Anasayfa > Kpss B Önlisans > VHKİ Nedir, Şartları ve Görevleri Nelerdir ?

VHKİ Nedir, Şartları ve Görevleri Nelerdir ?

Kpss B Önlisans 23-08-2011 - 19:06

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni adı altında bir unvandır. VHKİ olmak için bilgisayar sertifikası olması şart ve kurumun VHKİ kadrosu açması gerekir. Masabaşı işidir. sabah: 8:30 akşam: 17:00. Mesaisi vardır. Yaptığı iş diğer memurlarla aynıdır bilgisayara veri girmek ve özlük işlerinin takibi, kurum personelinin kurumsal bilgilerinin takibi başlıca görevleridir. Haberimizin ayrıntıları:

Maaşta sadece 30 tl civarında fark ederken. Yeni düzenlemeyle ek ödeme hakkı gelmiştir ve maaşları 1300- 1900 arası değişmektedir. Başvurularda: Genel müdürlük yazanlar bakanlık ve bağlı kuruluşlarda, taşra yazanlarsa kaymakamlı ve valiliklerde ve onlara bağlı kurumlarda çalışır

VHKİ MAAŞLARI
Kpssrehber.com olarak VHKİ Maaşlarını araştırdığımız farklı rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu lisans mı önlisans mezunu mu olduğunuza göre değiştiği gibi Atandığınız kuruma göre de değişmektedir. Karayolları, MEB gibi kurumlardaki VHKİ Maaşları 1300 civarındayken TEİAŞ ve Maliye Bakanlığı VHKİ maaşları 1850 TLyi bulmaktadır.

VHKİ KADROSUNA ATAMA ŞARTLARI 2011 MARTTA YENİDEN DÜZENLEDİ
Maliye Bakanlığının, 2006 yılında yayımlanan görevde yükselme yönetmeliğine göre, Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına yapılacak atamalarda, görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalardan farklı bir usul benimsenmişti.

Yönetmeliğin 36. maddesinin 4. fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, yazılı ve uygulamalı sınav yapılmaktaydı. Yapılacak sınava ise sadece "Memur, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında" bulunanlar başvurabilmekteydi.

İKİ YILLIK YÜKSEK OKLU MEZUNU OLAN TÜM MALİYE PERSONELİ VHKİ SINAVINA BAŞVURABİLECEK
19 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile bu yöntem değiştirilmiş ve VHKİ ile bilgisayar işletmeni kadrosuna yapılacak atamalarda, normal görevde yükselme prosedürü kapsamına alınmıştır. Buna göre, VHKİ ve bilgisayar işletmeni kadrosuna yapılacak atamalarda, görevde yükselme duyurularında yer alacak; bu kadrolara başvurabilmek için "En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak," yeterli olacaktır. Ayrıca; Şoför kadrosunda görev yapan personelin en az üç yıl, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda görev yapan personel ile Yardımcı Hizmetler Grubunda görev yapan personelin en az beş yıl hizmetinin bulunması gerekmektedir.

MEMUR SINAVSIZ OLARAK VHKİ OLARAK ATANBİLECEK
Ayrıca yapılan düzenleme ile VHKİ ile bilgisayar işletmeni unvanı "Memur, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanları" sırasına alındığı için, yönetmeliğin 37. maddesinde yer alan "(10) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan unvanlar arasındaki geçişler sınavsız yapılır" şeklindeki hüküm gereğince, sayılan unvanların sınavsız olarak VHKİ veya bilkgisayar işletmeni kadrosuna atanması mümkündür.

VHKİ kadrosunun önemi nedir?
Kamu kurumlarında, VHKİ kadrosuna geçişler genel olarak personele taltif şeklinde yürütülmektedir. Zira bu kadroya atanan memurların maaşlarında 40-50 YTL'lik artış olmakta, bunlar 5. derecenin altına inebilmekte ve yeşil pasaport alabilme imkanına kavuşmaktadır. Personeli ile Maliye Bakanlığı arasında sıkışan kurumlar, bu şekildeki uygulama ile hem personelinin ve hem de personeli temsilen sivil toplum örgütlerinin gönlünü almaktadır.

(Önceki Yıllara ait Maliye Bakanlık VHKİ Alımı İlanı)

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SINAVINA İLİŞKİN DEFTERDARLIĞIMIZA BAŞVURUDA BULUNACAKLAR İÇİN AÇIKLAMA

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince, Bakanlığımız Merkez Birimleri ve diğer İl Defterdarlıkları ile İlimiz Defterdarlığında boş bulunan (30 adet) V.H.K.İ kadrolarına atama yapılmak üzere yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

1) Kimler Başvurabilir?
Sınav, yalnızca sınavı düzenleyen Birim ve Defterdarlık için geçerlidir.
Bu nedenle, sadece Defterdarlığımızteşkilatı gider bölümünde (Muhakemat birimlerindekiler dahil) görev yapan personel Defterdarlığımızda boş bulunan (30 adet) VHKİ kadrosu için yapılacak yazılı ve uygulamalı sınava başvuruda bulunabilir.
Bakanlığımız Merkez Birimleri ve diğer İl Defterdarlıklarında görev yapanlar; diğer birim veya İl Defterdarlıklarına başvuramazlar, kendi birimlerindeki VHKİ kadrosu için başvurmaları gerekmektedir. 

2) Kimler Başvuramaz?
Memur, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter ünvanında bulunanlar hariç, diğer (Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadro) ünvanlarda bulunanlar sınava başvurmazlar.
Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanların ve Defterdarlığımız Gider birimlerinin kadrosunda bulunmayanların sınava başvuruları kabul edilmez. 

3) Başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar nelerdir?
a) Memur, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında bulunmak,
b) Sınava katılabilmek için, son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı puandan aşağı olmamak ,
c) Sınavlar yalnızca sınavı düzenleyen birim ve Defterdarlık için geçerli olduğundan sınavı düzenleyen birimin/Defterdarlığın (Muhakemat Müdürlüğü personeli için görev yaptığı İl Defterdarlığı) gider birimlerinin kadrosunda bulunmak gerekmektedir.  

4) Başvuru nasıl yapılacak?
Başvuruda, bir örneği bu duyuru ekinde yer alan ve Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün web sayfasında (www.pergen.gov.tr) veya Defterdarlığımız web sayfasında (www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/yozgat) bulunan “Sınav Başvuru Formu” kullanılacaktır. Adaylar; bu formu büyük harfle, eksiksiz ve hatasız şekilde bilgisayarda doldurduktan sonra döküm alacak ve fotoğraf yapıştırıp ilgili bölümü imzalayacaktır. 
    
Aday özürlü ise; bu özüre ilişkin olarak Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik veya (mülga) Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sağlık kuruluşundan aldığı sağlık kurulu raporunu, başvuru formuna ekleyecektir. 

5) Başvuru nereye yapılacak?
Sınav Başvuru Formu; Defterdarlığımıza bağlı birimlerde görev yapan personel tarafından (Muhakemat Müdürlüğü personeli dahil) düzenlendikten sonra Defterdarlık Personel Müdürlüğüne iletilmek üzere görev yaptığı yere verilecektir.  

6) Başvuru ne zaman yapılacak?
Merkezi atamalarda her yıl genellikle mayıs ve kasım aylarında yapılmaktadır. 

7) Sınava alınacak personel nasıl seçilecek?
3. madde de belirtilen şartları taşıyanlar;
a) Memur, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Santral Memuru ve Sekreter unvanında bulunanlar,
b) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı puandan aşağı olmayanlar,
c) Defterdarlığımız Gider birimleri (Muhakemat Müdürlüğü personeli dahil) kadrosundaki personel,
arasından sınava alınacak personel tespit edilecektir.
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, Sınava katılmaya hak kazananların listesi 12/05/2008 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü web sayfasında (www.pergen.gov.tr) yayımlanacaktır. 

8) Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?
“Sınav Giriş Belgesi” Defterdarlığımız (Personel Müdürlüğü) tarafından düzenlenerek sınav tarihinden önce ilgililere teslim edilecek, adayların sınava girecekleri yerler sınav tarihinden önce Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün Web sayfasında (www.pergen.gov.tr) yayımlanacaktır. 

9) Sınav konuları nelerdir?
Sınav aşağıdaki konuları kapsar:
Yazılı sınav;
1)  Temel bilgisayar işletim sistemi kavramları,
2)  MS Office uygulamaları (Kelime İşlemci-Word, Elektronik Tablolama-Excel ve Sunu Yazılımı-Power Point),
3)  Internet, İntranet, Outlook uygulamaları, konularında çoktan seçmeli olarak yapılır.

Uygulamalı sınav;
Yazılı sınav konuları ile klavye kullanımı konusunda adayların becerisini ölçmek amacıyla sınavı düzenleyen birimce, il atamalı personel için de Defterdarlıkça yapılır. Klavye kullanımında başarılı olabilmek için, dakikada en az altmış alfanümerik karakterin anlamlı olarak yazılması gerekir.

Sınavlarda başarılı olmak için, yazılı ve uygulamalı sınavlarda ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur. 


Okunma Sayısı: 166777

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU