Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Kpss Tarih 130 Soru ile Hızlı Tekrar

 KPSS TARİH SORULARI

Not: Cevaplar aşağıdadır.

1- I. Uygur Alfabesi
II. Orhun Alfabesi
III. Latin Alfabesi

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk devletlerinin kullandıkları alfabeler arasındadır?

a) I
b) II
c) III
d) I ve II
e) II ve III

2-  Aşağıdakilerden hangileri Uygurlara ait bir özellik değildir?

a) Maniheizm ve Budizm dinlerine inanmışlardır.
b) 14-18 harfli bir alfabe kullanmışlardır.
c) Avrupa’da devlet kurmuşlardır.
d) Türk mimarisinin ilk örneklerini vermişlerdir.
e) Karabalasagun Yazıtlarını oluşturmuşlardır.

3- I.Sosyal devlet anlayışını yansıtır.
II. Türk tarihi ile ilgili bilgiler içerir.
III. Veraset anlayışının düzenli hale gelmesinden bahseder.

Yukarıdakilerden hangileri Orhun Kitabeleri’ne ait özellikler arasındadır?

a) I
b) II
c) III
d) I ve II
e) II ve III

4- I. Göktürk Devleti
II. Uygur Devleti
III. Büyük Selçuklu Devleti

Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri hem Bizans hem de Çin ile ilişkilerde bulunmuşlardır?

a) I
b) II
c) III
d) I ve II
e) II ve III

5- I. Türk tarihinin belli bir coğrafyada incelenmesini zorlamıştır.
II. Dil birliğinin korunmasını sağlamıştır.
III. Bir bayrak altında toplanmaları mümkün olmuştur.

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin tarih boyunca değişik bölgelerde devlet kurmalarının sonuçları arasında yer almaz? kpssrehber.com

a) I
b) II
c) III
d) I ve II
e) II ve III

6- Türklerin kullandığı;
I. Orhun Alfabesi
II. Kril Alfabesi
III. Uygur Alfabesi
IV. Arap Alfabesi

Yukarıdaki alfabelerden hangileri ulusal niteliktedir?

a) I
b) II
c) I ve III
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

7- İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinin;
I. Dokumacılık
II. Demircilik
III. Mimari

Yukarıdaki alanlardan hangilerinde gelişim göstermeleri yerleşik hayata geçtiklerinin bir kanıtıdır?

a) I
b) II
c) III
d) I ve II
e) II ve III

8- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde ahiret inancının olduğunun en açık göstergesidir?

a) Konar-göçer hayat yaşanması
b) Ölülerin eşyaları ile birlikte gömülmesi
c) Doğa olaylarının ve varlıklarının kutsal kabul edilmesi
d) Yazılı hukuk kurallarının olması
e) Boylar federasyonu şeklinde örgütlenilmesi

9- I. Tarım
II. Dokumacılık
III. Askerlik

Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk devletlerinin göçebe yaşam sürmelerinden dolayı gelişim gösteremediği alanlar arasındadır?

a) I
b) II
c) III
d) I ve II
e) II ve III

10- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde uluslararası ilişkiler olduğunun göstergesidir? kpssrehber.com

a) Kağanın kurultay kararlarına uyması
b) Ordu-millet anlayışının hakim olması
c) Kam denilen din görevlilerinin devlet işlerine karıştırılmaması
d) Hatun denilen hükümdar eşlerinin elçi karşılamalarında ve uğurlamalarında yer alabilmesi
e) Kağan’a devleti yönetme yetkisinin Gök-Tanrı tarafından verildiğine inanılması

11- Yeni Türk Devleti, Cumhuriyet’in ana ilkelerini ve Atatürk inkılaplarını milletin ruhuna sindirmek, halk arasındaki etnik, kültürel ve sosyal ayrılıkları gidermek, aydın ve halk kültürünü kaynaştırmak amacıyla aşağıdaki yollardan hangisine başvurmuştur?

a) Halkevleri b) Öğretimin birleştirilmesi kanunu c) Köy enstitüleri d) Millet mektepleri e) Üniversite reformu

12- I. Halkçılık
II. İnkılapçılık
III.Milliyetçilik

Türk Dil Kurumu’nun kurulmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir?

a) II ve III b) I ve III c) III b) II e) I

13- Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının tehlikelere karşı ilk kez uyarılmasını ifade eder?

a) Sivas Kongresi b) Havza Raporu c) Erzurum Kongresi d) Misakı Milli’nin ilanı e) Amasya Genelgesi

14- Türk Milletçiliği her türlü ayrımcılığa karşıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

a) Devletçilik b) Cumhuriyetçilik c) Laiklik d) İnkılapçılık e) Halkçılık

15- Ulusal direncin sesini duyurabilmek amacıyla Sivas’ta çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

a) Albayrak Vakit c) İkdam d) Hakimiyet-i Milliye e) İrade-i Milliye

16- Kültür gelişmesindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) İdeoloji b) Coğrafya c) Etkileşim d) Savaşlar e) Teknoloji

17- Birinci Dünya Savaşında Rusya ile savaştığımız Doğu Cephesi aşağıdakilerden hangisiyle kapanmıştır?

a) Lozan Barışı
b) Paris Barış Konferansı
c) Brest-Litowsk Antlaşması
d) Versay Antlaşması
e) Sevr Barışı

18- Prens Sabahattin aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin en önde gelen savunucusudur?

a) Turancılık b) İslamcılık c) Osmanlıcılık d) Türkçülük
e) Kişisel gelişim ve yerinden yönetim

19- I. Dünya Savaşının sonunda Anlaşma Devletleriyle ilk bırakışmayı imzalayan Bağlaşma Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Osmanlı Devleti b) Bulgaristan c) Avusturya d) Macaristan e) Almanya

20- Aşağıdakilerden şahıslardan hangisi İttihat ve Terakki’nin Türkçülük ideolojisinin önde gelen bir düşünürüdür?

a) Ziya Gökalp b) Mithat Paşa c) Mehmet Akif d) Ahmet Rıza e) Prens Sabahattin

21- Aşağıdakilerden hangisi Divan’a diğerlerine göre daha sonra üye olmuştur?

a) Şehülislam b) Defterdar c) Kazasker d) Sadrazam e) Nişancı

22- Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan topraklara ne ad verilir?

a) Vakıf b) Yurtluk c) Ocaklık d) Mukataa e) Dirlik

23- Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eşkinci Ocağı b) Esham Sistemi c) Irad-ı Cedit d) Duyun-u Umumiye e) Sekban-ı Cedit

24- Mondoros Mütarekesinden sonra Batı Anadolu’nun işgali aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?

a) Sırbistan b) İtalya c) İngiltere d) Fransa e) Yunanistan

25- Aşağıdakilerden hangisi ile 1930 yılında sağlanan Türk-Yunan dostluğu yeniden bozulmuştur?

a) Patrikhane b) Ege Adaları c) Kıbrıs d) Hava sahanlığı e) Kıta sahanlığı

26- Erzurum Kongresi sürerken Batı Anadolu’nun hangi kentinde bir kongre düzenlenmiştir?

a) Alaşehir b) Muğla c) Balıkesir d) Aydın e) Nazilli

27- Amasya Tamiminde aşağıdaki şahıslardan hangisinin imzası yoktur?

a) Mustafa Kemal Paşa
b) Ali Fuat Paşa
c) Refet Bey
d) Rauf Bey
e) İsmet Paşa

28- Osmanlı Devletinin yükselme devrinde nasıl bir devletçilik vardı?

a) Geniş anlamda devletçilik
b) Ekonomik devletçilik
c) Sosyalist devletçilik
d) Liberal anlamda devletçilik
e) Radikal devletçilik

29- Türk inkılabı ve Atatürk aşağıdaki olayların hangisinden etkilenmiştir?

a) Sanayi devrimi
b) Fransız ihtilali
c) Sovyet Devrimi
d) İtalyan birliğinin kurulması
e) Amerikan Bağımsızlık Savaşı


TARİH SORULARI NASIL ÇÖZÜLMELİ

30- Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin özelliklerinden biri değildir?

a) Akılcı ve bilimci düşünce
b) Demokratik ve cumhuriyetçi bir düzen
c) Dışa kapalılık
d) Çağdaşlık ve evrensellik
e) Türk devrimi bir bütündür

31- Fesin kaldırılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk-İslam nitelikli olmadığı
b) Göze güzel görünmediği
c) Kullanışlı olmadığı
d) Dinsel bir simge haline geldiği için
e) Masraflı olduğu için

32- Tarihte ”ilk gerçek inkılap” niteliği kazanan olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rönesans hareketleri
b) Sovyet ihtilali
c) Amerikan bağımsızlık savaşı
d) Ümit Burnu’nun keşfi
e) Fransız ihtilali

33- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün temel ilkelerinden birisi değildir?

a) Laiklik b) Devletçilik c) Meşrutiyetçilik d) Milliyetçilik e) Cumhuriyetçilik

34- Osmanlı eğitim sisteminde önemli bir yer tutan medreseler, aşağıdakilerin hangisi tarafından açılırdı?

a) Vakıflar b) Ayan Meclisi c) Devlet d) Yabancı devletler e) Şahıslar

35- Osmanlı dönemindeki eğitim kurumlarından ”Enderun” hangi amaca yönelik bir eğitim kurumu idi?

a) Din adamı yetiştirmek
b) Saraya devlet adamı yetiştirmek
c) Ordu için eleman yetiştirmek
d) Yabancı dille eğitim yapmak
e) Laik hukuçu yetiştirmek

36- Aklın inançtan önce geldiğini ve gerçek inanca ancak akıl yoluyla ulaşılabileceğini ileri süren İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farabi b) El Kindi c) İbnürüşt d) İbni Sina e) Uluğ Bey

37- Büyük İskender’in katkılarıyla batı ve doğu kültürlerinin sentezinden ortaya çıkan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hellenizm Uygarlığı
b) Ege ve Yunan Uygarlığı
c) Roma Uygarlığı
d) Mezopotamya Uygarlığı
e) Pers Uygarlığı

38- Ahlak duygusunun insanları hayvanlardan ayıran en önemli fark olduğunu ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? kpssrehber.com

a) Kant b) Descartes c) Malthuss d) Newton e) Darwin

39- Toplumsal kurumların kendiliğinden, hissedilmeden, zamanın koşullarına uyarak değişmesi, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devrim b) Evrim c) Darbe d) İhtilal e) İnkılap

40- Aşağıdakilerden hangisi ezanın Türkçe okunmasına tepki olarak gelişen olaylardan biridir?

a) Bursa Olayı
b) 31 Mart Olayı
c( Menemen Olayı
d) Tunceli Olayları
e) Şeyh Sait Olayı

41- İhtilal, İnkılabın hangi aşamasıdır?

a) Bağımsızlık aşaması
b) Önderin belirlediği aşama
c) Hazırlık evresi
d) Ön aşama
e) Yeni rejimin kurulması aşaması

42- 23 Ocak 1913′deki Bab-ı Ali Baskını sonunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıktı?

a) II. Abdülhamit tahtan indirildi.
b) İttihat ve Terakki Partisi yönetime tümüyle egemen oldu.
c) Balkan Savaşları sona erdi.
d) II. Meşrutiyet ilan edildi.
e) 31 Mart Olayı bastırıldı.

43- Millet Mektepleri, hangi önemli inkılabın hemen sonrasında, bu inkılabı tamamlamak için açılmıştır?

a) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
b) Üniversite reformu
c) Harf inkılabı
d) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

44- Rus İhtilalinin sonunda hangi olay gerçekleşti?

a) Rusya, Amerika Birleşik Devletleri’ne yanaştı.
b) Brest-Litovsk Barışı imzalandı.
c) Almanya’da demokrasi kuruldu.
d) Uşi Barışı görüşmeleri başladı.
e) Almanya ile İngiltere arasında bir yakınlaşma göze çarptı.

45- Tarih sıralamasına göre ilk cereyan eden olay hangisidir?

a) İkinci Balıkesir Kongresi
b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi
d) Amasya Tamimi
e) Ali Galip Olayı

46- Kuvayı Milliye’nin en belirgin özelliği nedir?

a) Kuvayı İnzibatiye’nin komutanlarından buyruk alması
b) TBMM’ne bağlı olması
c) Doğrudan doğruya Heyet-i Temsiliye’ye bağlı olması
d) Doğrudan doğruya Kazım Karabekir Paşa’ya bağlı olmaları
e) Kendi şeflerine bağlı yarı askeri birlikler olması

47- TBMM ilk Anayasasını hangi yıl yaptı?

a) 1876 b) 1920 c) 1921 d) 1924 e) 1960

48- TBMM’nin kabul ettiği anayasal sistem hangisiydi?

a) Güçler birliği
b) Güçler ayrılığı
c) Parlamenter sistem
d) Ilımlı güçler ayrılığı
e) Saltanatın ayrılığı

49- Cumhuriyet ilan edilince hangi çelişki doğdu?

a) Bir yanda Başkomutan, bir yanda TBMM
b) Bir yanda hükümet, bir yanda padişah
c) Bir yanda halife, bir yanda TBMM
d) Bir yanda halife, bir yanda cumhurbaşkanı
e) Bir yanda padişah, bir yanda TBMM

50- Halifeliğin kaldırılması ne zaman mümkün oldu?

a) Lozan Barışının imzalanması üzerine
b) Menemen olayı üzerine
c) Cumhuriyetin ilanından sonra
d) Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması üzerine
e) TBMM kurulunca

51- Toplumun huzuru ve milli dayanışma ifadeleri Atatürk’ün hangi ilkesinin başka bir deyişle belirtilmesidir?

a) İnkılapçılık b) Halkçılık c) Cumhuriyetçilik d) Milliyetçilik e) Akılcılık

52- Yunanlıları yurttan kovabilmek için diğer Anlaşma Devletleriyle görüşmeler yapılabileceği yönünde garip bir kararın alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alaşehir Kongresi b) Büyük Edirne Kongresi c) Balıkesir Kongresi d) Pozantı Kongresi e) Afyon Kongresi

53- Aklın üstünlüğü kuralını kabul eden akım hangisidir?

a) Rasyonalizm b) Kinizm c) Merkantilizm d) Ampirizm e) Romantizm

54- Aşağıdakilerden hangisi ”inkılapçı” sayılamaz?

a) İnkılaba yön verenler
b) İnkılabın yıktıklarını geri getirenler
c) İnkılabı yapanlar
d) İnkılabı belli bir yola sokanlar
e) İnkılabı uygulatanlar


KPSS BAŞARIMI NASIL ARTIRIRIM?

55- Aşağıdakilerden hangisi ortak dili olmayan (dil birliği bulunmayan) milletlerden birisidir?

a) Türkler b) Araplar c) İngilizler d) Almanlar e) İsviçreliler

56- Cumhuriyet öncesinde, özellikle Tanzimat’tan sonra Osmanlı aydınları arasında aşağıdaki rejimlerden en fazla rağbeti hangisi görmüştür?

a) Sosyalizm b) Mutlak Monarşi c) Cumhuriyet d) Meşruti Monarşi e) Oligarşik Cumhuriyeti

57- Egemenliğin aynı soydan gelen bir kişi tarafından kullanıldığı devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Monarşi b) Teokrasi c) Oligarşi d) Diktatörlük e) Cumhuriyeti

58- Çoğunluğun her zaman haklı olduğunu ve yasaların başka bir yolla yapılamayacağını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a) İbni Haldun b) R. Bacon c) E. Kant d) J.J Rousseau e) Büyük Friedrich

59- Yasaların egemen olduğu bir modern devlette yasalar yapılırken özellikle aşağıdakilerden hangisine özen gösterilmelidir? kpssrehber.com

a) Dini inançlara ters olmamasına
b) Geçmişten gelen alışkanlıkların devam ettirilmesine
c) Komşu ülkelerin hukuk kurallarına benzerliğine
d) Çoğunluğun hemen her arzusunun gerçekleştirilmesine
e) Hukuka uygunluğuna

60- 20-22 Ekim 1919′daki Amasya Görüşmesi’nin önemini en iyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

a) Osmanlı Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye her konuda anlaşmışlardır.
b) Osmanlı Hükümeti Temsil Kurulu’nun üstünlüğünü kabul etmiştir.
c) Osmanlı Hükümeti Heyeti Temsiliyenin varlığını kabul etmiştir.
d) İşgalci devletlerin istekleri yerine getirilmiştir.
e) TBMM’nin açılması yolunda adım atılmıştır.

61- Rusya’nın Osmanlı’yı yıkarak Boğazları ele geçirmek istemesindeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Açık ve sıcak denizlere inmek
b) İngiltere ile ortak hareket etmek
c) Almanya’nın güçlenmesine engel olmak
d) İngiltere ile ortak hareket etmek
e) Dünyada ulusal devletlerin kurulmasına ortam hazırlamak

62- İzmir’in Yunanistan’a verilmesi aşağıdakilerden hangisi sonunda kararlaştırıldı?

a) Paris Barış Konferansıyla
b) Birinci Dünya Savaşı SIrasındaki gizli antlaşmalarla
c) Brest-Litowsk Antlaşmasıyla
d) Londra Önbarışıyla
e) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla

63- 18 Nisan 1920′de Osmanlı Hükümetinin Kuvayı Milliye’ye karşı olarak kurduğu resmi örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

a) Felak-ı Vatan b) Kuvayı seyyare c) Yeşil Ordu d) Vahdet-i Milliye e) Kuvayı İnzıbatiye

64- Türk Tarihindeki ilk düzenli siyasal örgütlenme ve muhalefet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Redd-i İlhak Derneği
b) İslam İhtilali Komitesi
c) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
d) İttihat ve Terakki Derneği
e) Vatan ve Hürriyet Derneği

65- TBMM’nin güçler birliği sistemini benimsemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geçici nitelik taşıdığı için
b) Daha demokratik olduğu için
c) Padişah ve Osmanlı yönetimi baskı yaptığı için
d) Ulusal egemenliğe uygun olduğu için
e) Yerinde ve çabuk kararlar alıp, uygulamak için

66- Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti’nin fiilen sona erme nedenlerinden biridir?

a) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması
b) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
c) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
d) Balkan Antantı’nın imzalanması
e) II. Dünya Savaşı’nın çıkması

67- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı Döneminde Milli Mücadele karşıtı yayım yapan gazetelerden biridir?

a) Alemdar b) İkdam c) Tasvir-i Efkar d) Vakit e) Albayrak

68- Osmanlı Devleti’nin başkenti aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile TBMM’ye bırakılmıştır?

a) Moskova Antlaşması
b) Londra Konferansı
c) Sevr Barış Antlaşması
d) Mudanya Ateşkes Antlaşması
e) Ankara Antlaşması

69- I. TBMM’nin ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fethi Okyar
b) Ali Fuat Cebesoy
c) Şerif Bey
d) Refet Bele
e) Rauf Orbay

70- Osmanlı Devleti’nde ilk kez iç borçlanma sistemi aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde uygulanmıştır?

a) I. Abdülhamit I. Mahmut c) I. Ahmet d) III. Mustafa e) III. Selim

71- Fransız İhtilali sonrasında yayılan akımlardan hangisi Osmanlı İmpararotluğunun dağılmasını hızlandırmıştır?

a) Liberalizm b) Anayasacılık c) Demokrasi d) Laiklik e) Ulusçuluk

72- İttihat ve Terakki Cemiyeti İmparatorluğun özellikle hangi bölgesinde daha yoğun olarak örgütlenmiştir?

a) Arap toprakları b) Batı Anadolu c) İstanbul ve çevresi d) Kuzey Afrika e) Makedonya

73- Osmanlı dönemindeki reformların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ulusal bir devlet kurmak
b) Toplumun refah düzeyini yükseltmek
c) Devleti parçalanmaktan kurtarmak
d) Cumhuriyetin ilanı için uygun bir ortam yaratmak
e) Halkı özgürleştirmek

74- II. Abdülhamit aşağıdaki olayların hangisi sonrasında tahttan indirilmiştir?

a) Kabakçı Mustafa İsyanı
b) Bab-ı Ali Baskını
c) II. Meşrutiyetin ilanı
d) 31 Mart Olayı
e) Mondros Ateşkes Anlaşması

75- Balkan Savaşları sırasında aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinden koparak bağımsızlığını ilan etmiştir?

a) Bulgaristan b) Romanya c) Sırbistan d) Arnavutluk e) Karadağ

76- Aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisi TBMM’nin açılması öncesinde düşman işgalinden kurtarılmıştır?

a) Urfa b) Bursa c) Edirne d) İzmir e) Adana

77- Tekalif-i Milliye Emirlerinin amacı Türk ordusunu hangi savaşa hazırlamaktır?

a) Sakarya b) I. İnönü c) II. İnönü d) Büyük Taarruz e) Kütahya-Eskişehir

78- Osmanlı ailesi mensuplarının yurt dışına çıkarılmaları aşağıdakilerden hangisi ile, gerçekleştirilmiştir?

a) Ankara’nın başkent olması
b) 1924 Anayasasının yürürlüğe girmesi
c) Saltanatın kaldırılması
d) Cumhuriyetin ilan edilmesi
e) Halifeliğin kaldırılması

79- Şeyh Sait Ayaklanması çıktığı sırada Türkiye Cumhuriyeti hangi dış sorunla uğraşmaktaydı?

a) Boğazlar Sorunu
b) Musul Sorunu
c) Hatay Sorunu
d) Osmanlı Borçları Sorunu
e) Ermeni Sorunu

80- Son Osmanlı halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vahdettin
b) Mehmet Reşat
c) Abdülaziz
d) Abdülmecit Efendi
e) II. Abdülhamit

81- Cumhuriyetin ilanı ile birlikte devrim adımlarının hız kazandığını ve kültür değişikliğinin evrimsel bir gelişme ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fevzi Çakmak Paşa b) Celal Bayar Bey c) Kazım Karabekir Paşa d) Fethi Okyar Bey e) İsmet İnönü Paşa

82- Mustafa Kemal Paşa’nın yakın arkadaşlarından Rauf bey aşağıdakilerden hangisine karşı idi?

a) Misak-ı Milli’nin ilanına
b) TBMM’nin açılmasına
c) Erzurum Kongresinin toplanmasına
d) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
e) Halifeliğin kaldırılmasına

83- ”Laik” kelimesinin kökeni hangi dile aittir?

a) İngilizce
b) Almanca
c) Yunanca
d) Türkçe
e) Rusça

84- Kurtuluş savaşı yıllarında laiklik ilkesi gündeme getirilmemiştir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atatürk, laiklik kavramını benimsemediği için
b) Atatürk, laik bir toplumu hedeflemediği için
c) Atatürk için diğer ilkeler kadar önemli olmadığı için
d) Bu kavram henüz ortaya çıkmadığı için
e) Kurtuluş Savaşının kazanılması daha önemli olduğu için

85- Hangi önemli dış olay Atatürk ilkeleri üzerinde etkili olmuştur?

a) Fransız ihtilali
b) Coğrafya keşifleri
c) Haçlı seferleri
d) Sovyet devrimi
e) Endüstri devrimi

86- TBMM öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

a) Milli bankacılığın geliştirilmesi
b) Özel sektöre destek verilmesi
c) Hayvan vergisinin artırılması
d) Aşar vergisinin kaldırılması
e) Yol yapma işlerinde vatandaşa çalışma yükümlülüğünün getirilmesi

87- Bir devlet biçimi olan ”Cumhuriyet” aşağıdakilerden hangisine dayanarak varlığını sürdürebilir?

a) Aydınlara b) Askerlere c) Bürokratlara d) Dış devletlere e) Tüm ulusa

88- Türk inkılabı denildiğinde hangi yıllar anlaşılmalıdır?

a) 1923-1934
b) 1919-1938
c) 1919-1930
d) 1925-1930
e) 1923-1937

89- Kanun önünde eşitlik, ulusal egemenlik ve sınıf çatışmasının reddi gibi kavramlar Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

a) Laiklik b) Devletçilik c) Milliyetçilik d) İnkılapçılık e) Halkçılık

90- Osmanlı ekonomisinin çökmesinde ve Batı’ya bağımlı bir hale gelmesinde aşağıdakilerden hangisi temel etkendir? kpssrehber.com

a) Ordunun zayıf olması
b) Merkezi otoritenin sarsılmasına
c) Nüfus artışının fazla olması
d) Kapitülasyonlar
e) Osmanlı ordusunun tarıma dayalı olması

91- Ulusal Ordunun kurulmasını çabuklaştıran öğe hangisidir?

a) Subayların durumu
b) Yunan saldırısının hızla ilerlemesi
c) Halkın yardımı
d) Sovyetler Birliği’nden desteği
e) İstanbul Hükümeti’nin tutumu

92- Gümrü Barışında hangi hüküm yoktur?

a) Türkiye’den ayrılan Ermenilere tazminat verilebilecek.
b) Ermeniler bugünkü sınırlarımızın arkasına çekilecek.
c) Dileyen Ermeni, üç yıl içinde Anadolu’ya yerleşebilecek.
d) Sevr Barışı tanınmayacak.
e) Ermenistan isterse yardım edilebilecek.

KPSS TARİH VİDEOLARI İÇİN TIKLAYIN

93- Birinci Dünya Savaşının son Barış Antlaşması hangisidir?

a) Trianon Barışı
b) Ankara Barışı
c) Sevr Barışı
d) VersayBarışı
e) Lozan Barışı

94- Hangi imparatorluk Birinci Dünya Savaşı sonunda yıkılmadı?

a) İngiliz İmparatorluğu
b) Alman İmparatorluğu
c) Osmanlı İmparatorluğu
d) Rus İmparatorluğu
e) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

95- ”Ermenistan” ilk kez ne zaman ve nerede kuruldu?

a) 1856′da Rusya’da.
b) 1922′de Doğu Gürcistan sınırında
c) 1989′da Güney Kafkasya’da
d) 1918′de Güney Kafkasya’da
e) 1945′te Sovyetler Birliği’nde

96- Hangi devrim 1930 yılından sonra gerçekleştirilmiştir?

a) İlke olarak laikliğin kabulü
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Harf değişikliği
d) Medeni Kanun’un kabulü
e) Üniversite reformu

97- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü siyasal partisidir?

a) Cumhuriyet Halk Fırkası
b) Demokrat Parti
c) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
d) Ahali Cumhuriyet Fırkası
e) Serbest Cumhuriyet Fırkası

98- Hangi antlaşmada Boğazlar üzerindeki egemenliğimiz sınırlandırılmıştı?

a) Lozan Barışı ile
b) Moskova Antlaşması ile
c) Londra Konferansı ile
d) Montrö Sözleşmesi ile
e) Ankara Antlaşması ile

99- ”Londra Konferansı” hangi olay sonunda toplandı?

a) Moskova Antlaşması sırasında
b) Büyük Taarruz’dan sonra
c) Sakarya Savaşından sonra
d) Birinci İnönü Savaşından sonra
e) İkinci İnönü Savaşından sonra

100- Fransızlarla Ankara Antlaşması hangi tarihte imzalandı?

a) 13 Ekim 1921
b) 10 Ağustos 1920
c) 20 Ekim 1921
d) 10 Aralık 1922
e) 21 Temmuz 1921

101- Aşağıdakilerden hangisi ikili antlaşmalara bir örnektir?

a) Lozan Barış Antlaşması
b) Sevr Antlaşması
c) Ankara Antlaşması
d) Londra Konferansı
e) Paris Barış Konferansı

102- İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?

Gümrü Moskova Ankara

a) Fransa Sovyet Rusya Ermenistan
b) Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
c) Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
d) Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
e) Ermenistan Sovyet Rusya Fransa

103- Lozan Barış görüşmelerinde ele alınman aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926′da Ankara Antlaşması’yla çözümlenmiştir?

a) Devlet borçları b) Türkiye- Irak sınırı c) Savaş tazminatı
d) Türkiye-Yunanistan sınırı e) Türk ve Rum ahalinin değiş tokuşu

104- Aşağıdakilerden hangisi, ”Düşmanın silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek” amacıyla yapılmıştır?

a) İnönü Muharebeleri b) Balkan Savaşı c) Büyük Taarruz d) Sakarya Meydan Muharebesi e) Çanakkale Savaşı

105- Mustafa Kemal Paşa ”ulusal güçleri birleştirmek” amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ağırlık vermiştir?

a) Yeni bir meclis b) Düzenli bir ordu c) Dış devletlere iyi ilişkiler d) Mahalli dernekler e) İstanbul Hükümeti ile diyalog

106-Atatürk, devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır?

a) Medeniyetçilik b) Ululsçuluk c) Laiklik d) Bağımsızlık e) Devrimcilik

107- Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı’nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur?

a) Türkiye b) Romanya c) İtalya d) Yugoslavya e) Yunanistan

108- Türkiye’de Meclis Hükümetinden Kabine Sistemine geçiş aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

a) TBMM’nin kurulması b) Halifeliğin kaldırılması c) Saltanatın kaldırılması
d) Cumhuriyet’in ilan edilmesi e) Kars Antlaşmasının imzalanması

109- İlk TBMM döneminde, devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Milli Savunma b) Tarım ve Hayvancılık c) Eğitim d) Ticaret e) Ulaşım ve Haberleşme

110- 1924 Anayasası’na göre, Türkiye’de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakanlar Kurulu b) Millet c) Cumhurbaşkanı d) Devlet e) Ordu

111- İngiltere Musul’u aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmiştir?

a) Ankara Antlaşması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Mondros Ateşkes Antlaşması
d) Sevr Antlaşması
e) Mudanya Ateşkes Antlaşması

112- Türkiye’de Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde Mahalli Kongreler yapılarak TBMM kurulmuştur.

Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık sayılmaz?

a) Demokratikleşme sürecini başlatma
b) Yerel yönetimlere ağırlık verme
c) Yeni bir devlet kurma
d) Ulusal egemenliği hakim kılma
e) Ulusal bağımsızlığı kazanma

113- Türkiye’de ”Saltanat” ve ”ulusal devlet” taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar?

a) 1920 – 1923 b) 1908 – 1912 c) 1923 – 1925 d) 1925 – 1928 e) 1915 – 1918

114- Uluslararası ekonomik ilişkilerde, aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türkiye’ye önemli kolaylıklar sağlamıştır? kpssrehber.com

a) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
b) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
c) Kadınlara siyasi haklar tanınması
d) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
e) Medeni kıyafetlerin kabul edilmesi

115- İlk TBMM kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?

a) Eski antlaşmaları b) Azınlık haklarını c) Kuvay-i Milliye’yi d) İtilaf devletlerini e) Osmanlı yönetimini

115- İlk TBMM kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?

a) Eski antlaşmaları b) Azınlık haklarını c) Kuvay-i Milliye’yi d) İtilaf devletlerini e) Osmanlı yönetimini

116- Atatürk ilkelerinin tümünün dayandığı iki üst ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Köycülük – Devletçilik b) Laiklik – İnkılapçılık c) Devletçilik – Planlama
d) Milliyetçilik – Akılcılık e) Halkçılık – Cumhuriyetçilik

117- Rasyonalizm (akılcılık) Ortaçağ sonlarında hangi kıtada doğmuştur?

a) Avrupa b) Asya c) Afrika d) Orta Amerika e) Güney Amerikan

118- Kuruluşundan yıkılışına değin Osmanlı Devleti’nin ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisi ağırlıktadır?

a) Dış Ticaret b) El Sanatları c) Sanayi d) Tarım e) Balıkçılık

119- Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaştırma sektöründe hangi alana ağırlık verilmiştir?

a) Havayolu b) Karayolu c) Hepsi d) Denizyolu e) Demiryolu

120- Herhangi bir konuda birbiriyle mantıksal ilişkisi bulunan düşünce sistemine ne ad verilir?

a) Akım b) İdeoloji c) Din d) Bilim e) Sanat

121- Türk toplumunda ”Halkçılık” aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden önce başlamıştır?

a) Türk tarihi yazılmasında b) Bilimsel konularda c) Türk dilinin sadeleştirilmesinde
d) Çalışma hayatında e) Seçim sisteminin değiştirilmesinde

122- Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yeralan uluslardan hangisinde milliyetçilik duygusu oldukça geç doğmuştur?

a) Türkler b) Sırplar c) Ermeniler d) Yunanlılar e) Bulgarlar

123- ”Bir toplumun maddi ve manevi tüm yaşam alanlarında yarattığı, ulaştığı değerlerin bütünü” şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Çağdaşlaşma b) Kalkınma c) Refah düzeyi d) Geniş anlamda uygarlık e) Dar anlamda uygarlık

124- Küreselleşme ile eş anlamlı olarak kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Endüstrileşme b) Sosyalleşme c) Globalleşme d) Mikro milliyetçilik e) Özelleştirme

125- Osmanlı’da, özellikle hangi padişah kılık-kıyafet konusunda önemli atılımları gerçekleştirmiştir?

a) V. Murat b) Vahdettin c) II. Abdülhamit d) II. Mahmut e) Abdülaziz

126- Kılık-kıyafet alanındaki değişiklikler Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

a) Laiklik b) Halkçılık c) Milliyetçilik d) Devletçilik e) Cumhuriyetçilik

127- Soyadı Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

a) 1934 b) 1938 c) 1930 d) 1936 e) 1932

128- Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?

a) 3 Mart 1924 b) 1 Kasım 1924 c) 5 Şubat 1937
d) 29 Ekim 1923 e) 1 Kasım 1928

129- Toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallara ”Hukuk” denir. Hukuk kurallarını aşağıdakilerden hangisi koyar?

a) Din adamları b) Basın c) Ekonomik çevreler d) Birey e) Devlet

130- Bir Akdeniz ve Kuzey Afrika İmparatorluğu kurmak isteyen İtalya, 1935 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisine saldırmıştır?

a) Somali b) Habeşistan c) Mısır d) Libya e) Sudan

Cevaplar:

1-d  2-c  3-d  4-a  5-e 6-c 7-c 8-b 9-a 10-d 11-a 12-c 13-b 14-e 15-e 16- c 17-c 18-e 19-b 20-a 21-a 22-d 23-c 24-e 25-c 26-c 27-e 28-a 29-b 30-c 31-d 32-e 33-c 34-a 35-b 36-c 37-a 38-e 39-b 40-a 41-d 42-b 43-c 44-b 45-d 46-e 47-c 48-a 49-d 50-c 51-b 52-a 53-a 54-b 55-e 56-d 57-a 58-d 59-e 60-c 61-a 62-a 63-c 64-d 65-e 66-e 67-a 68-d 69-c 70-d 71-e 72-e 73-c 74-d 75-d 76-a 77-a 78-e 79-b 80-d 81-c 82-e 83-c 84-e 85-a 86-c 87-e 88-b 89-e 90-d 91-b 92-a 93-e 94-a 95-d 96-e 97-e 98-a 99-d 100-c 101-c 102- e 103-b 104-c 105-a
106-d 107-c 108-d 109-a 110-b 111-c 112-b 113-a 114-a 115-e 116-d 117-a 118-d 119-e 120-b
121-c 122-a 123-e 124-c 125-d 126-a 127-a 128-a 129-e 130-b devamı www.krakademi.com

Okunma Sayısı: 61370

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU