Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Borçlar Hukuku Temel Kavramlar Sorular

1-1926 yılında yürürlüğe giren Borçlar Hukuku hangi ülkeden iktibas edilmiştir? 

 

A)Almanya B)İsveç C)İsviçreD)Fransa E)Danimarka   

 

2-Sadece para borcuna yada bir borç ilişkisinde yer alan çeşitli edimlerden her birine ne ad verilir? 

 

A)Dar anlamda borç B)Bol anlamda borç C)Geniş anlamda borç D)Eksik borç E)Muaccel borç 

 

3- Borç ilişkisinden doğan talep hakkı nasıl bir haktır? 

 

A)Mutlak hak B)Eksik hak C)Geniş hak D)Nispi(Şahsi) hak E)Tabi hak  

 

4-Borç ilişkisinde bazı haklar belli bir işlem sonucu 3. kişilere karşı da ileri sürülebilir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Tapu siciline şerh verme B)Muhtara onaylatma C)Belediyeye talimat verme D)İşlemi yazılı hale getirmeE)Şahitlere imzalatma 

 

5-Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline şerh verilerek 3. kişilere karşı ileri sürülebilecek işlemlerden değildir? 

 

A)İştira(alım) B)Vefa(Geri alım hakkı) C)Şüfa(Önalım hakkı) D)Gayrımenkul satış vaadi E)Taksitli satış sözleşmesi 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetlendirilmiş nispi haklardan biri değildir? 

 

A)Gayrımenkul satış vaadiB)İpotekte boşalan dereceye ilerleme hakkı C)Kira D)Kefalet sözleşmesi E)Bağışlayana rücu(dönme) 

 

 7-Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin zorunlu unsuru değildir? 

 

A)Alacaklı B)Borçlu C)Edim D)Talep E)Hiçbiri 

 

8-Borçlunun belli bir şeyi yapmak yada vermek şeklinde olumlu bir davranış biçimi ile yerine getireceği edimlere ne ad verilir? 

 

A)Müspet edim B)Menfi edim C)Şahsi edim D)Ani edim E)Sürekli edim  

 

9-Borçlunun bir şeyi yapmamak yani bir şeyden kaçınmak şeklinde icra edeceği edimlere ne ad verilir? 

 

A)Şahsi edim B)Müspet edim C)Ani edimD)Sürekli edim E)Menfi edim  

 

10- Borçlunun malvarlığında yer alan yaşamını ve mesleğini devam ettirebilmesi için zorunlu kabul edilen mallar dışında kalan tüm malları ve hakları ile sorumlu olmasına ne ad verilir?

 

A)Subjektif sorumluluk B)Sınırlı sorumluluk C)Sınırsız sorumluluk D)Şahsi sorumluluk E)Objektif sorumluluk 

 

11- Borçlunun sadece malvarlığında yer alan belli bazı mallarla sorumlu olmasına ne verilir? 

 

A)Sınırlı sorumluluk B)Subjektif sorumluluk C)Sınırsız sorumluluk D)Şahsi sorumluluk E)Objektif sorumluluk  

 

12- Alacaklı, borçlu ve edim unsurlarına sahip ancak talep unsurunun mevcut olmadığı borçlara ne ad verilir? 

 

A)Mutlak borçlar B)Nispi borçlar C)Tabi borçlarD)Eksik borçlar E)Para borçları  

 

13-Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri değildir? 

 

A)Zamanaşımına uğramış olan borçlar B)Eşler arasındaki borçlar C)Kumar ve bahisten doğan borçlar D)Evlenme tellallığından doğan ücret borcu E)Sözleşmeden doğan borç  

 

14-Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri değildir? 

 

A)Para borçları B)Zamanaşımına uğramış olan borçlar C)Eşler arasındaki borçlar D)Kumar ve bahisten doğan borçlar E)Ahlaki vazifelerden doğan borçlar(  

 

15- Bir hakkın doğmadığını veya doğmuş olan bir hakkın sonradan ortadan kalktığına ilişkin bir olayın ileri sürülmesine ne ad verilir? 

 

A)Def’i B)İtiraz C)Dava D)Talep E)İcra  

 

16-Aşağıdakilerden hangisi itiraz niteliğinde değildir? 

 

A)Ehliyetsizlik B)Muvazaa iddiası C)Zamanaşımı def’i D)Şekil noksanı iddiası E)Edimin konusunun objektif olarak imkansız olduğu iddiası  

 

17-Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin özellikleri arasında gösterilemez? 

 

A)Borç ilişkisi alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelir B)Borç ilişkisinin unsurları alacaklı, borçlu, edim ve talep hakkıdır C)Borç ilişkisinden doğan talep hakkı nispi bir haktır D)Edim borç ilişkisinin zorunlu olmayan unsurudur E)Borç ilişkisinin kaynakları kanunda, akitler, haksız fiiller ve haksız iktisap olarak sayılmıştır  

 

18-Bir borç ilişkisinde alacaklının borçludan talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmekle sorumlu olduğu davranış biçimine ne ad verilir? 

 

A)Sorumluluk B)Malvarlığı ile sorumluluk C)Edim D)Maddi edim E)Sözleşme 

 

19-Borç ve borç ilişkisinin mevcut olduğu halde alacaklının talep hakkı ve buna bağlı diğer haklarının bulunmadığı borç ilişkilerine ne ad verilir? 

 

A)İrade fesadı halleri B)Eksik borçlar C)Sınırlı sorumluluk halleri D)Belli miktarlarla sorumluluk E)Şahsi edim 

 

20-Aşağıdakilerden hangisi bir eksik borç değildir? 

 

A)Evlenme tellallığından doğan borçlarB)Kumar ve bahis borçları C)Adi kefalette kefilin borcu D)Eşler arasındaki borçlar 

 

E)Zamanaşımına uğramış borçlar 

 

21-Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin zorunlu unsurlarından biri değildir? 

 

A)Alacaklı B)Borçlu C)Talep hakkıD)Edim E)Hiçbiri  

 

22-Aşağıdaki borç ilişkilerinden hangisinde alacaklının dava hakkı mevcut iken cebri icra hakkı söz konusu değildir? 

 

A)Eşler arasındaki borçlar B)Kumar ve bahis borçları C)Babaya nafaka ödeme borcu D)Cezai şartı ödeme borcu E)Ahlaki görevlerden doğan borçlar  

 

23-Zamanaşımına uğramış olan borcun, borçlunun rızası ile ödenmesi halinde yapılan ödemenin niteliği ne olur? 

 

A)Ödeme geçersizdir, istirdat davası ile geri istenebilir B)Ödeme geçerlidir ve geri istenemez C)Ödeme bağışlama niteliğindedir D)Ödeme geçersizdir, istihkak davası ile geri istenebilir E)Ödeme geçersizdir, tazminat davası ile geri istenebilir  

 

24-Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri olarak gösterilebilir? 

A)Bağışlama akdinden doğan teslim borcu B)Vekaletsiz işgörmeden doğan borç C)Haksız iktisaptan doğan iade borcu D)Ahlaki görevlerden doğan borç E)Manevi tazminatın ödenmesi borcu  25-Eksik borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A)Eksik borçlarda borç ve borç ilişkisi mevcuttur B)Eksik borcun rıza ile ödenmesi halinde ödeme geçerlidir C)Eksik borcun rıza ile ödenmesi bağışlama sayılmaz D)Eşler arasındaki borçlar dava edilemeyen borçlardır E)Bir kimsenin ana-babasına nafaka ödeme borcu eksik borçlardan değildir  

 

26-Edim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A)Edimin konusu kanuna, ahlaka yada adaba aykırı olamaz 

B)Edimin konusu bir şeyi vermek, yapmak yada yapmamak şeklinde olabilir 

C)Edimin konusu başta belli edilmiş olabileceği gibi belli edilebilir de olabilir 

D)Bir şeyi yapmamaya ilişkin edimlere menfi edim denir

E)Konusu bir şeyi yapmak biçiminde kararlaştırılan edimlere şahsi edim denir  

 

27-Borçlunun borcundan dolayı malvarlığının belli bir kısmı ile sorumlu olmasına ne ad verilir? 

 

A)Sınırlı sorumluluk B)Belli mallarla sorumlulukC)Sınırsız sorumluluk D)Şahsi sorumluluk E)Belli miktarlarla sorumluluk  

 

28-Aşağıdakilerden hangisinin ileri sürülmesi itiraz niteliği taşır? 

 

A)Esaslı hata iddiası B)Gabin iddiası C)Şekil noksanı iddiası D)İkrah iddiası E)Hile iddiası  

 

29-“A, kendisinden ifa talebinde bulunan alacaklısı B’ye borcunu daha önce ödediğini ve bu nedenle tekrar ödemede bulunamayacağını ileri sürerek borcunu ifa etmekten kaçınmıştır.” Bu olayda A’nın iddiasının niteliği nedir?

 

A)Def’i B)İtiraz C)Nispi butlan D)Mutlak butlan E)Yokluk  

 

30-Aşağıdakilerin hangisinin ileri sürülmesi itiraz niteliğinde değildir? 

 

A)Ehliyetsizlik iddiası B)Şekil noksanı iddiası C)Muvazaa iddiası D)Gabin iddiası E)Edimin konusunun objektif olarak imkansız olduğu iddiası

 

31-Borç ve borç ilişkisinin varlığını ikrar eden borçlu, ileri sürdüğü özel nedenlerle ifadan kaçınıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

 

A)Muvazaa B)İtiraz C)Def’i D)Kanuna aykırılıkE)Mutlak butlan  

 

32-Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin kaynakları arasında yer alan hukuki işlemlerden biri değildir? 

 

A)Miras mukavelesi B)Vekalet sözleşmesi C)Kira sözleşmesi D)Bağışlama vaadi sözleşmesi E)İştira sözleşmesi 

 

33-Borç ilişkisinden kaynaklanan ve sadece bu ilişkinin tarafları arasında hüküm ifade eden “talep hakkı” ne tür bir haktır? 

 

A)Mutlak hak B)Menfi hak C)Şahsi hak D)Ayni hak E)Sınırlı ayni hak 

 

34-Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline “şerh” edilebilen sözleşmelerden biri değildir? 

 

A)Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi B)İştira sözleşmesi C)Gayrimenkul satış sözleşmesi D)Vefa sözleşmesi E)Kira sözleşmesi  

 

35-Borçlunun alacaklıya karşı ileri sürdüğü ve borç ilişkisinin doğumuna engel teşkil olaya ne ad verilir?

 

 A)İtiraz B)Def’i C)Mutlak butlan D)Mutlak def’i E)Ödemezlik def’i 

 

36-“Def’i” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A)Def’i bir hakkın kullanılması niteliğindedir B)Borçlu tek taraflı irade beyanı ile def’i hakkından feragat edebilir C)Def’i iddiası ileri sürülmese dahi hakim tarafından re’sen dikkate alınır D)Def’i üçüncü şahıslarca ileri sürülemez E)Borçlu ileri sürdüğü def’iler yoluyla ifadan kaçınabilir

 

CEVAP ANAHTARI

BORÇLAR HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR

1)C

11)A

21)C

31)C

 

2)A

12)D

22)A

32)A

 

3)D

13)E

23)B

33)C

 

4)A

14)A

24)D

34)C

 

5)E

15)B

25)D

35)A

 

6)D

16)C

26)E

36)C

 

7)D

17)D

27)E

 

 

8)A

18)C

28)C

 

 

9)E

19)B

29)B

 

 

10)C

20)C

30)D

 

 

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR

1)A

11)E

21)D

31)D

41)B

2)E

12)A

22)E

32)A

42)A

3)D

13)C

23)E

33)D

43)B

4)D

14)A

24)B

34)C

44)A

5)E

15)E

25)C

35)B

45)D

6)B

16)D

26)E

36)E

46)C

7)A

17)C

27)D

37)C

47)B

8)B

18)B

28)A

38)D

48)D

9)B

19)B

29)D

39)D

49)A

10)D

20)D

30)E

40)A

50)C

III-IV-V.BÖLÜMLER

1)E

11)D

21)B

 

 

2)C

12)C

22)A

 

 

3)A

13)C

23)C

 

 

4)B

14)A

24)D

 

 

5)E

15)D

25)E

 

 

6)A

16)E

26)D

 

 

7)D

17)E

27)B

 

 

8)A

18)D

28)C

 

 

9)E

19)A

29)D

 

 

10)D

20)B

30)C

 

 

VI-VII-VIII-IX.BÖLÜMLER

1)A

11)D

 

 

 

2)E

12)A

 

 

 

3)C

13)D

 

 

 

4)E

14)C

 

 

 

5)C

15)D

 

 

 

6)A

16)B

 

 

 

7)C

17)A

 

 

 

8)E

18)E

 

 

 

9)D

19)C

 

 

 

10)E

 

 

 

 

   

Okunma Sayısı: 69518

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

SON DAKİKA! MÜLAKAT SORULARI X

KPSS KONU