Sosyal güvenlik kurumu kanunu ile genel sağlık sigortası kanunu bu açıdan eşitlik sağlayacaktır. Bunun dışında her iki kategorinin sahip olabileceği diğer sosyal haklar açısından ise farklılıklar söz konusu olmakla beraber memur lehine bir durumun olduğunu belirtebiliriz. Servis imkanından eşit olarak faydalanılır. Bir başka örnek ise yemekhane imkanıdır. Sözleşmeli personel, memurdan daha fazla para ödeyerek bu imkandan faydalanır. Bunun en büyük neden, Devletin memurlara yiyecek yardımında bulunabilmesine karşılık sözleşmeli personel için bu tür bir yardımda bulunmamasıdır. Sağlık Bakanlığındaki yemek olayında ise farklılık yoktur. Hastanede ücretsiz olan yemek imkanının sağlık ocaklarında zaten söz konusu olduğunu belirtebiliri bu imkan söz konusu değildir. Lojman imkanında ise durum memur lehinedir.

YÜKSELME VE TERFİ KONUSU

Sözleşmeli personelin yükselmesi diye bir durum söz konusu değildir. Sözleşmeli personel mevcut unvanı ile çalışmaya devam eder. Hiyerarşik görevler arasında sözleşmeli personelin unvanlarına yer verilmemiştir. Ayrıca, esasında sözleşmeli personelin yürütmekte olduğu hizmetin de geçici olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle sözleşmeli personele yöneticilik görevi verilmesi mümkün değildir.

ÇALIŞMA KOŞULARI

Genel olarak sözleşmeli personelin çalışma koşulları daha ağırdır. Zayıf güvence sözleşme ile ağırlaştırılmış koşullar getirmiştir. Örneğin sözleşmeli personele daha fazla mesai ücreti ödenmez. 657 sayılı DMK ya göre istihdam edilen personelin çalışma koşulları esas itibariyle adı geçen Kanun tarafından düzenlenmiştir.

YILLIK İZİN KONUSU

Sözleşmeli personelin de yıllık, hastalık gibi izin hakları vardır. Memurların bir sonraki yıla devredilebilen izin hakları varken sözleşmelilerde ise yılı içinde kullanılmalıdır. Memurların 10 yıllık hizmetini doldurması durumunda mazeretsiz olarak bir defaya mahsus 6 ay kadar ücretsiz izin hakkı sözleşmeliler için söz konusu değildir. Benzer durum askerlik dolayısıyla vardır. Askerlik dolayısıyla ücretsiz izin verilmesi mümkün değildir.Askere giden sözleşmeli personelin askerlik dönüşü 1 ay içerisinde başvurusunu yapar ise işe başlama durumu söz konusudur

MAZARET İZNİ KONUSU

Sözleşmeli kadın personelin de memurlar gibi doğumdan önce ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 18 hafta izin verilir. Çocuğu dünyaya geldikten sonra da memurlar gibi süt izni verilir. Sözleşmeli personele de eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

TAYİN HAKKI

Memurların belli koşullar dahilinde olan var olan tayin hakları sözleşmeliler için geçerli değildir. Kısaca sözleşmelilerin tayini diye bir olgu yoktur. Birimlerinde çalıştırılma zorunlulukları vardır. İstisnai olarak bazı kurumlarda sözleşmeli personelin geçici görevlendirmesi diye bir durum söz konusudur.Sözleşmeli olarak çalışanların memuriyete geçebilmeleri için kanunda değişiklik yapmak gerekmektedir. Kanunen düzenlenmediği takdirde sözleşmeli olarak çalışanların memur kadrolarına geçmesi imkan dahilinde değildir.

Özetle sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek, hükümetin işine gelen bir durum olmakla beraber vatandaşın işine gelen bir durum değildir.

ÇALIŞMA SÜRESİ DEĞERLENDİRMESİ

Memurlukta asli ve sürekli görevlerin yerine getirilmesi esastır. Yürütülen hizmetin sürekliliği bu hizmeti yürüten memurlarında sürekli çalıştırılması ile doğru orantılıdır. Buna karşılık sözleşmeli personelin süreklilik ilkesi çerçevesinde çalıştırılması söz konusu değildir. Teorik bu durum fiilen farklıdır. Sözleşme süresinin mali yılla sınırlı olmasına karşılık sözleşmeli personel olarak yıllarca çalışmakta olan personel bulunmaktadır.

Sözleşmeli Personele Verilen Yeni Haklar

2011 MAAŞLARINA yapılacak toplu görüşmelerde sözleşmeli personele az da olsa güzel haberler verildi.

Hükümetle varılan mutabakat çerçevesinde sözleşme yenilerken ödenen vergi kalkıyor.

Hükümetle varılan mutabakat  neticesinde yeni bir alım öncesi sözleşmelilere  tayin hakkı verilecek.

Sözleşmelilere yolluk verilecek
Sözleşmeliler Tek Çatıda Toplanacak
4.B Aile Giyim Çocuk Yardımı Alacak

4/B Sözleşmeli Personelin, Hakları Nelerdir?

4/B sözleşmeli personel geçici görevlendirme suretiyle başka bir birimde çalışabilir mi?
Maliye Bakanlığı tarafından birimler itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. Ancak personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen mesleki hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve üç ayı geçmemek üzere pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir. Mesleki hizmet içi eğitim mahiyetinde sayılabilecek kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinlikler için yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi bir mali yılda 10 günü geçemez.

Geçici görevlendirme yapıldığında harcırah ödenir mi?

Sözleşmeli personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez.

Hizmet sözleşmesini feshetmek suretiyle görevinden ayrılan sözleşmeli personel, tekrar aynı kurumunda göreve başlayabilir mi?

Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel, ayrıldıkları kurumlarında yeniden işe alınabilir. Ancak yeniden işe alınacak sözleşmeli personelin;

1) Sözleşmesinin fesih tarihi itibarıyla iş sonu tazminatını almamış bulunması,

2) Doğum izninin bitimini müteakip en geç bir yıl içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

3) Ayrıldığı kurumunda aynı unvanlı münhal pozisyonunun bulunması, gerekmektedir.

Bunun dışında her hangi bir nedenle hizmet sözleşmesini fesh eden personelin tekrar göreve başlatılması söz konusu olamamaktadır.

6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde daha önce sözleşmeli personel olarak çalışılmış olması, yeniden istihdam edilebilme açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

4/B sözleşmeli personel giyecek yardımı alır mı?

9.10.1991 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe giren Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 12 maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.” denilmektedir.

Ayrıca sözleşmeli personelin tabi olduğu mevzuatta (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar) giyim yardımını düzenleyen hüküm bulunmamaktadır.

Doğum öncesi veya doğum sonrası izin kullanan 4/B sözleşmeli personele maaş ödenir mi?

4/B sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin olarak, sözleşme hükümleri ve sözleşmede yer almayan hususlarda da, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Sözleşmeli personelin izin hakları hizmet sözleşmelerinde düzenlenmiş ve bir kısım izinleri (yıllık izin, hastalık ve mazeret izni) ücretli olduğu sarih olarak belirtilmiştir. Ancak, anılan Esaslarda ve sözleşmede doğum izninde ücret verileceği hususunda bir düzenleme yer almamaktadır. Kamu mali hukukunda, herhangi bir ödemenin yapılabilmesi için açık bir mevzuat hükmünün mevcudiyetinin gerekli olması ve diğer izinlerin aksine, doğum izninde ücret ödenmesine dair bir hükmün bulunmaması sebebiyle, 4/B sözleşmeli personele doğum izninde maaş ödenememektedir.

Keza, bu personel sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Kanuna tabi olup, Bu Kanun’un 49 uncu maddesinde, kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği hükmü mevcuttur. Aynı Kanunun 89 uncu maddesinde de, sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödeneğin, kazancının üçte ikisi olduğu belirtilmiştir.

Sağlık meslek lisesi mezunu olarak işe başlayan 4/B sözleşmeli personel, önlisans veya lisans programından mezun olduğu takdirde ücreti artar mı?

4/B sözleşmeli personel Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu unvan veya branşlarda çalıştırılmak üzere, bu unvan veya branşların gerektirdiği mesleki niteliklere haiz olanlar arasından merkezi sınav sonuçlarına göre (diş tabibi ve eczacılar kura ile) işe alınmaktadır. Bu personele ödenecek ücretler ise hizmet yılı, unvanı ve öğrenim durumları esas alınarak Maliye Bakanlığınca vize edilmiş bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda, istihdamlarına esas olan merkezi yerleştirme sınavının yapıldığı tarihten sonra (KPSS 2005/2 sonucuna göre yerleştirilenler için KPSS 2004) öğrenim durumlarında değişiklik olanların, tamamladığı eğitiminin, işe alındığı pozisyon unvanıyla ilgili olması kaydıyla brüt ücretleri yeni öğrenim durumlarına göre belirlenebilmektedir.

Bu işlem gerçekleştirilirken, sözleşmeli personelin tamamlamış olduğu üst öğreniminin, atandığı pozisyon unvanıyla ilgili olması şartı aranmaktadır. (Lise mezunu hemşire olarak atananların, ön lisans veya lisans mezunu hemşire diplomasına sahip olması; lise mezunu Sağlık Memuru Laboratuar Teknisyeni olarak atananların, Laboratuar Teknikeri önlisans diplomasına sahip olması gibi)

Lise mezunu hemşire unvanıyla işe alınan sözleşmeli personelin, psikoloji lisans bölümünden mezun olması durumunda, tamamladığı üst öğrenim çalıştığı görev unvanıyla ilgili olmadığından ücretinin yeni öğrenim durumuna göre belirlenmesi mümkün olamamaktadır


Okunma Sayısı: 27251

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU