Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Testi - 1

 Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Testi - 1

1.     Karesioğulları, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde ku­rulmuş bir süre sonra ikiye ayrılmış, Balıkesir kolu 1345'te, Bergama kolu ise 1360'da Osmanlı Devleti'ne katılmıştır.

 

Bu bilgilere bakılarak;

I.   Siyasal birlik

II.  Coğrafi konum

III.   Ulusal yapı

 

durumlarından hangilerinin korunamaması Karesioğulları'nın yıkılmasını kolaylaştırmıştır?

 

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve III                   

E)    I, II ve III

 

 

2.     Yıldırım Bayezıt'tan boşalan Osmanlı tahtı için Yıldırım'ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgalarını Çelebi Mehmet kazanmış ve tek başına Osmanlı padişahı olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti yeniden toparlanmaya başlamıştır.

 

Bu duruma bakılarak;

I.   Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.

II.   Ülke hanedan ailesinin ortak malıdır, anlayışı terk edilmiştir.

III.   Batıya doğru fetih hareketleri yavaşlamıştır.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve III                  

E)    I, II ve III

3.     Orhan Bey, Çanakkale Boğazı'na ulaşmak ve Marma­ra Denizi'ne egemen olabilmek amacıyla Karesioğulları'nın taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği topraklarına katmıştır.

 

Buna göre;

I. Türk birliği

II.   Jeopolitik konum

III.   Gelirleri arttırma

 

durumlarından hangileri bu gelişmenin sonuçların­dan olumlu yönde etkilenmiştir?

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                   

E)    I, II ve III

 

 

4.     Osmanlı Devleti'yle Timur İmparatorluğu arasında Ankara Savaşı'nın çıkmasında;

Çin seferine çıkmayı planlayan Timur'un batısında güçlü Osmanlı Devleti'nin bulunmasından rahat­sızlık duyması

-  Timur'un Yıldırım Bayezid'ten kabul edilmesi mümkün olmayan isteklerde bulunması gelişmeleri etkili olmuştur.

 

Buna göre,

I.   Timur doğuya doğru genişleme isteğinde olmuş­tur.

II.   Her iki hükümdarda balkanlarda ilerleme dü­şüncesindedir.

III.  Yıldırım'a devletler arası  eşitlik  prensibine  uy: mayan isteklerde bulunulmuştur.

 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

 

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                   

E)    I, II ve III

5.     II.Murat, Bizans İmparatorluğu’nun Çelebi Mustafa'ya verdiği destekten dolayı imparator Manuel'i ceza­landırmak amacıyla İstanbul’u kuşatmıştır.

 

Bu duruma bakılarak;

I.  Bizans'a karşı meşru müdafaa savaşı yapılmıştır.

II.   Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmıştır.

III.   İstanbul Osmanlı'ların eline geçmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                   

E)    I, II ve III

 

6.     Orhan Bey'in temel politikası Rumeli'ye yerleşmekti. Bu amaçla Süleyman Paşa, Rumeli'de Bolayır ve Te­kirdağ'a kadar olan toprakları ele geçirmiş ve Karesi bölgesinden getirilen bir grup Türkmen buralara yer­leştirilmiştir.

 

Bu bilgilere bakılarak;

 

I.  Rumeli fetihleri kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır.

II.   Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısı tehlikeye gir­miştir.

III.   Türkmenler etnik yapıyı değiştirmişlerdir. yargılardan hangileri doğrudur?

 

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                  

E)    I, II ve III

 

7.     Osmanlılar Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans'ta taht kavgaları yaşanıyordu, imparator olmak isteyen Kantakuzen, Orhan Bey'den yardım istedi. Kantakuzen, Orhan Bey'in yardımlarıyla Bizans tahtına çıkmayı başardı.

 

Bu duruma bakılarak;

 

I.   Osmanlılar Bizans'ın iç işlerine karışmıştır.

II.   İki devlet arasında sürekli bir ittifak sağlanmıştır.

III.  Kantakuzen çıkarına göre hareket etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve III                   

E)    II ve III

8.     Kösedağ Savaşı'ndan sonra bağımsızlığına kavuşan beyliklerden biri de Osmanlı Beyliği'dir. Ayrıca Ana­dolu Beylikleri Dönemi'nde, Anadolu'nun Türkleşmesi tamamlanmış ve Türk kültürü önem kazanmıştır.

 

Bu duruma bakılarak;

I.   Anadolu'da Bizans kültürü zayıflamıştır.

II.   Çok uluslu yapıya son verilmiştir.

III.  Türk nüfusunun göçüne ortam hazırlanmıştır.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                     

E)    I ve III

 

 

9.     Osmanlı Devleti'nin İstanbul’u kuşatması ve sınırlarını Macaristan'a kadar genişletmesi, Macar kralını ha­rekete geçirdi. Ancak Macarlar Türkleri Balkanlardan atmaya güçlerinin yetmeyeceğini görerek Papa'dan yardım istediler ve Türklere karşı Papa'nın önder­liğinde Alman, Fransız, İngiliz ve Balkan uluslarından oluşan bir Haçlı ordusu kuruldu. Türkler bu orduyu 1396'da Niğbolu'da yenmiştir.

 

Bu bilgilere göre;

I. Ortodokslar bu sefere destek vermemişlerdir.

II.  Papalık siyasal olayları yönlendirmeye devam etmiştir.

III.   Macarlar Orta Avrupa'yı korumak istemişlerdir.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A)    Yalnız I                 

B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    II ve III                  

E)    I, II ve III

  

10.  Osmanlı Devleti'nin İstanbul’u kuşatması ve sınırlarını Macaristan'a kadar genişletmesi, Macar kralını ha­rekete geçirdi. Ancak Macarlar Türkleri Balkanlardan atmaya güçlerinin yetmeyeceğini görerek Papa'dan yardım istediler ve Türklere karşı Papa'nın önder­liğinde Alman, Fransız, İngiliz ve Balkan uluslarından oluşan bir Haçlı ordusu kuruldu. Türkler bu orduyu 1396'da Niğbolu'da yenmiştir.

 

Bu bilgilere göre;

I. Ortodokslar bu sefere destek vermemişlerdir.

II.  Papalık siyasal olayları yönlendirmeye devam etmiştir.

III.   Macarlar Orta Avrupa'yı korumak istemişlerdir.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
     
      A)   Yalnız I   
      B)    Yalnız II                 
      C)    Yalnız III
      D)    II ve III                  
      E)    I, II ve III

 

11.  11. Karesioğulları, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde ku­rulmuş bir süre sonra ikiye ayrılmış, Balıkesir kolu 1345'te, Bergama kolu ise 1360'da Osmanlı Devleti'ne katılmıştır.

 

Bu bilgilere bakılarak;

I.   Siyasal birlik

II.  Coğrafi konum

III.   Ulusal yapı

 

durumlarından hangilerinin korunamaması Karesioğulları'nın yıkılmasını kolaylaştırmıştır?


A)   
Yalnız I                 
B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve III                   

E)    I, II ve III

 

12.  Yıldırım Bayezıt'tan boşalan Osmanlı tahtı için Yıldırım'ın oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgalarını Çelebi Mehmet kazanmış ve tek başına Osmanlı padişahı olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti yeniden toparlanmaya başlamıştır.

 

Bu duruma bakılarak;

I.   Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.

II.   Ülke hanedan ailesinin ortak malıdır, anlayışı terk edilmiştir.

III.   Batıya doğru fetih hareketleri yavaşlamıştır.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)    Yalnız I                 
B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve III                  

E)    I, II ve III

 

13.  Orhan Bey, Çanakkale Boğazı'na ulaşmak ve Marma­ra Denizi'ne egemen olabilmek amacıyla Karesioğulları'nın taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği topraklarına katmıştır.

 

Buna göre;

I. Türk birliği

II.   Jeopolitik konum

III.   Gelirleri arttırma

 

durumlarından hangileri bu gelişmenin sonuçların­dan olumlu yönde etkilenmiştir?

A)   
Yalnız I                 
B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                   

E)    I, II ve III

 

14.  Osmanlı Devleti'yle Timur İmparatorluğu arasında Ankara Savaşı'nın çıkmasında;

Çin seferine çıkmayı planlayan Timur'un batısında güçlü Osmanlı Devleti'nin bulunmasından rahat­sızlık duyması

-  Timur'un Yıldırım Bayezid'ten kabul edilmesi mümkün olmayan isteklerde bulunması gelişmeleri etkili olmuştur.

 

Buna göre,

I.   Timur doğuya doğru genişleme isteğinde olmuş­tur.

II.   Her iki hükümdarda balkanlarda ilerleme dü­şüncesindedir.

III.  Yıldırım'a devletler arası  eşitlik  prensibine  uy: mayan isteklerde bulunulmuştur.

 

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)   
Yalnız I                 
B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                   

E)    I, II ve III

 

15.  II.Murat, Bizans İmparatorluğu’nun Çelebi Mustafa'ya verdiği destekten dolayı imparator Manuel'i ceza­landırmak amacıyla İstanbul’u kuşatmıştır.

 

Bu duruma bakılarak;

I.  Bizans'a karşı meşru müdafaa savaşı yapılmıştır.

II.   Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmıştır.

III.   İstanbul Osmanlı'ların eline geçmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)   
Yalnız I                 
B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                   

E)    I, II ve III

 

16.  Orhan Bey'in temel politikası Rumeli'ye yerleşmekti. Bu amaçla Süleyman Paşa, Rumeli'de Bolayır ve Te­kirdağ'a kadar olan toprakları ele geçirmiş ve Karesi bölgesinden getirilen bir grup Türkmen buralara yer­leştirilmiştir.

 

Bu bilgilere bakılarak;

 

I.  Rumeli fetihleri kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır.

II.   Bizans'ın Avrupa ile kara bağlantısı tehlikeye gir­miştir.

III.   Türkmenler etnik yapıyı değiştirmişlerdir. yargılardan hangileri doğrudur?

A)   
Yalnız I                 
B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                  

E)    I, II ve III

 

17.  Osmanlılar Karesi topraklarında ve Ankara yönünde ilerlerken Bizans'ta taht kavgaları yaşanıyordu, imparator olmak isteyen Kantakuzen, Orhan Bey'den yardım istedi. Kantakuzen, Orhan Bey'in yardımlarıyla Bizans tahtına çıkmayı başardı.

 

Bu duruma bakılarak;

 

I.   Osmanlılar Bizans'ın iç işlerine karışmıştır.

II.   İki devlet arasında sürekli bir ittifak sağlanmıştır.

III.  Kantakuzen çıkarına göre hareket etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)   
Yalnız I  
B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve III                   

E)    II ve III

18.  Kösedağ Savaşı'ndan sonra bağımsızlığına kavuşan beyliklerden biri de Osmanlı Beyliği'dir. Ayrıca Ana­dolu Beylikleri Dönemi'nde, Anadolu'nun Türkleşmesi tamamlanmış ve Türk kültürü önem kazanmıştır.

 

Bu duruma bakılarak;

I.   Anadolu'da Bizans kültürü zayıflamıştır.

II.   Çok uluslu yapıya son verilmiştir.

III.  Türk nüfusunun göçüne ortam hazırlanmıştır.

 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)   
Yalnız I                 
B)    Yalnız II                 

C)    Yalnız III

D)    I ve II                     

E)    I ve III

 

 

Cevap Anahtarı: 1.A  2.D  3.E  4.B  5.B  6.D  7.D  8.E  9. D 10.D 11.A  12.D  13.E  14.B  15.B  16.D  17. D 18.E

Okunma Sayısı: 72599

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU