Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Cankurtaran Vatandaşlık Ders Notları I.Bölüm

 BİRİNCİ BÖLÜM

I. TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR

Toplumda, bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar dizisi vardır. yazılı ve yazısızdır bunlar. Bireyin, bu kurallara

uymaması, beraberinde cezalandırmayı getirir ki, müeyyide ( yaptırım ) denilir.

A. TOPLUMSAL KURALLARIN ÖZELLİKLERİ

• Dokunulmaz (dogmatik) olmayıp ihtiyaca göre değişirler.

• Bireyin iradesi üzerinde olup yaptırım gücüne sahiptirler.

• Toplumsal düzeni sağlamayı amaçlarlar.

B. TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR

• Din kuralları : Yaptırım gücü genelde maddî değil manevîdir.

• Ahlâk kuralları : Yaptırım gücü manevîdir.

• Örf ve âdetler ( gelenek-görenek ) : Yaptırım gücü manevîdir. Zaman içinde en çok değişimi bu kural gösterir.

• Hukuk kuralları : Yazılıdır ve maddî yaptırım gücüne sahiptir. Burada toplumun oto kontrolü yoktur.

Artık devlet devreye girmiştir.

II. DEVLET ve DEMOKRASİ

Devlet, sınırları belli olan bir ülkede örgütlenmiş halk demektir. Devlet gücü üzerinde güç bulunamaz. Devletin var olmasını sağlayan

temel ögeler, bağımsız ve sınırları belli bir ülke, egemen ve örgütlü toplumdur.

Bir ülkede yaşayan, ortak tarih ve kültürel değerlere sahip ve birlikte yaşama amacı taşıyan insan topluluğuna millet denilir.

Egemenlik, emretme ve yönetme gücünü kullanarak bağımsız yaşamayı ifade eder. Egemenlik, ülkelerin gelişmişlik düzeyi

ve kültürel özelliklerine göre, toplumlarda, ulusa, krala, dîni lider veya bir zümreye ait olabilir. Türkiye’de kabûl edilmiş

egemenlik şekli olan cumhuriyette, yönetim hakkı millete aittir. Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız-şartsız milletindir” sözüyle

anlamlanmaktadır.

A. DEVLET ŞEKİLLERİ

Bir devlet, aynı anda birden fazla devlet şeklini bünyesinde barındırabilir;

Üniter Devlet : Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyasî otoritenin egemenliği elinde

tuttuğu yönetim şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti üniter devlettir.

Federal devlet : Devletlerin bir araya gelmesinden oluşan ve her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı yönetim

şeklidir. Federal devletler, iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkezî devlete bağlıdırlar.

Otokratik Devlet : Yasama – yürütme – yargı yetkileri tek organda toplanır. Tek kişinin egemenliğine dayanıyorsa Monarşi, zümrenin egemenliğine dayanıyorsa Oligarşi adını alır.

Teokratik Devlet : Devlet yönetiminde din kuralları etkindir. Devlet otoritesi, gücünü dinî kaynaklardan alır. Devlet, dinî inanç ve ibâdetlere doğrudan müdahildir.

Kapitalist Devlet : Üretim araçlarının halka ait olması benimsenmiştir.

Sosyalist Devlet : Üretim araçlarında devlet mülkiyeti benimsenmiştir.

Lâik Devlet : Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olduğu yönetim şeklidir. Resmî bir devlet dini yoktur. Kişiye, istediği dine inanabilme ve vicdan özgürlüğü tanınmıştır.

B. DEMOKRASİ

Demokrasi, toplumun kendi kendini yönetmesi anlamına gelmektedir. Halk iradesi esas olup, halk, yöneticilerini seçimle

belirler. Ancak, demokrasi, sadece yönetenlerin seçimle belirlenmesiyle gerçekleşmez; tam demokrasilerde yeterli hak ve

özgürlüklerin tanınmış olması da gereklidir. Dolayısıyla, demokrasi ve insan hakları kavramları birbirleriyle yakından ilgilidir.

Demokratik hukuk devleti aşağıdaki koşulları taşımak zorundadır:

• İnsan haklarına saygılı ve hürriyetçi demokrasi anlayışı olur ( özgürlük ).

• Siyasî sistemdeki temel siyasî karar organları, genel oya dayanan serbest seçimlerle oluşur ( millî egemenlik ).

• İktidar yarışması eşit şartlarda yürütülür ( çoğulculuk ).

• Bütün vatandaşların temel hak ve hürriyetleri tanınarak, hukukî güvence altına alınır ( eşitlik ).

• Yürütme ve yasama işlemlerinde yargı denetimi vardır.

• Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka mahkeme önüne çıkartılamaz ( Kanunî Hâkim Teminatı ).

• Yargı bağımsızdır.


ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLARA ÜCRETSİZ DERS VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN

• Kuvvetler Ayrılığı İlkesi geçerlidir.

Demokrasilerin dayandığı temel ilkeler şunlardır:

• Millî egemenlik : Devleti yönetme gücünün millete ait olması demektir.

• Özgürlük : Bireyin, başkalarına zarar vermeden davranışlarında özgür olmasını ifade eden ve doğuştan sahip olunan bir haktır.

• Eşitlik : Her bireyin yasalar önünde eşit olmasını ifade eder.

• Çoğulculuk : Farklı görüş, anlayış ve tutuma saygılı olmayı anlatır. Demokrasilerde çok sesliliğin olması şarttır ve bu ancak

çok partili siyasî düzenle mümkündür.

Demokrasi uygulama biçimine göre üçe ayrılır:

• Doğrudan demokrasi : Halkın tamamının, alınan kararlara katılması demektir. Nüfusun az olduğu İlk .com/derb1l6 işleA, a&uumın tamamınınınarANS KPSS'YE GİRECEK ADAösansAöd Gl;n millete auml;nd&zADAösatin vull; Yargı bağım. N&mokrasi : Halkın tamSle belirlenmesmektbrundadir. HamektmecAdaylarcilerini se&ccedp> serbeınazrı bılmas,imlerle olumccedil;i&mokrasi nınarANS KPSS'Y demekdiv> asi eşitlikmokraml;nl edilmiş il;eke, eor ( &c aynı dir.temel larcilerini seardbu/> D rgb(255, 255, 204);http://www.kpssrehber.com/soru-34-201i.htnotu-597-cVatandaşlk" title="Kpri.html" titl-iibhakmet="_blank">ÖNLİS Vatandaşlık Ders Notları I.Bölüm&bulbstrong>I. Tsplay:blofont-fa oly: Tahomeı'Llmi&uuGndde'ı'Llmi&uuSemisUnicode'ıVe Deva; font-size: 11pxt dackgrostr-9e;">D rgb(255, 255, 204);http://www.kpssrehber.com/soru-34-201i.htnotu-596-cVatandaşlk" title="Kpri.html" titl-iiibhakmet="_blank">ÖNLİS Vatandaşlık Ders Notları I.Bölüm&bulbstrong>I. Tsplay:blofont-fa oly: Tahomeı'Llmi&uuGndde'ı'Llmi&uuSemisUnicode'ıVe Deva; font-size: 11pxt dackgrostr-9e;">D rgb(255, 255, 204);http://www.kpssrehber.com/soru-34-201i.htnotu-595-cVatandaşlk" title="Kpri.html" titl-ivbhakmet="_blank">ÖNLİS Vatandaşlık Ders Notları I.Bölüm&bulbstrontrontr

=icerikSolRefb--20m nts"ot="71//www.kpssrehber.com/soru-34-201i.htnotu-594-cVatandaşlk" title="Kpri.html" titl-ibhakmet="_blt="71num-postlRe2blt="71 height="10

=b ık Ders Notlarek bttp://kpss#Sışü

 • &bul spanmdiv>muuSedemokr 5233ulspanm
 • muuSedemokr 15645ulspanm
 • <
 • muuSedemokr 9179ulspanm
 • <
 • =icerikSolReategoriIce2> =

 • KatAdi spanmop://kpssi.htitle="KpsSışü celiers No ikceliers No ="http://kpsskiv> ss2lisarale="Kple="KPSS Taban İsara ik ="http://kpsskiv> ssdonem-le="lisaralE GİRECEKri.hbeyöe="KPSS Taban İlkers No ="http://kpsskiv> ss4-osl"><ı<ı ="hrikSolRefooter> Sonivtp://kpsskiv> ss5-osl"><ı<ı=
 • KatAdi ers Notlar spanmop://kpssi.hti title="KpsSışü s31-le=";ninintfiziki-oe göre="Tüm Çıkmı=";ni’ndenFiziki ="http://kpsskiv> s32-le=";ninintlke s33-nufusri.hyr ( sm e="KPSS Taban Nüfussaygar ( demo">Nüfussaygar ( demo ="hrikSolRefooter> Sonivtp://kpsskiv> s34-le=";ninintekivomKpritle="Kpsre="Tüm Çıkmı=";ni’ndenEkivomKpDers Notlase=
  KatAdi k Ders Notlar spanmop://kpssi.htiik" title="KpsSışü - birbirlere="Tüm Çıkmr şuları Kbirbirleribotu şuları Kbirbirleri ="http://kpsskiv> s37-le="laraml;nrt="Kple="KPSS Taban rs No kraml;nlT ikrs No kraml;nlT ="http://kpsskiv> s38-emlerie="YDS Sorularmleri">mleri ="http://kpsskiv> s39hyurutm e="KPSS Taban ansrü"">>ansrü""> ="hrikSolRefooter> Sonivtp://kpsskiv> s40gi-hgle="YDS Sorularımsı">mmsı=
  KatAdi giler Ders Notlar spanmop://kpssi.htilgiler" title="KpsSışü MADDELERLE ÖNS'YE GİRECE ="http://kpssi.htnotu-734-a, d&likolojmeml;e="KPSS Taban U, d&leU, d&le ="http://kpssi.htnotu-757-500- yapeoneehar-6eti-17e="KPSS Taban 500 MADDEnİLE ar-6RECE ">500 MADDEnİLE ar-6RECE ="http://kpssi.htnotu-741har-6ele=";nindirmunyaikolojmeml;le="2011 İlkbahar6 > ="hrikSolRefooter> Sonivtp://kpssi.htnotu-730-pen-s--sornten---sososo=
  KatAdi imleri
  <