Anasayfa > EKPSS > Özürlü Aylığı Nasıl Alınır, Başvuru Formu

Özürlü Aylığı Nasıl Alınır, Başvuru Formu

EKPSS 06-08-2011 - 17:50

Özürlü Aylığı Nasıl Alınır, Aylıktan Faydalanamayacaklara ilişkin Yenilikler neler, Aylık Bağlanması İçin Gerekli Belgelere İlişkin Yeni Düzenlemeler ve özürlü aylığı başvuru forumlarına ulaşabilirsiniz.

Başvuru formları yazının altındadır.

 Muhtaçlık Kararı Alınırken, İl/İlçe İdare Kurullarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

· Muhtaçlığın tespitinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından

özürlünün yakınına ödenen bakım ücreti bir gelir olarak dikkate alınmayacaktır.

· Muhtaçlık kararı verilirken başvuru sahibinin muhtaçlığının tespitinde elde ettiği gelir ve yardım

tutarlarının toplamı dikkate alınacaktır.

· Muhtaçlık kararları il veya ilçe idare kurullarınca başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde

verilecektir.

· Muhtaçlığın tespitinde eşlerin 2022 sayılı Kanuna göre aldıkları aylıklar dikkate alınmayacaktır.

 

Aylıktan Faydalanamayacaklara ilişkin Yenilikler

· Yetim olmaları nedeniyle fark ücreti alanlar hariç olmak üzere, hangi adla olursa olsun herhangi bir

sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim

ödeyenler dahil olmak üzere Kuruma başvuru tarihi itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına uzun

vadeli sigorta kolları ya da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyenler aylık hakkından

faydalanamayacaklardır.

· Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış

devamlı bir geliri bulunanlar aylık hakkından faydalanamayacaklardır.

 

Aylık Bağlanması İçin Gerekli Belgelere İlişkin Yeni Düzenlemeler

· Yönetmelik ekinde yer alan başvuru formundaki vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh

ilmühaberi bölümleri çıkarılarak başvuru formu yeniden düzenlenmiştir.

· ADNKS’den alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu gibi elektronik ortamda

sağlanması mümkün olan belgeler başvuru sahibinden istenmeden, mahalli maliye teşkilatı

personeli tarafından sağlanacaktır.

· Özürlü aylığı için yapılan başvurularda %40-%69 arası özür oranı bulunan vatandaşlardan istenilen

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olduğuna dair belgenin alınabilmesi için gerekli müracaat, vatandaşın

kendisinin yanı sıra yazılı talepleri üzerine vatandaş adına mal müdürlükleri veya kaymakamlıklar

tarafından da yapılabilecektir.

· Aylık bağlanması için gerekli olan belgeler arasından sadece başvuru formu, özürlü sağlık kurulu

raporu ve aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

mahalli maliye teşkilatları tarafından Kuruma gönderilecektir. Aylık bağlanması için gerekli olan

diğer belgeler mahalli maliye teşkilatlarında muhafaza edilecektir. Bu doğrultuda İş-Kur belgesi

artık Kuruma gönderilmeyecek olup, bu belgenin istenmesine dair yazışma yapılmayacaktır.

2

· Başvuru sahiplerinden vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın altında olduğu için başvurusu

reddedilenler ile il/ilçe idare kurullarınca muhtaç olmadığına karar verilenlerin bu durumları

kendilerine mahalli maliye teşkilatlarınca, gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak

bildirilecektir.

· Özürlü sağlık kurulu raporlarının; aslı, ilgili hastane başhekimliği tarafından mühürlenmiş örneği

veya kurumca kabul edilmiş elektronik ortamda temin edilen örnekleri kabul edilecektir. Ayrıca

özürlü sağlık kurulu raporunun aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına

uygunluğunun kontrol edildikten sonra mahalli maliye teşkilatlarında birim amirinin, kurumda ise

görevlendirilecek personelin isim ve unvan yazması suretiyle tasdik edilerek kabul edilecektir.

 

Aylıkların Kesilmesi ve Aylığı Kesilenlerin Yeniden Başvurmasına İlişkin Yenilikler

· Aylıkların veya aylık farklarının kesilmesi maddesine yeni kesilme nedenleri eklenmiştir. Bunları

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

- Kişinin aylıktan feragat etmesi,

- Özürlü aylığı, bakıma muhtaç özürlü aylığı ve özürlü yakını aylığı kapsamında aylık bağlanmış

ise aylık sahibinin bir işte çalışmaya başlaması veya sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli

sigorta kolları ya da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemesi,

- Yaşlılık aylığı kapsamında aylık bağlanmış olanların kısa veya uzun vadeli sigorta kollarının

herhangi birinden prim ödemesi,

- Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması,

Hallerinde, aylıklar ilk ödeme döneminden itibaren kesilecektir.

· Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda bu kapsama girenlerin aylık kesme

işlemleri aylığın alınmadığı ilk dönem başından itibaren uygulanacaktır.

· Özürlü aylığı, bakıma muhtaç özürlü aylığı ve özürlü yakını aylığı kapsamında aylık bağlanmış

olanlardan isteğe bağlı prim ödeyenler hariç olmak üzere, uzun vadeli sigorta kolları açısından

zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışması bulunmakla birlikte bu çalışma süresi

bir takvim yılı içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayanlar hakkında aylık kesme

işlemi uygulanmayacaktır.

· Aylığı kesilenlerden özürlü sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların aylıklarının

kesildiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde özürlü sağlık

kurulu raporu istenilmemesi,

 

Ceza Kovuşturması ve Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Yenilikler

· Aylığa hak kazanmak için kişilerin beyanına dayalı düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit

edildiği takdirde, Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından, ödenmiş olan

aylıklar veya aylık farkları için % 50 fazlası ile borç tahakkuk ettirilecektir.

3

· Ancak, bildirim yükümlülüğüne uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan

aylıklar veya aylık farkları için mevcut uygulamadaki %50 fazlası ile borç tahakkuk ettirilmesi

yerine artık Kurumun bildirimi üzerine maliye teşkilatı tarafından kanuni faizi ile birlikte borç

tahakkuk ettirilecektir.

 

Muhtaçlığın ve Bakım İlişkisinin Kontrolüne Yönelik Değişiklikler

· Aylık bağlama sonrası yapılacak incelemede tespit edilen eksikliklerin ilgililere bildirilerek 3 ay

içinde düzeltilmesi istenecektir. Aksi halde aylıklar kesilerek fazla yapılan ödemeler geri

alınacaktır.

· İnceleme neticesinde muhtaç olmadıkları anlaşılanlara aylık bağlanmaz ve varsa bağlanmış aylık

ödemesi durdurulacak ve bunların muhtaçlık durumu yeniden incelenmek üzere ilgili il veya ilçe

idare kuruluna bildirilecektir.

· Özürlü yakını aylığı ödenenlerin, fiilen bakım ilişkisinin sürdürüldüğü ve aylığın özürlü çocuğun

bakımında kullanıldığının tespiti amacıyla gerekli görülen hallerde kontrole tabi tutulacaklardır.

 

Muhtaçlık Kararının Yeniden Değerlendirilmesi

· İl ve ilçe idare kurulları, verdikleri muhtaçlık kararlarını 5 yılda bir bu Yönetmelikte belirtilen

hükümler çerçevesinde, il müdürlüklerinde çalışan personel eliyle yeniden değerlendirecektir. Bu

değerlendirme sonucunda muhtaçlığı kalkanlar hakkında il ve ilçe idare kurullarınca karar alınarak

durum hak sahibine ve Kuruma bildirilecektir.

· 01.12.2010 tarihinden önce aylığı bağlanmış olup, halen aylık alanların muhtaçlık durumlarının ve

bakım ilişkisinin devam edip etmediği, 31/12/2014 tarihine kadar il ve ilçe idare kurullarınca,

Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme

sonucunda muhtaçlığı kalkanlar hakkında il ve ilçe idare kurullarınca karar alınarak durum hak

sahibine ve Kuruma bildirilecektir.

18 Yaşından Büyük Yaşlılık ve Özürlü Aylığı Başvuru Formu için Tıklayınız


18 Yaşından Küçük Özürlü Aylığı Başvuru Formu için  Tıklayınız  

Okunma Sayısı: 15066

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU