Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Medeni Hukuk Temel Kavramları Sorular


“Bu test için öngörülen süre 30 dakikadır” 

 

1-1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun hangi ülkeden iktibas edilmiştir? 

 

A)Almanya B)İsveç C)İsviçre D)Fransa E)İngiltere   

 

2-Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı maddi niteliktedir? 

 

A)Hukuk kuralları B)Görgü kuralları C)Ahlak kuralları D)Din kuralları E)Objektif ahlak kuralları   3-

 

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliği değildir? 

 

A)Geneldir B)Soyuttur C)Süreklidir D)Geçicidir E)Maddi yaptırımlıdır   

 

4- Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden ne denir? 

 

A)Pozitif Hukuk B)İdeal Hukuk C)Asli hukuk D)Mevzuu hukuk E)Tarihi hukuk   

 

5- Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlarına ne denir? 

 

A)Pozitif Hukuk B)İdeal Hukuk C)Asli hukuk D)Mevzuu hukuk E)Tarihi hukuk   

 

6-Hukukta borcun ifa edilmemesinin ve haksız fiilin yaptırımı aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? 

 

A)Cebri icra-Butlan B)Mutlak butlan-Tazminat C)Ceza-Tazminat D)Cebri icra-Tazminat E)Tazminat-Ceza  

 

7-Mutlak Butlana sebep olan nedenler hangileridir? 

 

I-Ehliyetsizlik 

II-Muvazaa 

III-Şekil noksanı 

IV- Hukuki işlemin konusunda, hukuka, ahlaka, kamu düzenine aykırılık bulunması 

V- Hukuki işlemin konusunun objektif olarak yerine getirilmesi imkansız bir davranış biçimi olması 

VI- Şahsiyet haklarına aykırılık   

 

A)I-II-III B)I-III-V-VI C)I-II-IV-V-VI D)Hiçbiri E)Hepsi   

 

8-Mutlak butlanın sonucu nedir? 

 

A)İşlem baştan itibaren geçersiz olur

B)İşlem sakat doğmuştur 

C)İşlem icazetle geçerli olabilir 

D)İşlem eksik doğmuştur 

E)İşlem geçerlidir   

 

9-Aşağıdakilerden hangisi Nispi Butlanın özelliklerinden değildir? 

 

A)İşlem sakat doğmuştur 

B)Hakim res’en dikkate almaz 

C)Sadece fesih kakına sahip taraf ileri sürebilir 

D)Fesih hakkına sahip tarafın onayı ile yada kanuni sürenin geçmesiyle işlem geçerli hale gelir 

E)İlgili herkes ileri sürebilir   

 

10- Hukuki işlemin meydana gelmesini sağlayan kurucu unsurların bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? 

 

A)Mutlak Butlan B)Nispi butlanC)Eksiklik D)Yokluk E)İptal   

11-Bir idari işlemin unsurlarından(yetki, şekil, sebep, konu, maksat) herhangi birinde oluşan hukuka aykırılık aşağıdakilerden hangisiyle giderilir? 

 

A)İptal Davası B)Nispi butlan C)Eksiklik D)YoklukE)Ceza Davası   

 

12-Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan,uyulması zorunlu olan kurallardır?

 

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları 

B)Tanımlayıcı hukuk kuralları 

C)Yedek hukuk kuralları 

D)Yorumlayıcı hukuk kuralları

E)Emredici hukuk kuralları   

 

13-Aşağıdakilerden hangisi tarafların aksini kararlaştırabildiği kurallardan değildir?

 

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları 

B)Yedek hukuk kuralları 

C)Yorumlayıcı hukuk kuralları 

D)Emredici hukuk kuralları

E)Hiçbiri   

 

14-Aşağıdakilerden hangisi belli bir hukuki kurumu, kavramı yada ilkeyi tanımlamak, ne anlama geldiğini ifade etmek amacıyla konulmuş kurallardır? 

 

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları 

B)Tanımlayıcı hukuk kuralları 

C)Yedek hukuk kuralları 

D)Yorumlayıcı hukuk kuralları 

E)Emredici hukuk kuralları   

 

15-Aşağıdakilerden hangisi başka bir hukuk kuralını yürürlükten kaldıran, bu kuralın hukuk dünyasındaki işlerliğine son veren kurallardır? 

 

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları 

B)Yedek hukuk kuralları 

C)Yorumlayıcı hukuk kuralları 

D)Emredici hukuk kuralları 

E)İlga Edici hukuk kuralları   

 

16-Tam ehliyetsizin yaptığı hukuki işlemin geçersiz olması ne tür bir hukuki kuraldır? 

 

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları 

B)Yedek hukuk kuralları 

C)Yorumlayıcı hukuk kuralları 

D)Emredici hukuk kuralları 

E)İlga Edici hukuk kuralları   

 

17-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku ile ilgili en doğru ifadedir? 

 

A)Devletin üstün iradesi ile katıldığı ilişkilere uygulanır 

B)Devletin toplumla olan ilişkilerinde uygulanır 

C)Bireylerin devletle olan ilişkilerinde uygulanır

D)Devletin kendi içinde uygulanır 

E)Hiçbiri   

 

18-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

 

A)Anayasa hukuku 

B)İdare hukuku 

C)Ceza hukuku 

D)Yargılama hukuku 

E)Borçlar hukuku   

19-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir? 

 

A)Anayasa hukuku

B)İcra-İflas hukuku 

C)Devletler Umumi hukuku

D)Devletler özel hukuku 

E)İdare hukuku   

 

20-Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk kategorisine girmez? 

 

A)Fikir ve sanat eserleri hukuku

B)Havacılık 

C)Bankacılık 

D)İş ve Sosyal güvenlik hukuku

E)Sigorta hukuku   

 

21-Aşağıdakilerden hangisi, tarafların ister devlet ister kişi olsun, iradelerin eşit konumda bulunduğu hukuksal ilişkiler ve bu ilişkilere yönelik kurallar olan özel hukuka dahil değildir? 

 

A)İş ve Sosyal güvenlik hukuku B)Medeni hukukC)Borçlar hukuku D)Ticaret hukuku E)Devletler özel hukuku   

 

22-Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından değildir? 

 

A)Kanunlar B)Uluslar arası anlaşmalar C)KHK’lar D)İçtihadı Birleştirme kararları E)Yargı kararları   

 

23- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir? 

 

A)Tüzükler B)Yönetmelikler C)Örf Adet Hukuku D)Kanunlar E)Bilimsel Görüşler   

 

24-Örf ve Adet hukuku için “Toplumda yaygın ve genel inanışı” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Maddi Unsur B)Manevi unsur C)Hukuki unsur D)Geleneksel unsurE)Zorlayıcı unsur   

 

25- Örf ve Adet hukuku için “Maddi Unsur” aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Süreklilik B)Toplumda yaygın inanış C)Yaptırımla desteklenme D)Toplumda genel inanış E)Hiçbiri   

 

26- Örf ve Adet hukuku için “Hukuki Unsur” aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)Süreklilik B)Toplumda yaygın inanış C)Toplumda genel inanış D)Devlet tarafından yaptırımla desteklenme E)Hiçbiri  

 

27-Bir örf adet kuralının hukuk kuralı sayılabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisini taşıması gerekli değildir? 

 

A)Manevi unsur B)Maddi unsur C)Hukuki unsur D)Ekonomik unsurE)Hiçbiri   

 

28-Kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

 

A)Cumhurbaşkanı B)Meclis başkanı C)Genel kurmay başkanı D)Vali E)Bakanlar kurulu ve milletvekilleri   

 

29-Yürürlük tarihi belirtilmemişse bir kanun resmi gazetede yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer? 

 

A)Yayımlandığı gün B)15 gün sonra C)30 gün sonra D)45 gün sonra E)60 gün sonra  

 

30-Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlar yada geri gönderir? 

 

A)15 B)20 C)30 D)45 E)60   

 

31-Cumhurbaşkanı hangi kanunları tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderemez? 

 

A)Ceza kanunu değişiklikleri B)Medeni kanun değişiklikleri C)Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlar

 

D)Bütçe ve kesin hesap kanunları E)Para basılmasına ilişkin kanunlar   

 

32-Uluslar arası anlaşmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslar arası anlaşmalar kanun hükmündedir

B)Meclisin onaylanmasını bir kanunla uygun bulduğu uluslar arası anlaşmayı cumhurbaşkanı onaylar ve yayımlar

C)Bu anlaşmalar aleyhine anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamaz 

D)Uluslar arası anlaşmalar kanunlara göre ikinci plandadır 

E)Uluslar arası anlaşmalar kanuna eşdeğer işlemlerdendir   

 

33-KHK’larla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A)Bir yetki yasasına dayanılarak çıkartılır 

B)Bakanlar kurulu çıkartabilir 

C)Kanuna eşdeğer işlemlerdendir

D)Olağanüstü haller ve sıkıyönetim durumlarında yetki yasasına gerek yoktur 

E)Resmi gazetede yayımlanmalarına gerek yoktur   

 

34-Bakanlar kurulu tarafından kanunun uygulanmasını göstermek yada emrettiği işleri belirtmek amacıyla, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkartılan yazılı hukuk metinlerine ne denir? 

 

A)Yönetmelik B)Tüzük C)Kanun D)KHK E)İçtüzük   

 

35-Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla çıkartılan ve Danıştayın denetlediği yazılı hukuk metinlerine ne denir? 

 

A)YönetmelikB)Tüzük C)Kanun D)KHK E)İçtüzük   36-KHK’lar hukuk sistemimize kaç yılında girmiştir? 

 

A)1961 B)1982 C)2001D)1999 E)1971

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

1)C

11)A

21)A

31)D

2)A

12)E

22)E

32)D

3)D

13)D

23)E

33)E

4)A

14)B

24)B

34)B

5)D

15)E

25)A

35)A

6)D

16)D

26)D

36)E

7)E

17)A

27)D

 

8)A

18)E

28)E

 

9)E

19)D

29)D

 

10)D

20)E

30)A

 

 

 

 

 

 

 

Kpss Rehber

Okunma Sayısı: 84254

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS Hap Bilgiler Pratik Bilgi KartlarındaX

KPSS KONU