Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Tarih Kısa Kodlamalarla

Kpss Rehber’in düzenlediği Kısa kodlarla hatırlaması zor nkılap tarihi daha kolay

1.İnönü bizim için MİLAToldu...Moskova ant, İstiklal marşı kabulü,Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye

Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler)Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya

Vilayet-i Sitte : SEV DEB...Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis

FBli HALİ (feberbahçeli hali)...Fransa,Belçika,Hollanda,Almanya,Lüksemburg İtalya

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR...Sırbistan,Karadağ,Romanya

Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB
yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum

Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO....Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.

Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN Wilson Prensipleri Cemiyeti
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Teali İslam Cemiyeti
Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti

1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal

Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:...GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.

Balkan Harbi : BüYüSeK...Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı

2.Balkan Harbi :ROKSY...Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan

Misakı Milli Maddeleri: KABSAR....Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum

Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN...Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van

Erzurum Kong Katılmayanlar:MED...Mardin, Elazığ,Diyarbakır

Milli Güvenlik Kuruluna Katılan Bakanlar :SAİD....Savunma ,Adalet, İçişleri, dışişleri

Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ

dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR....Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)
Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)

Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)...Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit

dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS
Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)

Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)

İlk Türk beylikleri: SAÇDıM...Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler

İran ile savaşlarımız; KaFeSiN...Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl

G8 ülkeleri: AFRİKAJİ...Abd,Fransa, Rusya,İngiltere,Kanada,Almanya,Japonya, -son katılan-,İtalya

G-5 ülkeleri:FAJİAFransa,Almanya,Japonya,İngiltere,ABD

Atatürk'ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK....Suriye,Çanakkale,Kafkas

Atatürkün savaştığı cepheler;CAKASConk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr

Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL...Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan

Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM...Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..

haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II....S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova

AB kurucu ülkeleriBİ LAF.......Belçika, İtalya, Lüksemburg,Hollanda,Almanya, Fransa

D-8 Ülkeleri Gelişmekte Olanlar:
BENİM PoTaM......BANGLADEŞ,ENDONEZYA,NİJERYA,İRAN, MISIR,PAKİSTAN,TÜRKİYE. Malezya,

Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:
GU SAKaL....g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir...

Nabucco Projesine Ortak Olan Ülkeler: TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ.....TÜRKİYE, AVUSTURYA, MACARİSTAN, BULGARİSTAN, ALMANYA,
ROMANYA

Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ....FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA

kadınların sıyası hak sırası: B.M.VB..eledıye,M..uhtar,V..ekil

Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA.....
Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD

Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ....Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu

Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsiSharfiyle başlıyor:.....
S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER

2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M
S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayun

II. Mahmut İdare Alanındaki Yenilikler.PİSNEDİMM
P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı

Euro Kullanmayan Ülkeler: İDİ .....İsveç,Danimarka, ingitere

DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR....Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan

Sosyal Ve Ekonomik Haklar :SAKlan ve GEÇya da GEÇ ve SAKlan...AYRICA..karıştırmayın;konut hakkı.....sosyal ve ekonomik hak
konut dokunulmazlığı......temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..
Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı

Tanzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA....Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye
SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü

Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.

Osmanlı Devletinin Donanmalarının Yakıldığı Yerler Sırası İle
İnebahtı
Çeşme
i
Navarin
i
S....inop

Güney Çephesinde İllerin Kurtuluş Sırası : MUA
Maraş
Urfa
Antep

Mısırda Kurulan Türk İslam Dev. TEMA
T olunoğulları
E yubiler
M emlükler
A kşitler

Denızcı Beylıkler..: CAM KıS
C andarogulalrı
A ydınogulalrı
M enteseogulları
K aresıogulları
S aruhanogulları
kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)
A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)
divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)

MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:
Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk

BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:
Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık

ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri
ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim
ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut
ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi

Sevr antlaşmasındaki başlıklar ==SIKBoğazDOY
S ınırlar
I stanbul
K apitülasyonlar
BOĞAZ lar (komisyonu)
D uyunu umumiye (borçlar)
O rdunun terhisi
Y abancı okullar

Atatürk Döneminde Kurulan Siyasi PartilerCiToSc-umhuriyet halk partisi,
i
t-erakki perver cumhuriyet fırkası,
o
s-erbest cumhuriyet fırkası

LALE DEVRİ ISLAHATLARI

ÇİMMEÇK
Ç Çiçek aşısı (ilk)
İ İtfaiye örgütü (ilk)
M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)
M Matbaa (ilk ÖZEL)
E Elçilikler açıldı (geçici)
Ç Çini imalatı
K Kağıt fabrikası kuruldu

l.MAHMUT
HKH
H endesehane
K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)
H umbaracıocağı

osmanlı kuruluş dönemi savaşları
şifre:KMS SINAVI II
1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.
2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.
3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.
4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.
5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.
6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.
7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.
8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.
9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.

İlk Türk Beylikleri
Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)
S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar

Anadolu Beylikleri--------(GEMiCi HAKKO)
• G.germiyanoğulları
• E..Eretma devleti
• M..menteşeoğulları
• C..candaroğulları
• H..HAMİTOĞULLARI
• A..Aydınoğulları
• K..karamanoğuları
• K..karesi oğulları
• O..Osmanoğulları

Demokrat Partiyi Kuranlar: CAFeR
• Celal bayar
• Adnan menderes
• Fuat köprülü
• e
• Refik koraltan

Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN
• KAYSERİ
• İZNİK
• NİĞDE

Osmanlıda Salyaneli (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)
• M= MISIR
• H= HABEŞ
• B= BASRA
• B= BAGDAT
• T= TUNUS
• T= TARABLUSGARP
• C= CEZAYİR
• Y= YEMEN

Batı Cephesi Savaşları Sırası: BİR İKİ KaSaB
• I. İNÖNÜ
• II. İNÖNÜ,
• KÜTAHYA -ESK,
• SAKARYA,
• BÜYÜK TAARRUZ

*Atatürk'ün Kuruluşunda Rol Oynadığı Yayınlar AHİM
Anadolu Ajansı
Hakimiyet-i Milliye
İrade-i Milliye
Minber

1.Dünya Savaşında Kurulan Yeni Uluslar:PALYaÇoM
Polonya
Avusturya

Letonya
Yogoslavya
Çekoslovakya
Macaristan

Kpss Rehber Tarafından Düzenlenmiştir

Okunma Sayısı: 65052

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU