Anasayfa > Güncel Haberler > İş ve Meslek Danışmanlığı Nedir, Ne iş Yapar

İş ve Meslek Danışmanlığı Nedir, Ne iş Yapar

Güncel Haberler 07-02-2013 - 09:48

İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti nedir, bu faaliyet kapsamında hangi çalışmalar yapılmaktadır? Meslek bilgi merkezi nedir, kimler, nasıl yararlanır? Meslek bilgi merkezlerinde ne tür bilgi kaynakları bulunmaktadır? Tüm soruların cevabı:

 Meslek bilgi merkezi nedir, kimler, nasıl yararlanır? Meslek bilgi merkezlerinde ne tür bilgi kaynakları bulunmaktadır? Yaşam boyu öğrenim anlayışına uygun olarak Kurumda çeşitli konularda eğitim veriliyor mu ? Bu konuda eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılıyor mu?

İş ve Meslek Danışmanlığı Başvurusu için Tıklayınız


1
.  İş  ve meslek danışmanlığı faaliyeti nedir, bu  faaliyet  kapsamında hangi  çalışmalar  yapılmaktadır?

Meslek seçme aşamasında bulunan  öğrencilere , gençlere ve bireylere  yönelik  olarak sunulan  hizmete  "Meslek Danışmanlığı",  iş  bulmada/seçmede  güçlükleri  olan, mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, mesleğini veya işini değiştirmek isteyen yetişkinlere  yönelik  olarak sunulan  hizmetlere  ise " İş Danışmanlığı"  hizmeti  denir.

İş  ve meslek danışmanlığı faaliyeti,  iş  ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda,  ilk  kez  çalışma   hayatına  atılacak  olanlara , uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası  ödeneği  alan  işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş  danışmanlığı boyutunda  bireysel  ve  gruplar  halinde görüşmeler yapılarak, onların meslek ve  iş  seçiminin önemi konusunda  bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca  iş  danışmanlığı kapsamında Kuruma başvuran ve  iş  arayan işsizlere, mesleki eğitim  merkezi , meslek lisesi, meslek yüksek  okulu  ve üniversite son  sınıf   öğrencileri  ile  askerlik  görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara  iş  arama,  iş  bulma ve işi elde tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama  konularında yardımcı olmak üzere  iş  arama becerileri geliştirme eğitimi verilmektedir.  İş  danışmanlığı hizmetleri  tüm İŞKUR İl/ Şube  müdürlüklerinde verilmektedir.

2. Meslek bilgi  merkezi  nedir, kimler, nasıl  yararlanır ?

Meslek bilgi merkezi; meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilerin yer aldığı, meslek ve eğitim yeri seçme aşamasında bulunan kişilerin doğru ve bilinçli karar vermesine yardımcı olan bilgilerin bir arada bulunduğu yerlerdir. Meslek bilgi merkezlerinden;
¦ Meslek seçme aşamasında olanlar,
¦Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi edinmek isteyenler,
¦Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve meslek değiştirmek isteyen yetişkinler,
¦Rehber öğretmenler, okul idarecileri, veliler ile meslekleri ve eğitim olanaklarını tanımak isteyen herkes yararlanabilmektedir.

Meslek bilgi merkezine bireysel olarak veya gruplar halinde başvurulur. Rehber öğretmenlerin başvurusu üzerine merkezde grup görüşmeleri düzenlenmekte ve öğrencilere meslek seçiminin önemi, meslek bilgilerinin hangi kaynaklardan elde edilebileceği konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır.

3. Meslek bilgi merkezlerinde ne tür bilgi kaynakları bulunmaktadır?

Meslek bilgi merkezlerinde;
¦ Meslek bilgi dosyaları,
¦Meslekleri Tanıyalım CD'si,
¦Genel ve bölgesel eğitim–öğretim bilgi dosyaları,
¦Mühendislik, sağlık, adalet, öğretmenlik, turizm, sanat ve spor meslek alanları ile az bilinen meslekleri ve çıraklık mesleklerini tanıtıcı kitapçıklar,
¦Üniversite ve yüksekokulları tanıtıcı basılı ve görsel tanıtım materyalleri,
¦Meslek bilgi merkezi hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık vb. tanıtım araçları bulunmaktadır.

4. Okullara yönelik eğitici-tanıtıcı çalışmalarınız var mı?

Kurumun okullara yönelik hizmetleri, meslek bilgi merkezi hizmetleri ile meslek danışmanlığı hizmetleridir. Kurum meslek danışmanlığı personeli okulları ziyaret ederek, okul idarecileri ve rehber öğretmenlerle görüşme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için işbirliği yapılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. Tanıtım çalışmaları Kurumumuzca hazırlanan afiş ve broşürlerle desteklenmektedir.

5. Okullara destek veriyor musunuz?

Öğrencilerin meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilenebilmeleri için meslek bilgi merkezleri kurulmuş, bu merkezlerde bulunan bilgi kaynaklarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmıştır. Ayrıca okullarda görev yapan rehber öğretmenlere meslekleri tanıtıcı basılı dokümanlar, meslek bilgi merkezi ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık, CD gibi hizmeti tanıtıcı materyaller verilerek öğrencilerin bilgilenmeleri ve Kurumumuza yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

6. Yaşam boyu öğrenim anlayışına uygun olarak Kurumunuzda çeşitli konularda eğitim veriyor musunuz ? Bu konuda eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor musunuz?

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yaş, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin isteyen herkes yararlanabilir. Bu hizmetlerden;
¦ Çalışma hayatına atılabilecek yaşta olan (zorunlu öğretim çağını geçmiş) ve mesleki becerileri olmayan kişiler,
¦Güncelliğini yitirmiş veya teknolojik değişimler nedeniyle büyük oranda değişen ve giderek talebin azaldığı bir mesleği olan kişiler,
¦Özelleştirme, fabrika kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini kaybetmiş olan kişiler,
¦İş uyumu, meslek değişikliği, uzun süreli işsizlik ve uygun bir mesleğin seçimi ile ilgili sorunların üstesinden gelmede yardıma ihtiyacı olan kişiler,
¦Bir eğitim programını ve meslek alanını seçmede yardıma ihtiyaç duyan kişiler,
¦İş arama sürecinde bulunan kişiler yararlanmaktadır.

Bu kişilere yardımcı olmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve askeri birliklerle işbirliği halinde çalışılmaktadır.

7. Meslek seçimi aşamasında bulunan kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Meslek seçimi aşamasına gelmiş bireylere danışmanlık hizmeti sunulurken bireyin kendini tanımasına, meslekler ve eğitim yerlerini tanımasına ve sonuçta bireyin kendi özellikleriyle mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak seçeneklerini oluşturup bu yolla karar vermesine yardım edilir.

Tüm seçenekleri inceleyip değerlendiren birey, artık seçmiş olduğu meslekte bilgi, beceri ve alışkanlıklarını edinebileceği bir eğitim yerine veya bir işyerine yönelir. Tüm bunlar meslek seçimi aşamasında bulunanların tek başlarına yapabilecekleri bir çalışma değildir. Bireylerin meslek seçme kararlarının tesadüflere bırakılmaması ve karşılaşılabilecek tüm alternatiflerin değerlendirilebilmesi için daha önce bahsedilen tüm aşamalarda sırasıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri içinde bireylere yardım edilmektedir.

Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme araçlarından yararlanılmaktadır. Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak kullanılmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşarak hizmetin etkinliğini artırmak üzere bir Özdeğerlendirme Ölçme Aracı geliştirilmiştir.

Bu Özdeğerlendirme Ölçme Aracının geliştirilme amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler Kurum web sayfasından bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını Kurum danışmanlarıyla değerlendirebilirler.

8. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde meslek seçimi aşamasındaki bireylere, hangi mesleğe uygun oldukları mı söyleniyor?

Meslek seçimi aşamasındaki bireylere hangi mesleğe uygun olduğu söylenmez. Meslek seçimi kararı bireye aittir. Bu ilke, özellikle üzerinde durulan önemli bir noktadır. Bireylerin, bireysel danışmanlık aşamasında, görüşme yoluyla kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Okuldaki başarıları, boş zaman etkinlikleri, sosyo–kültürel durumları, fiziksel durumları, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal tutumları ve benzeri durumlardan hareketle kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Bilgi eksikliğini gidererek bilgilendirme yardımı sunulur. Edindiği bilgileri değerlendirmesine ve meslek seçiminde bir karara ulaşmasına yardımcı olunur. Zaten birey danışmanlık sürecinde, meslek seçiminin önemi konusunda bilinçlenir, kendi seçimi ve kararını verme aşamasına kendiliğinden gelmiş olur.

9.Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapıyor musunuz, yapıyorsanız yasal dayanağı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17.09.1992 tarihinde "Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinde İşbirliği Protokolü" imzalanmış ve meslek danışmanlığı faaliyetleri o tarihten itibaren bu protokol çerçevesinde yürütülmüştür. Ancak, beliren ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu protokol güncelleştirilerek iki bakanlığın yanı sıra ilgili kuruluşların da katılımıyla 26.10.2004 tarihinde "Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

10. Meslek danışmanlığı hizmetleri hangi il/şube müdürlüklerinde verilmektedir?


Antalya İstanbul (Beyoğlu) Konya Elazığ Bandırma İstanbul (Pendik) Kahramanmaraş Ağrı İstanbul (Ümraniye) Edirne Hatay Batman Niğde Van Ankara (Altındağ) İstanbul (Şişli) Samsun Gebze Bayburt Ordu Ceyhan Ankara (Çankaya) Malatya Karabük Sivas Denizli Osmaniye Tekirdğ Amasya İzmir Kastamonu Düzce Erzurum Trabzon Bursa Balıkesir Kayseri Eskişehir Gaziantep Sinop Çorum Mersin Kırşehir Muğla Rize Şanlıurfa Erzincan Koceli Kilis Nevşehir Siirt Yalova

11. Meslek bilgi merkezi hizmetleri hangi il/şube müdürlüklerinde verilmektedir?


Adana Çorum İstanbul (Beyoğlu) Isparta Manisa Sinop Elazığ Amasya Denizli İstanbul (Ümraniye) Karabük Mersin Sivas Ağrı Ankara (Çankaya) Erzincan Antalya Kastamonu Muğla Şanlıurfa Bandırma Afyon Erzurum Batman Kocaeli Nevşehir Tokat Gebze Aydın

Eskişehir Bayburt Konya Ordu Van Siirt Balıkesir Gaziantep Diyarbakır Kayseri Osmaniye Muş Kilis Bursa Gümüşhane Düzce Kırşehir Rize Trabzon Tekirdağ Burdur İstanbul (Pendik) Hatay Malatya Samsun Niğde Ceyhan Girsun Yalova Kahramanmaraş


12. Başka ne gibi hizmetleriniz vardır?

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde yürütülen ulusal faaliyetlere ek olarak 2009 yılından itibaren Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUIDANCE) Türkiye Birimi faaliyetleri de Kurumumuz tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye'nin kuruluş amacı eğitim, iş ve kariyer alanlarında çalışan otorite, rehber ve danışmanları bu konuda bilgilendirmek ve yönlendirmektir.

Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye Biriminin hedefi genel eğitim, mesleki danışmanlık sisteminin Avrupa boyutunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim ve öğrenim alanında Avrupa boyutunun desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Hedefleri arasında değişik ülkelerdeki danışmanlık servisleri arasında işbirliğini desteklemek, eğitim ve öğrenim alanında ülkeler arası dolaşıma katkıda bulunmak da vardır.

İş ve Meslek Danışmanlığı Başvuru Alanı ve Koşulları için Tıklşayınız

Okunma Sayısı: 18961

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU