Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Eşya Hukuku Konu Anlatımı


AYNİ HAKLAR Bir kimsenin maddi mallar üzerinde sahip olduğu, herkes tarafından zedelenebilecek nitelikte olan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilecek nitelikte olan haklardır. Ayni haklar mutlak haktır yani herkese karşı ileri sürülebilir. 

 

1-Mülkiyet Hakkı(Mutlak Ayni Hak): Mülkiyet hakkının sahibine malik denir. Malik eşya üzerinde kullanma, yararlanma, tasarruf edebilme yetkisine sahiptir.

 

2-Sınırlı Ayni Haklar(Mülkiyetin Gayrı Ayni Hakları): Mülkiyet hakkının kapsadığı üç yetkiden sadece birini yada en fazla ikisini sahibine tanıyan haklara sınırlı ayni hak denir. 

a)İrtifak Hakları: Eşyaya balı irtifaklar, Şahsa bağlı irtifaklar 

b)Rehin Hakkı: Bir borca teminat göstermek amacıyla, bir eşyanın üzerindeki tasarruf yetkisinin belli şartlar altında bir başka kimseye bırakılması ile kurulur. 

c)Gayri menkul Mükellefiyeti:Bir gayrı menkul teminat gösterilmek suretiyle belli bir edimin ifası borcu altına girilmesidir. 

Ayni Hakların Ortak Özellikleri Ayni haklar mutlak haklardır, herkese karşı ileri sürülebilir, zaman aşımı ve hak düşürücü süre işlemez. Kişiler kanunda yazılı olan ayni haklara tür ve içerik bakımından aykırı düşen yeni ayni haklar yaratamazlar. Ayni haklar ancak maddi mallar üzerinde kurulabilirler. Ayni hakların tümü aleni(kamuya açık) nitelik taşır. Menkul eşyalar üzerinde aleniyet “zilyetlikle”, gayri menkullerde tapu sicili kurumu ile sağlanmaktadır. Bir ayni hak kurulmak isteniyorsa bu hakkın kurulacağı eşyanın sınırları belli edilmiş olmalıdır. Ayni haklar sahibine eşya üzerinde doğrudan bir hakimiyet sağlar. 

3-Zilyetlik(Eşya üzerinde fiili hakimiyet): Zilyet bir eşyayı elinde bulunduran kimsedir. Zilyetlik menkul eşyalar üzerindeki ayni hakların kazanılması, kaybedilmesi ve devredilmesinde bu ayni hakların aleniyetinin sağlanmasında rol oynayan fiili hakimiyet durumudur. 

4-Tapu Sicili: Gayri menkul mallar üzerindeki ayni hakların aleniyetini sağlamak amacıyla devlet tarafından ve hazinenin sorumluluğunda tutulan sicil kayıtlarının bütünüdür.  

 EŞYA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 

Eşya: Hukuki anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan ve üzerinde ayni hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır. 

Eşya Türleri:Sadece tek bir parçadan oluşan ve eşyanın hukuki niteliklerine sahip olan nesnelere basit eşya denir. Birden ziyade basit eşyanın bir araya gelerek kendilerinden bağımsız ve başlı başına bir eşya oluşturmaları halinde birleşik eşya olur. Birleşik eşyayı oluşturan parçalar artık ondan bağımsız düşünülemez, bu nitelikteki parçalara mütemmim cüz(ayrılmaz parça) denir. Bir şeyden istifade edilmesi , o şeyin korunması, kullanılması yada daha verimli çalışması için o şeye ilave edilen parçalara teferruat denir.

 Teferruat bağımsız olarak ayni hak konusu edilebilir. Tartı, ölçü, sayı vb. bakımlardan belirlenebilen ve benzeri bulunabilen menkul eşyayaMisli Eşya(1 kilo şeker) denir.

Kendine has özellikleri ile belirlenebilen menkul eşyaya Gayri misli eşya(..nolu araba) denir. --Maddi mallar üzerinde ayni haklardan başka bir mutlak hak tesis edilemez. Ayni haklarda geçerli olan, sınırlı sayıda olma ilkesi nispi haklarda cari değildir. Nispi haklar zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere tabi kılınmış ilen ayni haklar açısından böyle bir durum söz konusu değildir. MÜLKİYET HAKKI(MUTLAK AYNİ HAK) Mülkiyet hakkı en geniş yetkiler veren ayni haktır. Eşyayı kullanma, eşyadan yararlanma ve eşya üzerinde dilediği gibi tasarruf etme yetkisi verir. Mülkiyet hakkını kötüye kullanan kimsenin bu hakkı hukuk tarafından korunmaz.

 I-MÜLKİYET HAKKINI KAZANILMASI 

a)Aslen Kazanma:Bir şey üzerinde mülkiyet hakkı doğrudan doğruya kazanılmış yada sahipsiz bir şeyin mülkiyeti kazanılmış ise bu tip kazanımlara aslen kazanma denir. Kamulaştırma ve cebri icra da önceki malikin rızası dışındadır.   

b)Devren Kazanma: Önceki malikten devir yolu ile mülkiyet hakkının kazanılmasıdır. Devren kazanma halleri mülkiyeti devir amacı güden sözleşmeler ve miras yoluyla terekenin intikal etmesi biçiminde gerçekleşir. Mülkiyeti devir amacı güden sözleşmeler satış, bağışlama trampa vb. sözleşmelerdir. Menkul mallarda yapılan sözleşmenin mülkiyeti devredebilmesi için bu sözleşmeden sonra eşyanın teslimi gereklidir. 

II-MÜLKİYET HAKKININ KAYBEDİLMESİ Mülkiyet hakkının devredilmesi ya da malikin ölümü ile mülkiyet hakkı sona erer. Mülkiyet hakkı eşyanın kamulaştırılması yada cebri icra yoluyla satılması hallerinde malikin rızasına dayanılmaksızın sona ermiş olur. Eşyanın yok olması, terk edilmesi yada tüketilmesi de mülkiyet hakkını sona erdirir. 

III-MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI Bir şeye malik olan kimse o şeyin bütün mütemmim cüzlerine de malik olur. Bir şeyin doğal semereleri ve ondan elde edilen hasılat da o şeyin mütemmim cüzüdür. Teferruat asıl eşyadan ayrı olarak düşünülebilen ve bağımsız bir niteliği bulunan menkul eşyadır. Asıl eşyayı ilgilendiren işlemlerde, teferruat asıl eşyadan bağımsız tutulabilir ancak aksi belirtilmemişse teferruat da aynen mütemmim cüz gibi asıl eşyanın kaderini paylaşır.  

 IV-MÜLKİYET HAKKININ TÜRLERİ 

a)Tek Mülkiyet: Bir eşya üzerinde sadece bir kişinin mülkiyet hakkı varsa buna denir. 

b)Birlikte Mülkiyet: Birden fazla kişinin bir eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. 

c)Müşterek(Hisseli) Mülkiyet: Birden fazla kimsenin maddi olarak bölünmemiş bir eşyanın tamamına belli paylarla malik olduğu mülkiyettir. Her paydaş kendi payını dilediği gibi kullanabilir, istifade edebilir yada tasarruf edebilir. Her paydaşın alacaklısı o paydaşın payını alacağı için haczettirebilir. Müşterek mala ilişkin işlemler 3’e ayrılır. Paydaşlar bu hükümlerin aksini kararlaştırabilirler. *Müşterek mala ilişkin ufak tefek alelade işlemleri yapmak hususunda her paydaş bil fiil yetkilidir. *Müşterek mala ilişkin önemli işlemler malın değerini ve verimini artırıcı nitelikte olan işlemlerdir ve ancak paydaşların hisse ve sayı bakımından çoğunluğunun alacağı karar ile yapılabilir. *Müşterek malı devretmek üzerinde ayni hak tesis etmek yada malın intifa(kullanım) usulünü değiştirmek gibi olağan üstü işlemlerde ise paydaşların oybirliği gerekmektedir.

Hisseli Mülkiyetin Sona Ermesi: *Müşterek maliklerden biri payını temlik ettiği takdirde müşterek mülkiyet ilişkisi o paydaş açısından sona ermiş olur. Ancak müşterek maliklerden birinin payını satış yoluyla devretmek istemesi halinde diğer paydaşların öncelikli alım hakkı vardır. (kanuni şufa-yasal önalım hakkı). Gayrı menkul üzerindeki kanuni şufa hakkı tapu siciline şerh verilmekle üçüncü şahıslara karşı da ileri sürülebilir. Yasal önalım hakkı ancak satış yoluyla yapılan temliki tasarruflarda caridir. *Paydaşın payının cebri icra ile satılması yada paydaşın payından feragat etmesi. *Paydaşlıktan ihraç. *Tüm payların tek bir paydaşta toplanması.Müşterek mülkiyetin hissedarlar arasında paylaştırma yoluyla sona erdirilmesine taksim yada paylaştırma denir. Paydaşların anlaşması ile yapılan taksime rızai taksim denir. Paydaşların anlaşamaması durumunda, taksimin hakim tarafından yapılması haline kazai taksim, bu davaya izale-i şüyu (paylı halin giderilmesi) davası denir. 

d)İştirak Halinde Mülkiyet: Birden ziyade kimsenin özel bir ortaklık ilişkisine dayanarak payları tayin edilmeksizin bir mal veya malvarlığına sahip olmalarıdır. İştirakçilerden her birinin mülkiyet hakkı eşyanın tamamı üzerindedir. İştirak halinde mülkiyetin ancak kanunun cevaz verdiği hallerde kurulabilir. Mülkiyet hakkından kaynaklanan tüm yetkiler ancak ve ancak ortakların oybirliği ile alacakları kararlarla ve yine ortakların tümünün katılımı ile kullanılabilir. Malikler aleyhine açılacak davalarda tüm malikler davalı olarak gösterilmelidir. İştirak halinde mülkiyet eşyanın temliki, yok olması kamulaştırması ve iştirak halinin ortadan kalkması durumlarında sona erer.

 V-GAYRİMENKUL MÜLKİYETİ Gayrı menkul mülkiyetinin konusunu oluşturan eşyalar araziler madenler, tapu sicilinde müstakil ve daimi olarak kaybedilmiş olan haklar ve bir binanın kullanıma elverişli bağımsız bölümleridir. 

Gayrimenkul Mülkiyetinin Kazanılması -Aslen Kazanma:Bir başkasının mülkiyet hakkına dayanmaksızın doğrudan mülkiyet hakkını kazanmaya denir.(işgal, cebri icra, kamulaştırma, iktisabi zamanaşımı, yeni arazi teşekkülü) 

-Devren kazanma: Öncelikli malikin rızasına ve mülkiyet hakkına dayanılarak ondan devir yoluyla kazanılmasıdır. (Mülkiyeti devir amacı güden satış, bağışlama, trampa sözleşmeleri, miras yoluyla intikal)

 -Tescil Yoluyla Kazanma: Gayri menkul mülkiyetinin esas olan kazanma hali tescille kazanmadır ve tapu siciline yapılacak işbu işlem, resmi yazılı şekilde tanzim edilmiş olan senedin tescil talebi üzerine kaydedilmesi ile gerçekleşir.

 -Tescilden Önce Kazanma: İşgal, Miras, kamulaştırma, cebri icra, mahkeme ilamı ve zaman aşımı 

a)Adi Zamanaşımı İle: Tapu siciline yapılmış olan bir yolsuz tescil ile malik görünen iyi niyetli kimsenin bu durumu 10 yıl boyunca nizasız ve fasılasız devam ettiği takdirde bu kimse mülkiyet hakkını kendiliğinden kazanmış olur. Aslen kazanma yollarından biridir. Tescil davasına gerek yoktur.  

b)Fevkalade zamanaşımı ile: Tapu siciline kayıtlı olmaya yada malikin kim olduğu anlaşılamayan yahut da maliki 20 yıl önce ölmüş yada gaipliğine karar verilmiş olan bir gayri menkulü 20 yıl boyunca nizasız ve fasılasız elinde bulunduran kimse tescil davası ile bu gayri menkulün mülkiyet hakkını kazanır.

 Gayrimenkul Mülkiyetinin Ortadan Kalkması: Gayri menkul mülkiyeti tapu sicilindeki kaydın silinmesi ile ortadan kalkar. Bu tip bir kayıp gayrimenkul üzerinde yeniden mülkiyet hakkı kurulmasına mani olur. 

VI-MENKUL MÜLKİYETİ Konusunu 2 şey oluşturur. Bir yerden diğer yere nakledilebilen eşyalar(Gayrimenkul eşyanın mütemmim cüzü olan menkul eşyalar bu kapsama girmez. Bu tip eşyalar gayrimenkulun mülkiyetine tabi olurlar.) İnsanların mülkiyet alanına girmeye muktedir doğal kuvvetler (Elektrik enerjisi, doğal gaz, atom enerjisi, su, petrol vb. gibi tabi kuvvetler, insanların hakimiyet alanına sokulabildiği ölçüde mülkiyet hakkına konu olacak ve menkul mülkiyetine bağlanan hükümlere tabi bulunacaklardır. 

Menkul Mülkiyetinin Kazanılması:menkul mallar üzerinde kurulacak olan tüm ayni haklar, kural olarak bu hakka konu olacak menkulün teslimi ile meydana gelir.

 a)Aslen Kazanma: Sahipsiz bir malı bulan kimse o malın mülkiyetini kazanmış olur.(İhraz). Lükata(buluntu), kaybolmuş bir menkul eşyanın, işbu eşyayı bulan tarafından kazanılmasıdır. İlandan yada yetkili makama bildirimden itibaren 5 yıl içinde eşyanın sahibi olan kimse ortaya çıkmazsa bu menkul eşyayı bulan kimse eşyanın mülkiyetini aslen kazanmış olur. Bir kimse malik olmadığı bir şeyi işlemiş yada ondan bir eser meydana getirmiş ve oluşan eser işlenen şeyden daha kıymetli bir eşya olmuşsa buna “Hukuki Tağyir” denir ve yeni şey, işleyen kimsenin malı olur. Muhtelif kimselerin malları ayırt edilemeyecek derecede karışmışsa, alakadar kimseler bu karışıma müşterek malik olur. Define içine saklandığı veya gömüldüğü menkul yada gayrı menkulün sahibinin olur. Başkasına ait menkul bir malı iyi niyetli olarak ve mülkümdür diyerek, 5 yıl zilyetliğinde bulunduran kimse o mala malik olur. 

b)Devren Kazanma: Taraflar menkul bir malın mülkiyetini devir amacı güden sözleşmeleri diledikleri gibi yapabilirler. Zilyetliğin devri işlemi ile sözleşme tamamlandığı anda mülkiyetin devri de sabit olur. 

VII-MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN DAVALAR --Müdahalenin Men’i Davası: Mülkiyet hakkının sahibi eşya üzerindeki hakkına yönelmiş her türlü haksız müdahalenin ortadan kaldırılması amacıyla bu davayı ikame edebilir. Bu davanın açılabilmesi için eşyanın hali hazırda malikin zilyetliğinde bulunması şarttır. Bu dava zaman aşımına tabi değildir. 

--İstihkak Davası: Mülkiyet hakkı sahibinin isteği dışında çıkmış olan malının iadesi amacıyla açacağı davaya denir. İstihkak davası sadece malik tarafından açılabilir. Zaman aşımına tabi değildir. 

SINIRLI AYNİ HAKLAR
 Sınırlı ayni hak tesisinde eşya üzerindeki yetkilerden biri yada en fazla ikisi mülkiyet hakkından bağımsızlaştırılarak başka bir kimseye temlik olunur.

 İrtifak Hakları: Sahibi olan kişiye eşya üzerinde kullanma yararlanma yada bu iki yetkiyi birden veren sınırlı ayni haklardır. 

a)Eşyaya Bağlı İrtifak Hakları: Bir gayri menkul lehine başka bir gayri menkul üzerine bir külfet yüklemekte ve üzerine külfet yüklenen gayri menkul malikinin bazı yetkileri kısıtlanmaktadır. Ayni irtifak hakları tapu siciline yapılacak tescil işlemi ile kurulur, tapu sicilinden terkin ile, irtifak süresinin dolmasıyla, istimlakla, gayri menkulün kaybı ile, iki gayri menkulün aynı kişide birleşmesi ile sona erer. 

b)Şahsa Bağlı İrtifak Hakları: Düzenli şahsi irtifaklar(intifa ve sükna hakları) devredilemez mirasçılara bırakılamaz, rehin edilemez ve iflas masasına girmezler. Düzensiz şahsi irtifak hakları (kaynak ve üst hakkı) eşyaya bağlı kurulduklarında devredilebilir ve miras olarak bırakılabilirler. --İntifa Hakkı: Sahibine eşyadan tam ve sınırsız olarak yararlanma ve kullanma yetkilerini tanıyan şahsi irtifaktır. Tapu siciline yolsuz tescil edilen intifa hakkı 10 yıl geçmesiyle, tescil edilmemiş olan hak ise 20 yıl geçmesiyle kazanılmış olur. 

--Sükna Hakkı: Sahibine bir evde yada evin bir kısmında oturma yetkisi tanıyan sınırlı haktır. Sükna hakkı tapu sicilinden terkin edilmesiyle yada gayri menkulün kaybı ile sona erer. 

--Kaynak Hakkı: Bir başkasının arazisinde bulunan kaynaktan su alabilme hakkını verir.

 --Üst Hakkı: Bir kimsenin arsasının altında yada üstünde inşaat yapmak veya mevcut bir inşaatı yerinde bırakmamak hakkıdır. Hakkın sahibi arsanın değil arsa üzerindeki inşaatın maliki olur.

 Rehin Hakları:Bir borç ilişkisinde alacaklı olan taraf alacağını garanti altına almak amacıyla teminat isteyebilir. Rehin hakkı alacaklıya borcun ödenmemesi halinde rehnin konusu olan eşyayı paraya çevirerek alacağını elde etme yetkisi veren ve asıl alacağa bağlı fer’i nitelikte olan sınırlı ayni haktır. Rehin hakkı sahibine eşya üzerinde tasarruf yetkisi verir. 

a) Gayrimenkul Rehni:Bir kimse başka bir kimsenin borcuna teminat olarak kendi gayri menkulünü rehin verebilir. Gayri menkul rehni kural olarak tapu siciline yapılacak tescil işlemi ile kurulur. --İpotek Hakkı: Bir borç için teminat olarak gösterilen gayri menkulün borç ödenmediği takdirde sattırılarak alacağın bu yolla karşılanması yetkisini veren sınırlı ayni haktır. İpotek resmi yazılı şekilde yapılan sözleşmenin tapu siciline tescil edilmesiyle kurulur. 

--İpotekli Borç Senedi: Bir gayri menkulün değerini tedavül ederek alacağa karşı teminat göstermek amacıyla ihraç edilen kıymetli bir evrak olan ipotekli borç senedi teslim edilmekle birlikte gayri menkul üzerinde rehin hakkı kurulmuş olur.

 --İrat Senedi:Bir gayri menkul üzerinde gayri menkul mükellefiyeti şeklinde kurulan bir alacak hakkı meydana getirir. Şahsi bir borç tesis etmeyen irat senedinde borcun sebebi de yazılı olmaz.

 b)Menkul Rehni: Menkul rehninin konusunu taşınır eşyalar ile alacak hakları ve tapu siciline kayıtlı olmayan gayrimenkuller oluşturur. 

--Teslim Şartlı Rehin:Kanundaki istisnalar dışında menkul eşyaların rehni, alacaklı ile rehin veren arasında yapılan rehin sözleşmesinin ardından menkulün zilyetliğinin devredilmesi ile olur. Rehin hakkı sahibinin yetkisi borç ödenmediği takdirde rehnin konusu olan menkulü paraya çevirerek alacağını tahsil etmek şeklindedir. 

--Hapis Hakkı: Sadece menkul eşyalar ve kıymetli evrak üzerinde kurulabilen bir rehin türüdür. Hapis hakkı borç ödenmediği takdirde alacaklıya zilyetliğinde bulunan menkul eşya yada kıymetli evrakı borçluya teslim etmekten kaçınma yetkisi verir. 

 ZİLYETLİK Bir eşya üzerinde fiilen tasarruf sahibi olan kimse o eşyanın zilyedidir. Mülkiyet hakkı bir eşya üzerinde hukuki bir hakimiyet sağlarken, zilyetlik eşya üzerinde fiili bir hakimiyet sağlar. Zilyetliğin oluşması için fiili hakimiyet, zilyetlik iradesi ve süreklilik koşulu gereklidir. Fiili hakimiyet, eşyanın o kimsenin elinde bulunmasıdır. Zilyetlik iradesi, eşya üzerindeki fiili hakimiyetin zilyet olma iradesi ile kazanılmasıdır. Süreklilik ise fiili hakimiyetin belli bir süre devam etmiş olmasıdır.  

Zilyetliğin Çeşitleri 

1-Hakka Dayanan-Dayanmayan Zilyetlik: Bir ayni yada şahsi hakka dayanan zilyetlik durumuna, hakka dayanan zilyetlik denir(Kiracının ev üzerindeki zilyetliği). Bir kimsenin zilyetliği bir hakka dayanmadan da kurulmuş olabilir(hırsızın çaldığı eşya üzerindeki zilyetliği) 

2-Asli Zilyet-Fer’i Zilyet: Bir eşya üzerinde malik sıfatıyla zilyet olan kimse(ev sahibi) asli zilyet, bir sınırlı hak yada şahsi hakka dayanarak zilyet olan kimse(kiracı) fer’i zilyet sayılır. 

3-Vasıtalı-Vasıtasız Zilyet: Bir eşya üzerinde doğrudan fiili hakimiyet sahibi olan kimseye(Kiracı) vasıtasız zilyet, zilyetliğini bir başka kimse üzerinden devam ettiren kimseye(Ev sahibi) vasıtalı zilyet denir. 

4-Zilyet Yardımcısı: Bir eşyayı başka bir kimseye ait bir işin, hizmetin ifası amacıyla elinde bulunduran kimseye denir. (Evin hizmetçisinin kullandığı elektrikli süpürge) Zilyetliğin Kazanılmasıa)Aslen Kazanma:Bir eşyanın zilyetliğinin daha önceki zilyedin rızası olmadan kazanılması ve daha önceden bir asli zilyedi bulunmayan eşyaların zilyetliğinin kazanılmasıdır. Zilyetliğin aslen kazanılması yolları ihraz, işgal, lükata, hukuki tağyir, define, karışma-birleşme ve olağan üstü kazandırıcı zamanaşımı yollarından oluşur. 

b)Devren Kazanma:Zilyetliğin daha önceki zilyedin rızası ile devir yoluyla kazanılmasıdır. Devren kazanma yollarından ilki zilyetliğin teslim yolu ile kazanılmasıdır. Teslimden önce kazanma halleri ise kısa elden teslim, hükmen teslim, zilyetliğin havalesi ve emtiayı temsil eden senetlerin devri yollarıdır.   

Zilyetliğin Korunması --Zilyetliğin İadesi Davası: Zilyetliğini iradesi dışında kaybetmiş olan kimseye zilyetliğinin geri verilmesidir. 

--Tecavüzün Men’i Davası: Amacı zilyetliğe yönelmiş olan saldırının ortadan kaldırılmasıdır. Zilyetlik davaları, fiil ve fail öğrenilir öğrenilmez ve her halde (fiilin yapıldığı tarihten itibaren)1 yıl açılmadığı takdirde dava hakkı düşer. 

 

--Menkul Davası: Davanın konusu zilyetliğini iradesi dışında kaybetmiş olan kişiye menkul eşyasının iadesidir. Menkul davası tapuya kayıtlı olan gayri menkullerin iadesi için açılamaz. Bu dava eski zilyet tarafından hali hazırdaki iyi niyetli zilyede karşı 5 yıl içinde açılmalıdır, kötü niyetli zilyede karşı ise her zaman açılabilir.  

 

TAPU SİCİLİ Menkul mallar üzerindeki aleniyeti zilyetlik saptarken, gayri menkuller üzerindeki ayni haklarda bu işlevi tapu sicili görür.

 Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler: 1-Aleniyet: Tapu sicilinde kayıtlı olan ayni hakkın bilinmediği iddiası hukuk tarafından dikkate alınmaz.

 2-Tescil:Gayri menkuller üzerindeki ayni haklar tapu siciline yapılacak tescil işlemi ile kurulur, değiştirilir, sınırlandırılır yada ortadan kaldırılır. 

3-Ayni Aleniyet İlkesi: Tapu siciline kaydedilen her gayri menkul için ayrı bir sayfa açılır. 

4-İlliyet İlişkisi:Tescil işleminin geçerliliği kendisine sebep teşkil eden hukuki işlemin geçerliliğine bağlıdır. 

5-Tapu Siciline Güven İlkesi: Tapu sicili kayıtlarına güvenerek hak iktisap etmiş olan kimseler iyi niyetli kabul edilerek bu iktisaplarında korunmuşlardır. 

Tapu Sicili İşlemleri --Kayıt: Bir gayri menkulün, tapu sicilinin bağımsız bir sayfasına yazılması işlemidir. 

--Tescil: Tapuya kayıtlı olan gayrimenkuller üzerindeki ayni hakların gayri menkule ilişkin sayfaya yazılması işlemine tescil adı verilir. Tescil işleminin yapılabilmesi için üç şart gereklidir. Geçerli bir hukuki sebebin bulunması, tescil talebi ve işlemin yapılması için gerekli belgelerin hazır edilmesidir. 

--Şerh:Bazı hukuki muamelelerin tapu kayıtlarına geçirilmesi amacıyla yapılan işleme şerh adı verilir. Gayri menkullere ilişkin kanunda sayılmış olan bazı sözleşmeler tapu siciline şerh verilmekle birlikte herkese karşı ileri sürülebilen eşyaya bağlı borç haline gelir. Bu sözleşmeler vefa, şufa, iştira sözleşmeleri, kira sözleşmesi, gayri menkul satış vaadi sözleşmesi, bağışlamadan dönme sözleşmesi ve rehinde boşalan dereceye ilerleme hakkı veren sözleşmedir.        Vefa, şufa(önalım), iştira sözleşmeleri 10 yıldan, gayri menkul satış vaadi sözleşmesi ise 5 yıldan fazla süreyle şerh edilemez. 

-Beyan İşlemi: Tapu sicilinde kayıtlı gayri menkulün fiili yada hukuksal durumunun açığa vurulması işlevini görürler. Kpss Rehber

Okunma Sayısı: 25830

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU