Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Öğrenme Psikolojisi Testleri


Öğrenme Psikolojisi Konu Testi - 1 

1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme ola­rak kabul edilebilir? 

A) Köpeklerin kedileri kovalaması 

B) Kedilerin fare avlaması 

C) Ayıların dans etmesi 

D) Bülbüllerin ötmesi 

E) Şahinlerin serçe avlaması  

 

2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme değildir? 

A) Martıların vapurları takip ederek vapurdaki yol­cuların onlara attığı simitleri yemesi 

B) Köpeklerin kemiklerini toprağa gömmesi 

C) Kedilerin kasap dükkânları önünde beklemesi 

D) Köpeklerin uyuşturucu maddeleri bulması 

E) Güvercinlerin cami avlusuna konması 

 

3. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğuştan ge­tirilen bir davranış değildir? 

A) Evlenme 

B) Karnın acıkması 

C) Soğuk havalarda üşüme 

D) Sıcaklarda daha çok susama 

E) Uzun süre uyumayınca yorulma  

 

4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme son­rasında kazanılmış bir davranıştır? 

A) Burna toz kaçınca hapşırma 

B) Gürültülü ortamlarda tedirgin olma 

C) Soğuk havalarda titreme 

D) Sıcak havalarda terleme 

E) Yaşaran gözleri mendille silme  

 

 

5. Yeni alınan bir ayakkabının uç kısımlarının ya­rattığı basıncın bir müddet sonra fark edilmez olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açık­lanabilir? 

A) Öğrenme 

B) Refleks 

C) İçgüdü 

D) Alışma 

E) Duyarlılaşma  

 

6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi duyarlılaşmaya örnek olarak verilebilir? 

A) Yeni sıkılan parfümün kokusunun fark edilmez olması 

B) Arı sokması sonrasında canı yanan çocuğun her vızıldama sesinde tedirgin olması 

C) Çalışan buzdolabının sesinin duyulmaz olması 

D) Şekersiz çayın ilk yudumundaki buruk tadın diğer yudumlarda olmaması 

E) Kırılan kol için yapılan alçının zamanla ağırlığı­nın hissedilmemesi 

 

7. "Çok söyleme yüzsüz, çok dövme arsız edersin." atasözü ile açıklanan öğrenme kavramı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Öğrenme 

B) Refleks 

C) İçgüdü 

D) Alışma 

E) Duyarlılaşma  

 

8. Kırım-Kongo hemorajik ateş virüsü taşıyan keneler tarafından ısırılma nedeniyle birkaç kişinin ölmesiy­le ilgili haberlerin duyulması sonrasında, ülkemizde pek çok birey her türlü böcek ısırması sonrasında hastanelere başvurmuş, kene taşıma ihtimali nede­niyle köpeklerini sokaklara terk etmiştir. Bu tür davranışları açıklamak için aşağıdaki kav­ramlardan hangisini kullanmamız uygun olur? 

A) Olgunlaşma B) Refleks C) İçgüdü D) Alışma E) Duyarlılaşma 

9. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davra­nıştır? 

A) Yemek yeme B) Su içme C) UyumaD) Hapşırma E) Esnerken ağzını kapama  

 

 

10. "Eli işte, gözü oynaşta olmak" deyimi öğrenmede hangi faktörün önemine işaret eder? A) Dikkat B) Genel uyarılmışlık hali C) Olgunlaşma D) Türe özgü hazırbulunuşluk E) Transfer

Cevap Anahtarı: 1-A   2-B   3-A   4-E   5-D   6-B   7-D   8-E   9-E   10-A   

 

Öğrenme Psikolojisi Konu Testi - 2 

1, 2, 3 VE 4. Soruları aşağıdaki metne göre yanıtlanınız. 

Bir solucana düşük düzeyde bir elektrik şoku veril­diğinde solucanın kıvrandığı görülür. Solucanın bu­lunduğu kutuya mavi renkli bir ışık verildiğinde ise solucan herhangi bir tepki vermez. Bir araştırmacı, solucanın bulunduğu kutuya önce üç saniye süre ile mavi ışık, daha sonra ise hafif düzeyde elektrik verir. Elektrik şoku verilen solucan kıvranır. Birkaç deneme sonrasında solucanın mavi ışık yandığın­da hemen kıvranmaya başladığı görülür. Deney sonrasında ise solucan yeşil ve kuru yapraklar ve orman toprağı dolu sıcak ve müzik yayını olan kü­çük bir kutuya alınır. Bu kutunun içine kırmızı renkli bir ışık verildiğinde de solucanın kıvrandığı gözlen­miştir. 

 

1. Bu deneydeki solucan için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Mavi ışık solucan için başlangıçta nötr uyaran­dır. 

B) Elektrik solucan için başlangıçta koşullu uyarıcı­dır. 

C) Elektrik solucan için başlangıçta koşulsuz uya­rıcıdır. 

D) Solucan için kıvranma başlangıçta koşulsuz tepkidir. 

E) Solucan için kıvranma deney sonunda koşullu tepkidir. 

 

2. Deney öncesinde, mavi ışık solucan için aşağı­dakilerden hangisidir? 

A) Koşullu uyarıcı 

B) Nötr uyarıcı 

C) Koşulsuz uyarıcı 

D) Pekiştireç 

E) Koşullu tepki 

 

3. Deney sonrasında, mavi ışık solucan için aşağı­dakilerden hangisi olmuştur? 

A) Koşulsuz uyarcı B) Nötr uyarıcı C) Koşulsuz tepki D) Pekiştireç E) Koşullu uyarıcı 

 

 

 

4. Deney sonrasında solucanın herhangi bir ko­şullanma yaşantısı olmadığı halde kırmızı ışık verildiğinde kıvranması aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir? 

A) Uyarıcı genellemesi B) Ayırt etme C) Sönme D) Kendiliğinden geri gelme E) Pekiştirme 

 

5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi klasik koşul­lanma yolu ile öğrenilmiştir? 

A) Otomobil kullanma B) Bilgisayar kullanma C) Sakal tıraşı olma D) Kopya çekme E) Örümcek korkusu 

 

6. 10 yaşındaki Kenan, süt içen bir kediyi okşamaya çalıştığında, kedi tarafından tırmalanmış, elleri çi­zik içinde kalmış, canı yanmıştır. Bu olaydan sonra uzun bir süre kedilere dokunamayan Kenan, za­man içinde kedileri tekrar sevmeye onları tekrar okşamaya başlamış, sadece yemek yerken onları sevmemeye çalışmıştır. 

Kenan'ın yemek yiyen kedilerden uzak durma­sını açıklayan öğrenme kavramı aşağıdakiler­den hangisidir? 

A) Ayırt etme B) Genelleme C) Bitişiklik D) Habercilik E) Pekiştireç 

 

7. Amerikan basketbol ligi olan NBA'deki takımla­rın basketbol oyuncularının çoğu zencidir. Bas­ketbol maçlarını çok seven ve NBA maçlarını çok seyreden bir çocuğun, gördüğü zenci bir turisti basketbolcu zannetmesi aşağıdaki kav­ramlardan hangisi ile açıklanabilir? 

A) Ayırt etme B) Genelleme C) Bitişiklik D) Habercilik E) Pekiştireç 

 

8. Kemal, kız arkadaşının kendisini terk ettiği okul kantinine gitmekten uzun bir süre rahatsızlık duy­muş, kantine her gittiğinde kendini üzgün, hüzünlü, kırgın hissetmiş ve kantine çok az gitmiştir. Birkaç ay sonra üzüntü ve kırgınlığı azalmış ve kantine gitmeye başlamıştır. Yaz tatili sonrasında okuluna döndüğünde, kantine gitmenin kendisini hüzünlendirdiğini fark etmiştir. Birkaç hafta sonra ise hüzün tamamen ortadan kalkmış, kantin hoş vakit geçirdi­ği bir yer haline gelmiştir. 

Kemal'in tatil sonrası kantine gittiğinde kendisi­ni hüzünlü hissetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? 

A)    Sönme B) Genelleme C) Karşıt koşullanma D) Üst düzey koşullanma E) Kendiliğinden geri gelme

 9. Yediği kıymalı pideden zehirlenen bir çocuğun; önce kıymalı pideyi, daha sonra kaşarlı, kuşbaşılı derken tüm pide çeşitlerini görünce midesi­nin bulanması aşağıdaki kavramlardan hangisi­ne örnektir? 

A) Ayırt etme B) Genelleme C) Bitişiklik D) Habercilik E) Pekiştireç 

 

10.Dört yaşındaki Melih çevresindeki eşyaları incele­mekte, onları annesi ve babası gibi kullanmaya ça­lışmaktadır. Anne ve babası makas, bıçak gibi kesi­ci aletlerle uğraşmasına izin vermemektedir. Melih bir gün annesine görünmeden makasla oynarken, parmaklarını sıkıştırır ve biraz kanı akar. Canı çok acıyan Melih makası yere atar, ağlar ve makası bir daha eline almaz. 

Daha sonraları annesini makasla kağıt keserken gördüğünde ağlamaya başlar. Makasın korkuya yol açması klasik (tepkisel) koşullanmanın han­gi kavramı ile açıklanabilir? 

A) Olumsuz pekiştireçB) Genelleme C) Üst düzey koşullanma D) Koşullu uyarıcı E) Koşulsuz uyarıcı 

 

11. Arılar tarafından ışınlan bir çocuğun önce tüm uçan böceklerden, daha sonra ise sadece arı­lardan korkması aşağıdaki kavramlardan hangi­leri ile açıklanır? 

A) Genelleme - ayırt etme B) Ayırt etme - genelleme C) Sönme - ayırt etme D) Kendiliğinden geri gelme - ayırt etme E) Üst düzey koşullanma-ayırt etme 

12. Marangoz atölyesinde çalışan Turgut, işaret par­mağını elektrikli testereye kaptırmış, parmağı kopmuştur. Çok kan kaybeden Turgut, bayılmıştır. Turgut'un ustası ve arkadaşları onu cankurtaran ile hastaneye götürmüşlerdir. Başarılı bir ameliyat ile parmağı yerine dikilmiş, sadece parmağında küçük bir kesik izi kalmıştır. Turgut, bu olaydan sonra kan gördüğü zaman bayılmaya başlamış, işe tekrar başladığında 5-6 ay boyunca testereye dokunama­mıştır. Turgut, altı ay sonra tekrar testereyi kullan­maya başlamıştır. 

Turgut'un kan gördüğünde bayılmaya başlama­sı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kan Turgut için koşullu uyarıcı olmuştur. 

B) Kan Turgut için koşulsuz uyarıcı olmuştur. 

C) Turgut'un kan görünce bayılması kendiliğin­den geri gelme olarak açıklanabilir. 

D) Turgut'un kan görünce bayılması genellemeye örnektir. 

E) Turgut'un kan görünce bayılması ayırt etmeye örnektir. 

 

13. 11 yaşındaki Sevim ev içinde bağırarak şarkı söy­lemekten çok hoşlanmaktadır. Annesi Ayşe Hanım komşuların şikâyet etmesinden çok çekinmekte, kızını bu alışkanlıktan vazgeçirmek istemektedir. Kızına para verme, dikkatini dağıtma, azarlama gibi pek çok yöntemi denemesine rağmen başarılı olamamıştır. Üniversiteden arkadaşı olan psikolog Neşe Hanım, "Onunla bir anlaşma yap, evde 100 tane şarkıyı arka arkaya bağırarak söyleyebilirse, bir daha ona şarkı söylerken karışmayacağını söy­le. 100 şarkı ortalama olarak 8 saatte biter. Senin kızın 50 şarkıya geldiğinde ses telleri acımaya, 70-80 taneyi söyleyebilirse sesi kısılmaya başlar. 100 ü bulamaz ama bulursa yüksek sesle şarkı söylemek onun için acı verici bir deneyim olacak, bir daha söylemeyecektir." şeklinde bir öneride bulunur. 

Neşe Hanım'ın bu önerisi aşağıdaki kavramlar­dan hangisine örnek olabilir? 

A) Karşıt tepki oluşturma 

B) Eşik yöntemi 

C) Sistematik duyarsızlaştırma 

D) Bıktırma 

E) Üst düzey koşullanma 

Cevap Anahtarı: 1-B   2-B   3-E   4-A   5-E   6-A   7-B   8-E   9-B   10-D   11-A   12-A   13-D

 Kpss Rehber

Okunma Sayısı: 32027

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU